Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Młodzi GO

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie Młodzi GO!
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 1.2.1

Cel projektu

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnienie grupy 50 osób pozostających bez zatrudnienia. Osoby te otrzymają wsparcie w formie przygotowania Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwa zawodowego.

Przedsiębiorcy zatrudniający w/w osoby otrzymają dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz części kosztów wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach projektu.

Adresat projektu

1. Projekt skierowany jest do osób wieku 15-29 lat, bez pracy, niezarejestrowanych w urzędach pracy i nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, w tym:

  • biernych zawodowo (którzy w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie są osobami pracującymi i nie są osobami bezrobotnymi),
  • długotrwale bezrobotnych, niezarejestrowanych w PUP/MUP
  • niepełnosprawnych
  • zamierzających podjąć zatrudnienie.

 

2. Projekt skierowany jest również do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie świętokrzyskim, tworzących nowe stanowiska pracy.


Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

1.Indywidualny plan działania-identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia .

2.Poradnictwo zawodowe- wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji z punktu widzenia odnalezienia się na rynku pracy.

3.Subsydiowanie zatrudnienia- refundacja kosztów zatrudnienia  do  50% kosztów wynagrodzenia brutto (wraz z kosztami pracodawcy), maksymalnie  do 1.200,00 PLN na osobę miesięcznie przez okres do  12 miesięcy.

4. Wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy - refundacja kosztów zakupu nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych osobie zatrudnianej do wykonywania obowiązków służbowych, jednorazowo maksymalnie  do 3.000,00 PLN na uczestnika projektu.

Wsparcie w zakresie subsydiowanego zatrudnienia na zasadzie pomocy publicznej, natomiast na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy stanowi pomoc de minimis.


Rekrutacja

Nabór uczestników i przedsiębiorstw w terminie od  23 stycznia 2017 do 14 lutego 2017 r.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1 do dnia 28.02.2017 r.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1 do dnia 14.03.2017 r. lub wyczerpania miejsc.  O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1 do dnia 31.03.2017 r. lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1 do dnia 14.04.2017 r. lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1 do dnia 28.04.2017 r. lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1 do dnia 19.05.2017 r. lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1 do dnia 31.05.2017 r. lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1 do dnia 16.06.2017 r. lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1 do dnia 30.06.2017 r. lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1 do dnia 14.07.2017 r. lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1 do dnia 31.07.2017 r. lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1 do dnia 16.08.2017 r. lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1 do dnia 31.08.2017 r. lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1 do dnia 15.09.2017 r. lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1 do dnia 29.09.2017 r. lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu.
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje o zamknięciu naboru z dniem 26.09.2017 r. do godziny 10.45  do projektu „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1
Komunikat dotyczący wznowienia naboru do projektu  „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1.
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wznawia nabór do projektu „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1 do dnia 31.10.2017 r. lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu.
 
Komunikat dotyczący wznowienia naboru do projektu   „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1.
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wznawia nabór do projektu „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1 do dnia 10.11.2017 r. lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu.
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1 do dnia 24.11.2017 r. lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje o zamknięciu naboru z dniem 20.11.2017 r. do godziny 15.30 do projektu „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1

 


WYNIKI REKRUTACJI:

Raport nr 1 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>
Raport nr 2 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>
Raport nr 3 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>
Raport nr 4 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>
Raport nr 5 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>
Raport nr 6 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków  pobierz>>
Raport nr 7 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków  - pobierz>>
Raport nr 8 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków  - pobierz>>
Raport nr 9 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>
Raport nr 10 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>
Raport nr 11 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków- pobierz>>
Raport nr 12 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>
Raport nr 13 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>

Dokumenty do pobrania:

 

Ogólne:

1. regulamin rekrutacji 1.2.1 -pobierz>>

2. wzór raportu komisji 1.2.1 -pobierz>>

3. zasady realizacji projektu 1.2.1 -pobierz>>

 

Dla Przedsiębiorców:

1. deklaracja wekslowa dla osób fizycznych -pobierz>>

2. deklaracja wekslowa dla osób prawnych -pobierz>>

3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis rozporządzenie 

    KE nr 1407/2013 -pobierz>>

4. karta oceny pracodawcy -pobierz>>

5. oświadczenie MŚP -pobierz>>

6. oświadczenie VAT -pobierz>>

7. specyfikacja kosztów -pobierz>>

8. specyfikacja kosztów wyposażenia -pobierz>>

9. umowa z pracodawcą -pobierz>>

10. weksel -pobierz>>

11. wniosek pracodawcy -pobierz>>

 


Dla Uczestników Projektu:

1. karta oceny kandydata -pobierz>>

2. oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo i/lub długotrwale bezrobotnej -pobierz>>

3. umowa o świadczenie usług -pobierz>>

4. wniosek kandydata -pobierz>>

5. wniosek kandydata .pdf -pobierz>>

6. oświadczenie uczestnika projektu - pobierz>>

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zapytanie ofertowe dla doradców zawodowych do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa i poradnictwa zawodowego w ramach projektu "Młodzi GO!" (POWR.01.02.01-26-0096/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

zapytanie ofertowe - pobierz>>

załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego - pobierz>>

załącznik nr 2 - wzór życiorysu - pobierz>>


W związku z błędem merytorycznym który wkradł się do zapytania ofertowego z dnia 13.02.2017 r. kierujemy do Państwa uzupełnione Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru doradców zawodowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.02.2017 r.

Zapytanie ofertowe dla doradców zawodowych do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa i poradnictwa zawodowego w ramach projektu "Młodzi GO!" (POWR.01.02.01-26-0096/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

zapytanie ofertowe -pobierz>>

załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego -pobierz>>

załącznik nr 2 - wzór życiorysu -pobierz>>

 

 

Przydatne linki:

- http://www.efs.gov.pl/

- http://www.europa.eu/

- http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

-http://www.wup.kielce.pl/

- http:// www.mapadotacji.gov.pl/

 


Biuro Projektu:

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

Tel. 41-344-43-92

e-mail: sekretariat@siph.com.pl

II piętro

 

Osoby do kontaktu:

Artur Skóra 41-344-43-92 w.38, a_skora@siph.com.pl

Jarosław Bator 41-344-43-92 w.29, j_bator@siph.com.pl

Wiesław Czepiel 41-344-43-92 w.28, w_czepiel@siph.com.pl 


Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


Program: PO WER 1.2.1

Tytuł projektu: „ Młodzi GO!

Wartość Projektu: 1926000,00 PLN

Wkład własny: 720000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1206000,00 PLN

Termin realizacji Projektu: 01.01.2017 r. – 30.06.2018 r.


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer