Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Historia


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ważniejsze wydarzenia w piętnastoletniej historii Staropolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej
Na spotkaniu założycielskim w dniu 2 lipca 1990 roku została powołana Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa. Podczas spotkania uchwalono Statut Izby oraz powołano Zarząd. W rezultacie 25 listopada SIPH została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako Izba Przemysłowo – Handlowa.
W listopadzie 1990 odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Izby, które wybrało na prezydenta Izby Pana Michała Chałońskiego. Pierwszym ważniejszym wydarzeniem w historii SIPH było utworzenie w sierpniu 1992 roku centrum egzaminacyjnego Londyńskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, którego celem działania jest podnoszenie kwalifikacji językowych pracowników firm – członków Izby.
Następnie w lutym 1992 roku Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa organizuje dwudniową ogólnopolską sesję dla dziennikarzy zajmujących się problematyką gospodarczą. W spotkaniu bierze również udział kierownictwo Krajowej Izby Gospodarczej.
W listopadzie 1992 roku Izba tworzy Centrum Wspierania Biznesu (jedno z 17 w Polsce) – jednostkę prowadzącą działalność doradczą dla przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego.
W marcu 1994 zostaje powołana Rada Dyrektorów Izby na czele z Ryszardem Zbrógiem, której celem działania jest wypracowywanie stanowisk, opiniowanie i reprezentowanie środowiska przedsiębiorców wobec różnego rodzaju instytucji i władz. Od początku jest o­na najbardziej autentyczną formą aktywności członków Izby w ramach SIPH. Rada Dyrektorów zbierała się w poszczególnych latach średnio 4 – 6 razy w roku w celu omówienia ważnych spraw gospodarczych. Jest o­na jednocześnie okazją do bezpośredniego kontaktu i poznania się członków Izby. W spotkaniach Rady Dyrektorów biorą udział wybitni przedstawiciele władz oraz życia społeczno – gospodarczego.
W marcu 1995 podczas Walnego Wyborczego Zgromadzenia Członków SIPH Michał Chałoński zostaje po raz drugi wybrany na Prezydenta Izby. W kwietniu 1995 Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa integruje się z Polską Izbą Handlu Zagranicznego i w rezultacie w strukturach SIPH zostaje utworzone Biuro Promocji i Informacji Gospodarczej „InfoData”.
W sierpniu 1997 roku Izba realizuje projekt „Partnership for the comunity” współnie z The Prince of Wales Business Leader Forum, którego celem była integracja sektora przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi oraz samorządem lokalnym. W styczniu 1998 roku SIPH organizowała projekt szkoleniowo-doradczy Firma 2000, którego celem było podniesienie konkurencyjności firm z regionu świętokrzyskiego.
Podczas przeprowadzonej na przełomie lat 1998/1999 reformy administracyjnej kraju Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa stała się siedzibą i centrum organizacji i działalności Ruchu Obrony Regionu Staropolskiego, na czele którego stał obecny Prezydent Izby Ryszard Zbróg, a dzięki czemu udało się stworzyć płaszczyznę porozumienia różnych środowisk i konsekwencji doprowadzić do utworzenia samodzielnego Województwa Świętokrzyskiego
W grudniu 1998 roku zostaje powołane z inicjatywy SIPH Forum Gospodarcze Województwa Świętokrzyskiego, w którego skład wchodzą najważniejsze organizacje gospodarcze regionu. Celem działania Forum jest wypracowywanie jednolitego stanowiska przedsiębiorców w zasadniczych sprawach gospodarczych. Podczas marcowego Walne Wyborcze Zgromadzenie SIPH w 1999 roku Prezydentem Izby zostaje Ryszard Zbróg.
W czerwcu 1999 SIPH wygrywa konkurs na prowadzenie Centrum Euro Info – projektu partnerskiego w ramach współpracy z Komisją Europejską. Centrum Euro Info odgrywa istotną rolę w zakresie informacji, szkoleń i doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie funkcjonowania firm na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej oraz prawa unijnego.
W październiku 2000 SIPH uzyskuje akredytację do systemu Krajowego Systemu Usług co wiązało się z koniecznością uzyskania Certyfikatu Jakości KSU na świadczenie usług informacyjnych i szkoleniowych dlamałych i średnich przedsiębiorstw
W październiku 2000 roku Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa realizowała program PRAQ III we współpracy z Centrum Euro Info w Holandii, którego celem było przeszkolenie przedsiębiorców w zakresie problematyki standaryzacji i normalizacji w UE
W latach 2000 – 2004 efektywnie funkcjonował w strukturach Staropolskiej Izby Punkt Konsultacyjno-Doradczy, (w ramach Krajowego Systemu Usług), który świadczył usługi informacyjne i doradcze dla firm z sektora MSP (z zakresu administracyjno - prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, prawa, marketingu, finasów, eksportu, dostępnych źródeł finansowania działalności MŚP, programów pomocowych z UE)
W roku 2001 SIPH była realizatorem projektu Regionalny Program Przeciwdziałania i Łagodzenia skutków Bezrobocia, którego celem było okresowe zatrudnienie bezrobotnych w celu praktycznej nauki zawodu, dzięki czemu 97 osób znalazło stałe zatrudnienie.
Listopad 2001 roku jest uwieńczeniem dotychczasowych wysiłków, gdyż Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa wygrywa konkurs na pełnienie funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej, i do dziś wdraża programy pomocowe UE skierowane do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Województwie Świętokrzyskim.
W latach 2002 – 2004 Staropolska Izba realizowała Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (3 edycje 2002,2003,2004), którego celem było umożliwienie firmom z regionu świętokrzyskiego zatrudnienia pracowników na bardzo preferencyjnych warunkach. W rezultacie projektu 507 osób znalazło stałe zatrudnienie.
Na przełomie 2003 i 2004 roku Staropolska Izba uczestniczyła w pracach nad Regionalną Strategią Innowacji poprzez opracowanie „Oceny potencjału gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego”. W latach 2005 i 2006 Izba będzie uczestniczyła w monitorowaniu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.
W 2004 roku wspólnie z siecią Centrów Euro Info z państw kandydujących do UE SIPH realizowała kampanię, ENLARGEMENT, której celem było pokazanie korzyści wynikających z członkostwa w UE
W marcu 2004 SIPH była realizatorem zamkniętego, 9-ciomiesięcznego projektu treningowego PLATO Staropolska, który stworzony był dla potrzeb małych i średnich firm i realizowany przy współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową z Belgii. Projekt był podzielony na cztery główne zagadnienia: strategia, marketing i sprzedaż, finanse oraz zarządzanie personelem. Efektem szkolenia było stworzenie przez uczestników – małe i średnie firmy strategii rozwoju swojej firmy (biznes planu).
W marcu 2004r. SIPH realizowała kampanię promocyjną zachęcającą do wykorzystywania E-commerce (handlu elektronicznego) w transakcjach handlowych.
W roku 2004 Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa ponownie wygrywa konkurs na pełnienie funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej w Województwie Świętokrzyskim i w dalszym ciągu jest instytucją wdrażającą w Województwie Świętokrzyskim programy pomocowe UE skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw.
W roku 2005 Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w dalszym ciągu prowadzi szeroką działalność na rzecz swoich członków, a dodatkowo wygrywa konkurs i staje się Regionalnym Punktem Konsultacyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oznacza to, że SIPH koordynuje prace wszystkich Punktów Konsultacyjnych zlokalizowanych w Województwie Świętokrzyskim, a także uzyskuje akredytację w Krajowym Systemie Usług w zakresie świadczenia usług:
  • informacji gospodarczej
  • szkoleniowych
  • doradztwa ogólnego
  • oraz doradztwa innowacyjnego
Ponadto Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w 2005 roku aktywnie włącza się w realizację projektów szkoleniowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. SIPH będzie realizowała cykl szkoleń z zakresu handlu zagranicznego i negocjacji, w którym udział weźmie 390 przedstawicieli kadry zarządzającej i właścicieli 250 małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Szkolenia będą prowadzone przez wybitnych polskich specjalistów w tych dziedzinach.
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa aplikowała ponadto z projektem szkoleniowym do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na przeprowadzenie cyklu szkoleń „Doradca europejski”, którego celem jest wykształcenie wśród pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw wiedzy z zakresu możliwości aplikowania przez ich firmy do programów unijnych oraz umiejętności przygotowywania aplikacji w tym zakresie. Oba projekty szkoleniowe są całkowicie bezpłatne i w pierwszej kolejności zapraszamy do udziału w nich członków Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej.


Zobacz także:

Galeria zdjęć zobacz>>
Program koncertu galowego pobierz>>
Lista osób, które otrzymały centryfikat członkostwa w SIPH pobierz>>


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer