Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa


„Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa”


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.4.1.


Cel projektu


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych (projekty konkursowe)”.


Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.


Cel ogólny projektu obejmuje wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie świętokrzyskim poprzez zaangażowanie do Projektu 135 osób (66 kobiet i 69 mężczyzn) oraz powstanie w 2017 r. min. 105 podmiotów gospodarczych i utrzymanie ich przez kolejne 12 miesięcy na drodze wsparcia inwestycyjnego, pomostowego oraz szkoleniowo-doradczego .


Adresat projektu


Projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

• kobiety,

• osoby po 50 roku życia,

• z niepełnosprawnościami,

• długotrwale bezrobotne,

• niskowykwalifikowane.


Aby zakwalifikować się do projektu należy spełniać przynajmniej 1 z powyższych kryteriów.

 

 

Przykład UP:

- 30 lat, bezrobotny, kobieta;

- 35 lat, poszukujący pracy, niepełnosprawny,

- 40 lat, nieaktywny zawodowo, niskowykwalifikowany.

- 45 lat, osoba odchodząca z rolnictwa, długotrwale bezrobotna.

 


Słownik pojęć:

Osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

 

Osoba bierna/ nieaktywna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.


  Osoba odchodząca z rolnictwa – osoba zarejestrowana jako bezrobotna, posiadająca gospodarstwo rolne nie przekraczające 2 ha przeliczeniowe lub członek jego rodziny. W efekcie udziału w projekcie nastąpi przejście osoby otrzymującej wsparcie z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).

 

Osoba długotrwale bezrobotna - definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: - młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy), - dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.


  Osoba niskowykwalifikowana (wg nomenklatury ISCED 3) to osoba, która zakończyła edukację na poziomie maksymalnie: Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane; Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające, Zasadnicza szkoła zawodowa.

 

Osoba z niepełnosprawnością - osoba dysponująca odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osobę z zaburzeniami psychicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535).

 

Osoba powyżej 29 roku życia - do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.


Osoba po 50 roku życia - w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 50 lat. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.


Mieszkaniec obszarów wiejskich to osoba zamieszkała na obszarach wiejskich, zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej.

 


Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze, tj.:

- 16 godzinny cykl szkoleniowy w zakresie przedsiębiorczości oraz

- 5 godzin doradztwa w przygotowaniu biznes planu.

2. Wsparcie finansowe (inwestycyjne) w wysokości do 23.000 zł – bezzwrotna dotacja przeznaczona na wydatki związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, itp. niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

3. Wsparcie pomostowe w wysokości do 12.000 zł (12 miesięcy x 1.000 zł) - bezzwrotna dotacja na bieżące koszty w pierwszych roku działalności firmy (ZUS, księgowość, najem lokalu, telefon, itp.).

4. Wsparcie pomostowe doradcze - 8 godzin doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozliczenia środków finansowych uzyskanych w ramach Projektu.

Wsparcie finansowe oraz pomostowe stanowi pomoc de minimis w formie dotacji bezzwrotnej w wysokości do 100% wydatków kwalifikowanych - wkład własny nie jest wymagany.

 

Rekrutacja 1

W ramach projektu planowane są 3 nabory (10.2016, 01.2017, 4.2017), w każdym rekrutowane będą 45 osoby (razem 135 osób). Z każdej 45-cio osobowej grupy minimum 35 osób otrzyma wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w sumie min. 105 firm).

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że pierwszy nabór dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” RPO WŚ 10.4.1 prowadzony będzie w terminie od 28.10.2016 r. do momentu wpływu odpowiedniej liczby Formularzy Rekrutacyjnych, jednak nie krócej niż do 10.11.2016 r.

O terminie zamknięcia naboru Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach poinformuje w osobnym komunikacie przynajmniej 1 dzień roboczy przed zamknięciem naboru.

Formularze Rekrutacyjne w wersji papierowej należy składać w siedzibie SIPH (Biuro Projektu) w dniach roboczych w godz. 8.00-15.00.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach ogłasza z dniem 14.11.2016 r. zamknięcie naboru do Projektu „Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa” RPO WŚ 10.4.1.

Wobec powyższych zapisów, Formularze Rekrutacyjne można składać do 15.11.2016 r. do godz. 15.00.

Wyniki naboru nr 1 - pobierz>>


Rekrutacja 2

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że drugi nabór dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” RPO WŚ 10.4.1 prowadzony będzie w terminie 09.01.2017 r. – 27.01.2017 r.

Formularze rekrutacyjne w wersji papierowej należy składać w siedzibie SIPH (Biuro Projektu) w dniach roboczych w godz. 8.00-15.00.

Wyniki naboru nr 2 - pobierz>>


Rekrutacja 3

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że trzeci nabór dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” RPO WŚ 10.4.1 prowadzony będzie w terminie 19.04.2017 r. – 28.04.2017 r.

Formularze rekrutacyjne w wersji papierowej należy składać w siedzibie SIPH (Biuro Projektu) w dniach roboczych w godz. 8.00-15.00.

Wyniki naboru nr 3 - pobierz>>


Biznes Plan

Uczestnicy projektu, którzy po ukończeniu modułu doradczo-szkoleniowego będą ubiegać się o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości, zobowiązani są do opracowania i przedłożenia Biznes Planu na okres dwóch lat działalności firmy na obowiązującym formularzu, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta.

Termin złożenia Biznes Planu w Biurze Projektu (w wersji papierowej i elektronicznej) upływa w dniu 28.04.2017 r. o godz. 12.00.

Raport 1 z oceny Biznes Planów - pobierz>>
Raport 2 z oceny Biznes Planów - pobierz>>
Raport 3 z oceny Biznes Planów - pobierz>>


Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji - pobierz>>

2. Formularz rekrutacyjny - pobierz>>

2a. Formularz rekrutacyjny - .doc - pobierz>>

3. Karta oceny Formularza rekrutacyjnego - pobierz>>

4. Deklaracja uczestnictwa - pobierz>>

5. Oświadczenie o ustalonym profilu pomocy dla os.bezrobotnej - pobierz>>

6. Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo i lub niskowykwalifikowanej - pobierz>>

7. Umowa szkoleniowo-doradcza - pobierz>>

8. Regulamin przyznawania środków finansowych - pobierz>>

9. Regulamin przyznawania środków finansowych - załączniki - pobierz>>

10. Biznes plan - pobierz>>

11. Harmonogram rzeczowo-finansowy - pobierz>>

12. Wniosek o przyznanie środków finansowych WF - pobierz>>

13. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego WP - pobierz>>

14. Oświadczenie o pomocy de minimis - pobierz>>


15. Wsparcie pomostowe - rozliczenie - pobierz>>

16. Wsparcie Finansowe - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów zgodnie z biznesplanem - pobierz>>

17. Wsparcie Finansowe - Szczegółowe zestawienie wydatków - pobierz>>

18. Wsparcie Pomostowe - Oświadczenie os. niepełnosprawnej - pobierz>>

 

INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

SIPH informuje uczestników projektu „Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa”, że z dniem 18.12.2017 r. nastąpiła zmiana Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości polegająca na usunięciu z regulaminu następujących zapisów znajdujących się w §2 -Wydatkowanie środków wsparcia finansowego, w punktach 4 i 5:


4. Podatek VAT poniesiony w związku z wydatkowaniem wsparcia jest kwalifikowalny zawsze niezależnie od tego czy uczestnik projektu ma możliwość jego odzyskania.


5. Obowiązek przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez uczestnika projektu będącego płatnikiem VAT dotyczy zarówno dotacji inwestycyjnej, jak również środków finansowych przyznanych w ramach wsparcia pomostowego.

 

W załączeniu nowy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - do pobrania (pdf)


ZAPYTANIE OFERTOWE 1/16

Zapytanie ofertowe dla psychologów do składania ofert na badanie predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu "Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa" (RPSW.10.04.01-26-0017/16-00)

zapytanie ofertowe - pobierz>>
załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego - pobierz>>
załącznik nr 2 - wzór życiorysu - pobierz>>

Dziękujemy oferentom za przygotowanie i złożenie ofert.

Na podstawie dokumentów dostarczonych w terminie do 18.11.2016 r. SIPH dokonała wyboru poniższych oferentów:

1. „Serwis Kadr” Tomasz Mazur - Zlecenie usług.

2. Łuczak Anna - Zlecenie usług.

3. Pracownia NATA Doradztwo, Szkolenie, Edukacja Małgorzata Borkowska-Rumas - Lista rezerwowa.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/16 

Zapytanie ofertowe na wynajem sali szkoleniowej w ramach projektu "Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa" (RPSW.10.04.01-26-0017/16-00) 

zapytanie ofertowe - pobierz>> 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/16 

Zapytanie ofertowe na usługi cateringowe w ramach projektu "Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa" (RPSW.10.04.01-26-0017/16-00) 

zapytanie ofertowe - pobierz>> 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/16 

Zapytanie ofertowe dla wykładowców na usługi szkoleniowe w ramach projektu "Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa" (RPSW.10.04.01-26-0017/16-00) 

zapytanie ofertowe - pobierz>>

Przydatne linki:

- http://www.efs.gov.pl/  

- http://www.europa.eu/

- http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

- http://www.wup.kielce.pl/

- http:// www.mapadotacji.gov.pl/

 

  Biuro Projektu:

Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa

ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

Tel. 41-344-43-92

e-mail: sekretariat@siph.com.pl

II piętro

 

Osoby do kontaktu:

Mirosław Piwowarczyk 41-344-43-92 w.37 m_piwowarczyk@siph.com.pl

Piotr Brych 41-344-43-92 w.47 p_brych@siph.com.pl

 

  Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych (projekty konkursowe)”.


Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Program: RPO WŚ 10.4.1


Tytuł projektu: Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa


Wartość Projektu: 4.460.712,00 PLN

Wkład własny: 102.900,00 PLN

Kwota dofinansowania: 4.357.812,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3.791.605,20 PLN

Termin realizacji Projektu: 01.10.2016 r. – 30.09.2018 r.


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer