Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

  1. pobrania opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, z wyjątkiem bardzo lekkich toreb (o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów), które są wymagane np. ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności,

  2. wniesienia opłaty recyklingowej na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, w którym została pobrana, przy czym opłata recyklingowa za 2019 r. wnoszona jest w terminie do 15 marca 2020 r. ( nr konta: 55102026290000970203892692 z dopiskiem „ opłata recyklingowa”),

  3. złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego i gospodarujących odpadami, do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, w terminie do 31 grudnia 2019 r.,

  4. sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy, przy czym sprawozdanie za
    2019 r. dotyczy:

  • liczby nabytych i wydanych lekkich toreb (w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)
    i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego (w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r.); sprawozdanie należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia przez przedsiębiorcę jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są lekkie oraz pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego,

5. prowadzenia ewidencji liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej (od 01.01.2020 r.).


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer