Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Władze


ZARZĄD

Zarząd Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej jest sześcioosobowy. W skład Zarządu wchodzi:

 • Prezydent,
 • Wiceprezydent,
 • Sekretarz,
 • Skarbnik
 • dwóch Członków Zarządu.

Kompetencje Zarządu:

 • Prezydent Izby kieruje pracami Zarządu i przewodniczy jego posiedzeniom
 • Prezydent Izby reprezentuje Izbę na zewnątrz
 • Prezydentowi przysługuje prawo veta wobec uchwał i decyzji Zarządu, które Prezydent uzna za sprzeczne z prawem albo ze Statutem. Veto Prezydenta ma ten skutek, że uchwała albo decyzja Zarządu zostaje zatwierdzona lub uchylona przez Radę Główną
 • Prezydent ma wyłączną kompetencję do złożenia wniosku likwidacji Izby
 • Prezydent albo upoważniony Wiceprezydent reprezentuje Zarząd na posiedzeniach Rady Głównej Izby
 • Bezpośrednie wykonywanie prac w zakresie działalności statutowej Izby należy do Biura Zarządu
 • Biuro Zarządu we wszystkich swoich czynnościach podporządkowane jest Zarządowi
 • Biurem Zarządu kieruje Dyrektor Izby
 • Dyrektor Biura Zarządu jest kierownikiem wszystkich pracowników biura Izby
 • Kierownikiem wobec Dyrektora Biura jest Sekretarz Zarządu lub Prezydent Izby
 • Dyrektor Biura Zarządu bierze udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym
 • Zarząd może utworzyć oddziały Izby jeżeli liczba członków na danym terenie to uzasadnia
 • Zarząd sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością wyodrębnionych jednostek. Zarząd może przekazać swoje uprawnienia nadzorcze wyznaczonym przez siebie Radom Nadzorczym
 
RADA GŁÓWNA

Rada Główna Izby składa się z 11 członków wybieranych przez członków Izby obecnych na Walnym Zgromadzeniu Izby

 
Kompetencje Rady Głównej
 • Opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu w okresach między Walnymi Zgromadzeniami Izby
 • Zatwierdzanie rocznych preliminarzy przychodów i rozchodów
 • Odwoływanie poszczególnych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z powodu nieobecności na 3 kolejnych zebraniach lub w przypadku Zarządu na 50% zebrań w okresach czteromiesięcznych.
 • Powoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w miejsce członków odwołanych w porozumieniu odpowiednio z Prezydentem lub Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej
 • Zatwierdzanie wniosku Zarządu o skreślenie członka z listy członków Izby
 • Przyjęcie lub odrzucenie veta Prezydenta
 • Nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu
 • Wybór Biegłego Rewidenta
 • Rada Główna Izby opracowuje zasady dobrych obyczajów kupieckich i przedkłada je Walnemu Zgromadzeniu Izby

 

 
KOMISJA REWIZYJNA

 

Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków:
 • Przewodniczącego
 • dwóch zastępców Przewodniczącego Komisji
 • oraz członków Komisji
 
Kompetencje Komisji Rewizyjnej:
 • Przedstawia Zarządowi uwagi i wnioski dotyczące działalności Izby
 • Składa Walnemu Zgromadzeniu Izby sprawozdanie ze swojej działalności i wyników kontroli finansowej oraz przedkłada wniosek w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium
 • W latach, w których nie odbywają się Walne Zgromadzenia Izby Komisja Rewizyjna przedstawia wyniki swej działalności Radzie Głównej


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer