Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Umożliwi on pracownikom przedsiębiorstw biorących udział w programie odbycie stażu w zagranicznych jednostkach naukowych lub w przedsiębiorstwach posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej.

Zbliżyć naukę i gospodarkę
– Zintensyfikowanie współpracy między naukowcami i przedsiębiorcami to jeden z naszych najważniejszych postulatów. Nie ma bowiem możliwości rozwoju polskiej gospodarki bez wykorzystania dorobku naukowców – mówi Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Dwie ustawy o innowacyjności, zapewniające przedsiębiorcom ulgi podatkowe na działalność badawczo-rozwojową i uruchomiony dzisiaj program „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” to tylko niektóre z przykładów działań MNiSW, które mają za zadanie zbliżyć do siebie naukę i gospodarkę – podkreśla wiceminister.

Staże w zagranicznych jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach
Celem programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” jest wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją wyników prac B+R. Pracownicy i osoby współpracujące z przedsiębiorstwami biorącymi udział w programie będą mogły odbyć staż w zagranicznych jednostkach naukowych (np. Fraunhofer, TNO, VTT) lub u zagranicznych przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników. Staże powinny być tak dobrane, by umożliwić stażystom pracę nad projektami badawczymi lub projektami wdrożeniowymi w charakterze członków zespołów do spraw wdrożenia, zgodnie z zasadą „learning by doing”.
Staże zagraniczne mogą odbywać się na poziomie:
1) podstawowym – obejmującym rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji – czas trwania do 2 miesięcy,
2) zaawansowanym – obejmującym rozwój określonych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji – czas trwania od 2 do 6 miesięcy.

Miejsce realizacji stażu zagranicznego samodzielnie określi przedsiębiorca delegujący stażystę.

Ponad 15 mln złotych dla przedsiębiorstw na rozwój innowacji naukowych w gospodarce
O przyznanie środków finansowych w ramach „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” mogą ubiegać się podmioty, posiadające osobowość prawną i niebędące jednostkami naukowymi, a wśród nich:
1) przedsiębiorstwa, w szczególności posiadające status centrum badawczo-rozwojowego;
2) współpracujące na podstawie umowy albo listu intencyjnego z jednostką naukową lub zagranicznym przedsiębiorcą posiadającym doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo–rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.

Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wynosi 15 319 000 zł. W programie przewiduje się udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom delegującym uczestników stażu zagranicznego w ramach pomocy de minimis. Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym do dnia 31 października 2020 r. albo do wyczerpania środków na realizację programu.

Źródło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoStaropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer