Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

O SIPH

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jest aktywną organizacją samorządu gospodarczego i instytucją otoczenia biznesu działającą w województwie świętokrzyskim. Działa od 1990 roku. 

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa powstała w wyniku naturalnego dążenia przedsiębiorców do łączenia się w celu stworzenia przedstawicielstwa reprezentującego ich interesy m.in. poprzez:

 • oddziaływanie na władze państwowe i regionalne w celu stworzenia dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw,
 • nawiązywanie kontaktów gospodarczych,
 • zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przydatnych w działalności gospodarczej,
 • prowadzenie szkoleń i treningów zawodowych,
 • organizowanie spotkań ludzi biznesu.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa łączy w sobie 3 główne cechy:

 • demokratyczne zasady organizacji struktur,
 • apolityczność,
 • niezależność od władz.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa świadczy usługi m.in. w obszarach:

 • kojarzenia partnerów,
 • legalizacji dokumentów handlowych,
 • doradztwa i szkoleń,
 • informacji gospodarczej,
 • działalności lobbingowej.
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej w województwie świętokrzyskim wdrażając Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Na mocy Umowy PARP zleca RIF wykonywanie zadań związanych z realizacją następujących Działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

 • Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”,
 • Działanie 4.1 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”,
 • Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”,
 • Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”,
 • Działanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”
 • Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”,
 • Działanie 8.1 „Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”,
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”,  

oraz zadań związanych z programami zakończonymi PHARE, Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), Sektorowym Programem Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP).


Aby ułatwić przedsiębiorstwom z naszego regionu przygotowanie do funkcjonowania na Jednolitym Rynku Europejskim Izba prowadzi i afiliuje:

 
Ośrodek Enterprise Europe Network, który:
 • umożliwia poszukiwanie partnerów gospodarczych poprzez sieć ok. 300 ośrodków działających w krajach Europy udziela informacji o regulacjach prawnych w Unii Europejskiej w zakresie działalności gospodarczej,
 • organizuje wyjazdy na targi i spotkania gospodarcze pod patronatem Unii Europejskiej,
 • informuje o normach i standardach obowiązujących w UE
 • organizuje i prowadzi szkolenia na temat zasad funkcjonowania rynku UE.

Rada Dyrektorów

 • forum służące do wypracowywania stanowiska członków Izby wobec ważnych problemów gospodarczych regionu oraz umożliwiające kontakty wzajemne i integrację członków Izby

Od 1996 roku Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa należy do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - sieci 130 regionalnych ośrodków wspierania biznesu, której celem jest podniesienie konkurencyjności polskich MSP poprzez dostarczanie im wysokiej jakości usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych.Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer