Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

INFORMACJE O KONKURSIE


1.1 Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Poddziałania 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej, Działania 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

1.2 Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 3 100680 PLN, w tym 2 928 420 PLN stanowią środki Unii Europejskiej,
a 172260 PLN pochodzi z Budżetu Państwa.

1.3 Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych.

1.4 Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

1.5 W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

- jednostki samorządu terytorialnego,

- podmioty lecznicze, wykonujące na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych (posiadające kontrakt z dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ lub umowę z ministrem właściwym ds. zdrowia),

- jednostki organizacyjne służby medycyny pracy,

- podmioty ekonomii społecznej w tym organizacje pozarządowe,

- związki zawodowe,

- pracodawcy i organizacje pracodawców.

1.6 Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz obowiązującym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020, projekty realizowane w ramach Poddziałania 8.2.1 muszą być skierowane do następującej grupy docelowej:

- osób w wieku aktywności zawodowej, w tym: osób pracujących oraz biernych zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności powyżej 50 roku życia.

1.7 Wsparciem w ramach naboru może zostać objęty następujące typy operacji:

  1. Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy.
  2. Wdrożenie programów przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia.

W celu uzyskania kompleksowości wsparcia realizacja typu nr 2 musi być prowadzona łącznie z typem nr 1.

1.8 Przykładowe formy wsparcia, jakie Wnioskodawca może zaplanować
w ramach projektu w celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy:

1) pakiet świadczeń medycznych dla pracowników wykraczających poza zakres badań profilaktycznych, w zestawach wg kryterium płci i wieku, np.:

- indywidualna edukacja prozdrowotna,

- pomiar stężenia glukozy we krwi,

- pomiar stężenia cholesterolu całkowitego,

- pomiar stężenia cholesterolu HDL,

- pomiar stężenia cholesterolu LDL,

- pomiar stężenia trój glicerydów,

- oznaczanie PSA (mężczyźni 50+),

- badanie USG piersi (kobiety 40+),

- oznaczanie TSH, itp.;

2) edukacja zbiorowa dla pracowników na terenie zakładu pracy w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, tym m.in.:

- radzenia sobie ze stresem,

- profilaktyki chorób psychosomatycznych,

- profilaktyki chorób układu krążenia,

- profilaktyki chorób nowotworowych oraz

- profilaktyki uzależnień;

3) kompleksowe działania na rzecz walki ze stresem, np.:

- zatrudnienie psychologa w ramach projektu,

- szkolenia dla kadry kierowniczej prowadzone przez psychologa,

- warsztaty dla pracowników na terenie zakładu pracy prowadzone przez psychologa,

- konsultacje indywidualne dla pracowników z psychologiem,

- propozycje różnych form aktywności ruchowej dla pracowników na terenie zakładu pracy i poza nim (siłownia, basen, itp.),

- działania organizacyjne na terenie zakładu pracy podejmowane w celu redukcji źródeł stresu (np. rotowanie pracowników),

- organizowanie pikników dla pracowników i ich rodzin połączonych
z działaniami edukacyjno-zdrowotnymi,

- materiały edukacyjne (ulotki, broszury, plakaty, itp.);

4) działania na rzecz ochrony narządu ruchu pracowników w miejscu pracy, np.:

- zatrudnienie fizjoterapeuty w ramach projektu,

- diagnoza zachowań zdrowotnych pracowników na stanowisku pracy przeprowadzona przez fizjoterapeutę,

- edukacja zbiorowa na terenie zakładu pracy prowadzona przez fizjoterapeutę,

- konsultacje indywidualne dla pracowników z fizjoterapeutą,

- pakiet rehabilitacyjny dla pracowników;

5) zorganizowanie punktu indywidualnych konsultacji z psychologiem dla pracowników zakładu pracy;

6) zorganizowanie punktu medycznego na terenie zakładu pracy (np. pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar glukozy we krwi);

7) doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczestników/pracodawców mające na celu zapewnienie ergonomii lub bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz utrzymanie zatrudnienia. Pozwoli to na wsparcie osób, które będą mogły kontynuować pracę na tym samym stanowisku pracy, ale w mniejszym stopniu obciążającym zdrowie. Doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy co do zasady będzie możliwe tylko w ramach pomocy de minimis. Należy również mieć na uwadze, że doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy nie może dotyczyć obowiązków spoczywających na pracodawcy w świetle przepisów
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub pokrywać się z dofinansowaniem do stanowisk pracy z PFRON (dla pracowników z oznaczoną niepełnosprawnością).

Działania te mają koncentrować się na poprawie ergonomii pracy osób wykonujących swe obowiązki zawodowe w warunkach obciążających ich zdrowie, w tym osób 50+ poprzez np.:

- instalowanie/tworzenie ulepszeń na stanowiskach pracy (np. w celu ułatwienia poruszania się pracownikom doświadczającym obciążeń zdrowotnych, takich jak rampy, malowanie wyłączników światła czy krawędzi stopni jasnym kolorem). Ułatwienia na stanowiskach pracy powinny dążyć do ograniczenia bądź eliminacji niewłaściwej pozycji ciała lub konieczności pochylania się, obsługi niewygodnych lub ciężkich ładunków, wykonywania czynności monotonnych lub pracy w ustalonym z góry tempie, itp.;

- zastosowanie bardziej ergonomicznych narzędzi pracy, które mogą zostać dopasowane do potrzeb pracownika dojrzałego lub osoby pracującej na stanowisku obciążającym zdrowie, np. dzięki możliwości użycia mniejszej siły fizycznej (podnośniki) lub uwzględniających deficyty wzroku (duże, czytelne wyświetlacze);

8) działania doradcze, mające na celu dostosowanie udzielonego wsparcia do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników (m.in. przez wykorzystanie poradnictwa zawodowego, coachingu). Kwalifikowalne jest zaplanowanie działań doradczych z zakresu ergonomii, organizacji i bezpieczeństwa pracy, przeznaczonych dla kadry zarządzającej/pracowników zarządzających zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa/zakładu pracy objętego wsparciem.

1.9 Wdrożenie programów przekwalifikowania pracowników i realizacja kursów/szkoleń zobowiązuje Wnioskodawcę do zapewnienia uczestnikom projektu nabycia kompetencji lub kwalifikacji.

 


Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia 21 lipca 2017 r.:

  • w wersji elektronicznej (od 30.06.2017 r. – godz. 7:00 do 21.07.2017 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (dostęp do systemu TUTAJ)

oraz

  • w wersji papierowej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 21 lipca 2017 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na koniec grudnia 2017 r.

Kontakt:

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. 41 34 98 923 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej infoEFS@sejmik.kielce.pl .

Dodatkowo informacji udziela:

  • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440).
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15832 33 54, 15 864 20 74).
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).
Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer