Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Wspólnie przeciwdziałamy bezrobociu - subsydiowane zatrudnienie. Działanie 6.1.1. PO KL

                                                             
 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach zaprasza Państwa do udziału w projekcie „Wspólnie przeciwdziałamy bezrobociu – subsydiowane zatrudnienie” realizowanego w ramach PO KL działanie 6.1.1.
 
Cel projektu
 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Wspólnie przeciwdziałamy bezrobociu- subsydiowane zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.
 
Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia poprzez utworzenie 60 nowych miejsc pracy w -mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach województwa świętokrzyskiego.
 
Adresat projektu
 
Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z sektora MŚP tworzących nowe stanowiska pracy oraz do kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego.
 
Projekt adresowany jest do:
  •  osób bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich 6 m-cy,
  •  osób w wieku ponad 50 lat,
Preferowane będą osoby:
  • pozostająca bez zatrudnienia łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,
  • kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
  • po 45 roku życia,
  • pozostające bez zatrudnienia zamieszkująca w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.
 
Przedsiębiorcy, którzy zadeklarują dłuższy niż 12-sto miesięczny okres zatrudnienia, będą traktowani priorytetowo.
 
Korzyści
 
Przedsiębiorca przystępujący do Projektu, zatrudniając nowego pracownika może otrzymać max. do 50% kosztów wynagrodzenia brutto oraz opłaconych od wynagrodzenia obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne pracownika przez okres maksymalnie 12 m-cy. Maksymalna kwota dofinansowania w formie subsydiowanego zatrudnienia wynosi 1.700,00 PLN/os./m-c.
 
Przykład 1:
 
Pracodawca zatrudnia 1 osobę w ramach projektu, za wynagrodzeniem 2.000,00 PLN brutto.
 
Przykładowy koszt pracodawcy za miesiąc wynosi 2.000,00 PLN brutto + 354,80 PLN (składki ZUS po stronie pracodawcy) = 2.354,80 PLN
 
Kwota wsparcia w ramach projektu: 2.354,80 PLN x 50% = 1.177,40 PLN
 
Pozostałe 50% kosztów stanowią wkład prywatny przedsiębiorcy, który wyniesie 1.177,40 PLN
 
Przykład 2:
 
Pracodawca zatrudnia 1 osobę w ramach projektu, za wynagrodzeniem 4.000,00 PLN brutto.
 
Przykładowy koszt pracodawcy za miesiąc wynosi 4.000,00 PLN brutto + 709,60 PLN (składki ZUS po stronie pracodawcy) = 4.709,60 PLN
 
Kwota wsparcia w ramach projektu: 4.709,60 PLN x 50% = 2.354,80 PLN 1.700,00 PLN (maksymalna kwota dofinansowania na jednego pracownika)
 
Wkład prywatny przedsiębiorcy wyniesie: 4.709,60 PLN - 1.700,00 PLN = 3.009,60 PLN
 
Przykład 3:
 
Pracodawca zatrudnia 1 osobę w ramach projektu, za wynagrodzeniem 1.317,00 PLN brutto.
 
Przykładowy koszt pracodawcy za miesiąc wynosi 1.317,00 PLN brutto + 233,64 PLN (składki ZUS po stronie pracodawcy) = 1.550,64 PLN
 
Kwota wsparcia w ramach projektu: 1.550,64 PLN x 50% = 775,32 PLN
 
Pozostałe 50% kosztów stanowią wkład prywatny przedsiębiorcy, który wyniesie 775,32 PLN
 
Rekrutacja
 
W związku z organizowaniem ponownego naboru Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach informuje, że dokumenty aplikacyjne do udziału w projekcie można składać od 14 lutego 2011 r. do 28 lutego 2011r. w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie SIPH.
  
W przypadku wpłynięcia niedostatecznej liczby formularzy zgłoszeniowych SIPH zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu naboru.
  
Dokumenty aplikacyjne mogą składać zarówno osoby pozostające bez zatrudnienia jak i firmy planujące utworzyć nowe miejsca pracy.
  
Powyższy nabór skierowany jest wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz do osób pozostających bez zatrudnienia w wieku ponad 50 lat, z terenu województwa świętokrzyskiego.
  
Osoby, spełniające kryterium dostępu (wiek powyżej 50 lat) i dodatkowo jedno z poniższych warunków będą traktowane priorytetowo:
- osoba pozostająca bez zatrudnienia łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,
- kobieta (w tym zwłaszcza powracająca oraz wchodząca po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
- osoba zamieszkująca w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.
 
Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach informuje, że dokumenty aplikacyjne do udziału w projekcie można składać od 08 listopada 2010 r. do 19 listopada 2010r. w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie SIPH.
 
W przypadku wpłynięcia niedostatecznej liczby formularzy zgłoszeniowych SIPH zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu naboru.
 
Dokumenty aplikacyjne mogą składać zarówno osoby pozostające bez zatrudnienia jak i firmy planujące utworzyć nowe miejsca pracy.
 
Dokumenty do pobrania
 
Dokumenty do pobrania (osoba pozostająca bez zatrudnienia):
 
 
Dokumenty do pobrania (przedsiębiorca):
 
 
 
 
Niekompletna dokumentacja nie będzie rozpatrywana.
 
Szczegółowe informacje dostępne telefonicznie lub w Biurze Projektu.
 
Przydatne linki
 
 
 
 
Biuro Projektu
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
Tel. 041-344-43-92
II piętro
Osoby do kontaktu: 
Artur Żońca 041-344-43-92 w.45
Mirosław Piwowarczyk 041-344-43-92 w.27
 
 
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego.


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer