Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Subsydiowane zatrudnienie szansą dla CiebieStaropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „ Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.2.1.

 

Cel projektu

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnienie grupy 80 osób pozostających bez zatrudnienia. Osoby te otrzymają wsparcie w formie przygotowania Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwa zawodowego.

Przedsiębiorcy zatrudniający w/w osoby otrzymają dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz części kosztów wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach projektu.

 

Adresat projektu

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, bezrobotnych lub biernych zawodowo z jednej z poniższych grup:

  • powyżej 29 roku życia o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne),
  • kobiet powyżej 29 roku życia (niezależnie od wykształcenia),
  • powyżej 50 roku życia (niezależnie od wykształcenia),zamierzających podjąć zatrudnienie.

 

Projekt skierowany jest również do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie świętokrzyskim, tworzących nowe stanowiska pracy.

 

 

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

1. Indywidualny plan działania - identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia .

2. Poradnictwo zawodowe - wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji z punktu widzenia odnalezienia się na rynku pracy.

3. Subsydiowanie zatrudnienia - refundacja kosztów zatrudnienia do 50% kosztów wynagrodzenia brutto (wraz z kosztami pracodawcy), maksymalnie do 1.300,00 PLN na osobę miesięcznie przez okres do 12 miesięcy.

4. Wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy - refundacja kosztów zakupu nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych osobie zatrudnianej do wykonywania obowiązków służbowych, jednorazowo maksymalnie do 5.000,00 PLN na uczestnika projektu.

 

Wsparcie w zakresie subsydiowanego zatrudnienia oraz na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy stanowi pomoc de minimis.

 

Rekrutacja

W ramach projektu planowany jest nabór w terminie 14-30 listopada 2016 r., w wyniku którego zakwalifikujemy do projektu 80 osób (40 kobiet i 40 mężczyzn).

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” do dnia 16.12.2016 r.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” do dnia 13.01.2017 r.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” w ramach RPO WŚ 10.2.1 do dnia 31 .01.2017 r.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” w ramach RPO WŚ 10.2.1 do dnia 15.02.2017 r.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” w ramach RPO WŚ 10.2.1 do dnia 28.02.2017 r.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” w ramach RPO WŚ 10.2.1 do dnia 17.03.2017 r.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” w ramach RPO WŚ 10.2.1 do dnia 31.03.2017 r.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” w ramach RPO WŚ 10.2.1 do dnia 14.04.2017 r.

Komunikat dotyczący wznowienia naboru do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie”

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wznawia nabór do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” w ramach RPO WŚ 10.2.1 do dnia 12.05.2017 r.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wznawia nabór do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” w ramach RPO WŚ 10.2.1 do dnia 26.05.2017 r.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wznawia nabór do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” w ramach RPO WŚ 10.2.1 do dnia 02.06.2017 r.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wznawia nabór do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” w ramach RPO WŚ 10.2.1 do dnia 21.07.2017 r. lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu.


 

Wyniki rekrutacji

Raport Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>
Raport nr 2 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>
Raport nr 3 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>
Raport nr 4 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków -  pobierz>> 
Raport nr 5 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>  
Raport nr 6 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków -  pobierz>>    
Raport nr 7 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków  - pobierz>> 
Raport nr 8 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków   - pobierz>>
Raport nr 9 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>
Raport nr 10 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>> 
Raport nr 11 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>
Raport nr 12 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków- pobierz>> 
Raport nr 13 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków- pobierz>>
Skorygowany Raport nr 13 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków- pobierz>>
Raport nr 14 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków-  pobierz>>
Raport nr 15 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków -  pobierz>>
Raport nr 16 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków -  pobierz>>


Dokumenty do pobrania:


Ogólne:

1. regulamin rekrutacji 10.2.1 - pobierz>>

2. wzór raportu komisji 10.2.1 - pobierz>>

3. zasady realizacji projektu 10.2.1 - pobierz>>


Dla Przedsiębiorców:

 

Dla Uczestników Projektu:

  • karta oceny kandydata - pobierz>>
  • oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo i/lub niskowykwalifikowanej (1) - pobierz>>
  • oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo i/lub niskowykwalifikowanej (2) - pobierz>>
  • umowa o świadczenie usług - pobierz>>
  • wniosek kandydata - pobierz>>
  • wniosek kandydata - pobierz>>
  • oświadczenie o okresie bezrobocia - pobierz>>

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dla doradców zawodowych do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa zawodowego w ramach projektu " Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie" (RPSW.10.02.01-26-0040/16-00).

 

zapytanie ofertowe - pobierz>>

załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego - pobierz>>

załącznik nr 2 - wzór życiorysu - pobierz>>

 

Przydatne linki:

- http://www.efs.gov.pl/

- http://www.europa.eu/

- http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

- http://www.wup.kielce.pl/

- http:// www.mapadotacji.gov.pl/

 

Biuro Projektu:

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

Tel. 41-344-43-92

e-mail: sekretariat@siph.com.pl

II piętro

 

Osoby do kontaktu:

Jolanta Zawierucha 41-344-43-92 w.24 j_zawierucha@siph.com.pl

Bartłomiej Grzegorczyk 41-344-43-92 w.35 b_grzegorczyk@siph.com.pl

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)”.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Program: RPO WŚ 10.2.1

Tytuł projektu: Subsydiowane zatrudnieni szansą dla Ciebie

Wartość Projektu: 3367200,00 PLN

Wkład własny: 1248000,00 PLN

Kwota dofinansowania 2119200,00 PLN

Termin realizacji Projektu: 01.11.2016 r. – 30.04.2018 r.


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer