Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

BUR Baza Usług RozwojowychOPERATOR usług rozwojowych dla MŚP z obszarów funkcjonalnych miast:

Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna
dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych BUR

 

Działanie 10.05 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa została Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) wyłonionym w konkursie do realizacji usług rozwojowych dla świętokrzyskich przedsiębiorców z obszaru funkcjonalnego miast: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna.


KRÓTKI OPIS PROJEKTU :


Cele projektu:


Celem głównym projektu jest wsparcie procesów adaptacyjnych w MŚP posiadających siedzibę, co najmniej w jednym z 3 obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska-Kamiennej, Starachowic oraz ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania zintegrowanego z Bazą Usług Rozwojowych.


Planowane efekty:


  • Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie- 100
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu- 1600 (480 Kobiet i 1120 Mężczyzn)
  • Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie- 250
  • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie- 2000 (800 Kobiet i 1200 Mężczyzn)
  • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie- 252 (75 Kobiet i 177 Mężczyzn)
  • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie- 355 (46 Kobiet i 309 Mężczyzn)

 

Wartość projektu: 14 672 047,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 11801422,50 PLN

 


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych

dla przedsiębiorstw MŚP z terenu miast:
Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa poszukuje pracownika na stanowisko Asystenta Administratora Punktu Obsługi Przedsiębiorców więcej informacji pobierz   


Informujemy, iż od 25 maja 2018 r. obowiązuje nowy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.

Zmianie uległy zapisy dotyczące ochrony danych osobowych w związku wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


 

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, że od dnia 15.11.2018 r. wchodzi w życie nowy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.

Zmiany dotyczą w szczególności zapisów: § 4 Rekrutacja, dokumenty zgłoszeniowe.

    1.Zmieniono treść pkt 12.:

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć nie później niż 21 dni przed planowanym terminem usługi.

    2. Dodano treść pkt 18.:
W przypadku przedsiębiorstw delegujących do udziału w usłudze rozwojowej osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, wsparciem w ramach projektu mogą być objęte ww. osoby pod warunkiem, iż stanowią one nie więcej niż 25% wszystkich delegowanych do udziału w danej usłudze rozwojowej pracowników. Powyższa zasada nie ma zastosowania gdy do udziału w usłudze delegowany jest jeden pracownik przedsiębiorcy.

 

UWAGA! ZMIANA FORMULARZY

 Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i dokumentacją:

Regulamin

Wniosek o dofinansowanie

Umowa wsparcia usługi rozwojowej                              

Dane uczestnika indywidualnego

Wniosek o refundację

Informacja o pomocy de minimis

Oświadczenie o kwalifikowalności MŚP

Wzór wniosku o zmiany w umowie

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

 


Na jaki cel i na jaką refundację mogą liczyć przedsiębiorcy?

Można uzyskać dofinansowanie na refundację kosztów usług rozwojowych (szkolenia
i doradztwo) zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw.  

Dla przedsiębiorstw i pracowników sektora MŚP z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic i Skarżyska-Kamiennej – Operatorem PSF jest Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa www.siph.com.pl


Szczegółowe informacje oraz przyjmowanie wniosków:


Punkt Obsługi Przedsiębiorców (POP) – Starachowice 27-200, ul. E. Kwiatkowskiego 4  (Budynek ZDZ)  
telefon +48 500 053 742, e-mail: star.bur@siph.com.pl

 

 

Wysokość dofinansowania

 

Samozatrudniony/a

Mikro przedsiębiorstwa

Małe przedsiębiorstwa

80%

Limit kwoty dofinansowania:

a)      dla jednego uczestnika instytucjonalnego wynosi 60 000 PLN na cały okres realizacji projektu

b)      dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika indywidualnego nie może przekroczyć kwoty 6000 PLN bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowe.

 

 


Średnie przedsiębiorstwa, jeżeli spełniają jeden z poniższych warunków:

□ jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu

□ funkcjonuje w białym, zielonym lub srebrnym sektorze gospodarki

□ prowadzi działalność gospodarczą w obszarze stanowiącym specjalizację regionu: metalowo-odlewniczym, zasobooszczędnym budownictwie, turystyce zdrowotnej i prozdrowotnej

prowadzi działalność w branżach
o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy tj . : metalurgicznej, maszynowej, odlewniczej, motoryzacyjnej, wydobywczej i przeróbki surowców skalnych, budowlanej oraz turystycznej

uzyska ło wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER

□ planowane usług i rozwojow e prowadzą do nabyci a , potwierdzeni a lub wzrost u wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mają na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub pozwalająca na ich rozwój

80%

Usługi rozwojowe skierowane do pracowników:

- powyżej 50 roku życia lub

- o niskich kwalifikacjach

 

80%

Średnie przedsiębiorstwo niespełniające żadnego z powyższych warunków

50%

 

Dla przedsiębiorstw i pracowników sektora MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem obszarów funkcjonalnych miast Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic i Skarżyska-Kamiennej – Operatorem PSF jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach w partnerstwie z Ośrodkiem Promowania Przedsiębiorczości
w Sandomierzu, więcej informacji:

BIZNES ADAPTER: http://www.it.kielce.pl/ oraz http://opiwpr.org.pl

 


Co musisz zrobić, jeśli Twoje przedsiębiorstwo chce skorzystać z dofinansowania na usługi rozwojowe?

 

1. Zgłoś się do odpowiedniego Operatora:

a) Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa (SIPH) dla firm z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic i Skarżyska-Kamiennej

b) Świętokrzyskie Centrum Transferu Technologii (ŚCITT) dla firm z pozostałego terenu województwa świętokrzyskiego


2. Złóż wniosek o dofinansowanie


3. Podpisz umowę wsparcia usługi rozwojowej


4. Wybierz usługę rozwojową (szkolenie, doradztwo)


5. Zgłoś się na szkolenie, rozpocznij usługę, wypełnij ankietę, zapłać za usługę


6. Złóż wniosek o refundację poniesionych kosztów usługi rozwojowej

 

Więcej informacji na temat systemu finansowania usług rozwojowych znajduje się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (link poniżej):

 

http://www.wup.kielce.pl/komunikaty_aktualnosci/item/294-umowy-z-operatorami-bazy-us%C5%82ug-rozwojowych-podpisane


Umowa: RPSW.10.05.00-26-0002/16-00

Okres realizacji: od 1.04.2017 do 31.03.2020

 

Biuro Projektu: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa - 25-002 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 53
tel. 41 368 02 78, e-mail: bp.bur@siph.com.pl

ZAPRASZAMY do kontaktu:

Punkt Obsługi Przedsiębiorców (POP) –Starachowice 27-200, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4,
telefon+48500 053 742, e-mail: star.bur@siph.com.pl

 

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer