Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Komisja Europejska dokonuje rewizji sposobu definiowania mikro-, małych i ¶rednich przedsiębiorstw (M¦P), celem dopilnowania, aby definicja M¦P spełniała swoje zadania w obecnych warunkach gospodarczych.


Zał±czony kwestionariusz pomoże ocenić, w jakim stopniu obecna definicja M¦P jest odpowiednia, a także zbadać możliwo¶ci wprowadzenia ewentualnych zmian, tak aby europejskie przedsiębiorstwa mogły nadal otrzymywać specjalne wsparcie.


Zebrane od Państwa, za po¶rednictwem ankiety, informacje i opinie s± poufne.Wyniki ankiety zostan± przedstawione Komisji Europejskiej w formie zagregowanej.


Udział w badaniu jest  anonimowy! Ankietę prosimy odesłać na adres:een@siph.com.pl lub e_sutowicz@siph.com.pl do dnia 23.02.2018 r.


Ustalenie jednej wspólnej definicji tego, co ma być uznawane za „prawdziwe” M¦P, pomoże spełnić główne cele zalecenia jakimi s±:

  • stworzenie równych warunków działania oraz uniknięcie zakłóceń konkurencji między przedsiębiorstwami
  • jasne i klarowne okre¶lanie wielko¶ci firmy przy ubieganiu się o ¶rodki unijne
  • zapewnienie równego traktowania wszystkich M¦P
  • poprawa spójno¶ci i skuteczno¶ci strategii politycznych w obszarze M¦P


Kwestionariusz M¦P ankieta - pobierz>>


W przypadku jakichkolwiek pytań jestem do dyspozycji.Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer