Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

KOF - Koniecznie otwórz firmę!


„KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!”

 


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach ogłasza nabór wniosków do projektu „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.4.2.


Raport nr 1 z oceny Biznes Planów - pobierz>>
Raport nr 2 z oceny Biznes Planów -  pobierz>>
Raport nr 3 z oceny Biznes Planów  - pobierz>>
Raport nr 4 z oceny Biznes Planów  - pobierz>>


Raport nr  5 z oceny Formularzy Rekrutacyjnych złożonych do dnia 31.10.2017 r. w ramach Projektu „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.4.2pobierz>>

Raport nr 4 z oceny Formularzy Rekrutacyjnych złożonych do dnia 23.08.2017 r. w ramach Projektu „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.4.2 - pobierz>>

Raport nr 3 z oceny Formularzy Rekrutacyjnych złożonych do dnia 31.07.2017 r. w ramach Projektu „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.4.2 - pobierz>>

Raport nr 2 z oceny Formularzy Rekrutacyjnych złożonych do dnia 26.06.2017 r. w ramach Projektu „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.4.2 - pobierz>>

Raport nr 1 z oceny Formularzy Rekrutacyjnych złożonych do dnia 12.06.2017 r. w ramach Projektu „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.4.2 - pobierz>>


Nabór wniosków przedłużamy do dnia 26.06.2017 r. do godziny 15.00. 

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór wniosków do projektu „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.4.2. do dnia 10.07.2017 r. do godziny 15.00.  

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór wniosków do projektu „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.4.2. do dnia 07.08.2017 r. do godziny 15.00.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór wniosków do projektu „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.4.2. do dnia 16.08.2017 r. do godziny 15.00.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór wniosków do projektu „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.4.2. do dnia 23.08.2017 r. do godziny 15.00.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór wniosków do projektu „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.4.2. do dnia 31.08.2017 r. do godziny 15.00, z zaznaczeniem iż w terminie od 24.08.2017 r. do 31.08.2017 r. do godziny 15.00 skierowany jest wyłącznie do osób odchodzących z rolnictwa.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór wniosków do projektu „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.4.2. do dnia 15.09.2017 r. do godziny 15.00 lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu, z zaznaczeniem iż w terminie od 01.09.2017 r. do 15.09.2017 r. skierowany jest wyłącznie do  osób odchodzących z rolnictwa. 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór wniosków do projektu „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.4.2. do dnia 29.09.2017 r. do godziny 15.00 lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu, z zaznaczeniem iż w terminie od 16.09.2017 r. do 29.09.2017 r. skierowany jest wyłącznie do osób odchodzących z rolnictwa. 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór wniosków do projektu „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.4.2. do dnia 09.10.2017 r. do godziny 15.00 lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu, z zaznaczeniem iż w terminie od 30.09.2017 r. do 09.10.2017 r. skierowany jest wyłącznie do  osób odchodzących z rolnictwa.
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór wniosków do projektu „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.4.2. do dnia 16.10.2017 r. do godziny 15.00 lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu, z zaznaczeniem iż w terminie od 09.10.2017 r. do 16.10.2017 r. skierowany jest wyłącznie do   osób odchodzących z rolnictwa.


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór wniosków do projektu „KOF Koniecznie Otwórz Firmę!” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.4.2. do dnia 31.10.2017 r. do godziny 15.00 lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu, z zaznaczeniem iż w terminie od 09.10.2017 r. do 31.10.2017 r. skierowany jest wyłącznie do    osób odchodzących z rolnictwa.


Szczegółowe zasady uczestnictwa w Projekcie oraz składania wniosków określa REGULAMIN REKRUTACJI „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!”.


Cel projektu


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w partnerstwie z EDU VIRTUAL Łukasz Łagan realizuje projekt pn. „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych - ZIT (projekty konkursowe).


Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.


Cel ogólny projektu obejmuje wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie świętokrzyskim poprzez zaangażowanie do Projektu 100 osób (50 kobiet i 50 mężczyzn – w tym co najmniej 15 osób odchodzących z rolnictwa) oraz powstanie w 2017 r. min. 84 podmiotów gospodarczych i utrzymanie ich przez kolejne 12 miesięcy na drodze wsparcia inwestycyjnego, pomostowego oraz szkoleniowo-doradczego .


Adresaci projektu


Projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa, które uczą się lub zamieszkują na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego , znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

• kobiety,

• osoby po 50 roku życia,

• z niepełnosprawnościami,

• długotrwale bezrobotne,

• niskowykwalifikowane.


Aby zakwalifikować się do projektu należy spełniać przynajmniej jedno z powyższych kryteriów.


Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:


1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze, tj.:

- 16 godzinny cykl szkoleniowy w zakresie przedsiębiorczości oraz

- 5 godzin doradztwa w przygotowaniu biznes planu.


2. Wsparcie finansowe (inwestycyjne) w wysokości do 24.000 zł – bezzwrotna dotacja przeznaczona na wydatki związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, itp. niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej.


3. Wsparcie pomostowe w wysokości do 12.000 zł (12 miesięcy x 1.000 zł) - bezzwrotna dotacja na bieżące koszty w pierwszych roku działalności firmy (ZUS, księgowość, najem lokalu, telefon, itp.).


4. Wsparcie pomostowe doradcze - 8 godzin doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozliczenia środków finansowych uzyskanych w ramach Projektu.


Wsparcie finansowe oraz pomostowe stanowi pomoc de minimis w formie dotacji bezzwrotnej w wysokości do 100% wydatków kwalifikowanych - wkład własny nie jest wymagany.

 

Informujemy, że z dniem 28.06.2017 roku uległ zmianie Regulamin projektu „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!”. Zmianie uległy:  § 6 Rekrutacja uczestników projektu oraz  § 7 Ogłoszenie wyników rekrutacji.

 


  Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji - pobierz>>

2. Formularz rekrutacyjny - pobierz>>

3. Formularz rekrutacyjny - .doc - pobierz>>

4. Karta oceny formularza rekrutacyjnego - pobierz>>

5. Deklaracja uczestnictwa - pobierz>>

6. Oświadczenie o ustalonym profilu pomocy dla os.bezrobotnej - pobierz>>

7. Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej, biernej zawodowo i lub niskowykwalifikowanej - pobierz>>

8. Wzór umowy szkoleniowo-doradczej - pobierz>>

9. Załącznik do Umowy szkoleniowo-doradczej - pobierz>>

10. Biznes plan - pobierz>>

11. Karta oceny biznes planu - pobierz>>

12. Regulamin przyznawania środków finansowych - pobierz>>

13. Wzór umowy wsparcia finansowego - pobierz>>

14. Harmonogram rzeczowo-finansowy - pobierz>>

15. Oświadczenie o pomocy de minimis - pobierz>>

16. Wniosek o przyznanie środków finansowych WF - pobierz>>

17. Wzór umowy wsparcia pomostowego- pobierz>>

18. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego WP - pobierz>>

19. Wzór umowy WPD - pobierz>>


Rozliczenie wsparcia pomostowego i finansowego:

 

Wsparcie pomostowe

Wzór rozliczenia wsparcia pomostowego - pobierz>>

Oświadczenie osoby niepełnosprawnej - pobierz>>

 

Wsparcie Finansowe

 

Rozliczenie wsparcia finansowego - Szczegółowe zestawienie wydatków - pobierz>>

Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów zgodnie z biznes planem - pobierz>>

 

 

Zapytania ofertowe. 

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym badania predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu "KOF – Koniecznie Otwórz Firmę!" (RPSW.10.04.02-26-0011/16).

 

1 – Zapytanie ofertowe dla psychologów do składania ofert na badanie predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu "KOF – Koniecznie Otwórz Firmę!" (RPSW.10.04.02-26-0011/16) - pobierz>>> 

2- Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego - pobierz>>>

3- Załącznik nr 2. Wzór życiorysu - pobierz>>>


Informacja o wyborze wykonawców.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13/06/2017 dotyczącym badania predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu "KOF – Koniecznie Otwórz Firmę!" (RPSW.10.04.02-26-0011/16), informujemy, że do wykonania usługi zostali wybrani następujący wykonawcy:

 

1. Centrum Usług Medycznych i Szkoleniowych NEURON Aneta Gaj

2. Wioletta Klamka

3. Kinga Zielińska

 

Jednocześnie informujemy, że w najbliższych dniach skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia terminu podpisania umowy na wykonanie usługi.


Informujemy również, że kryteria oceny spełniła oferta „Serwis Kadr” Tomasz Mazur. Ze względu na cenę brutto jednej godziny usługi przekraczającą środki przeznaczone w budżecie Projektu na realizację powyższego zadania, została umieszczona na liście rezerwowej. Zlecenie usług „Serwis Kadr” Tomasz Mazur będzie uzależnione od liczby uczestników Projektu wymagających oceny predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej oraz negocjacji ceny wykonania usługi do poziomu nie przekraczającego wysokości przewidzianej budżetem Projektu. 

 


Przydatne linki:

- http://www.efs.gov.pl/

- http://www.europa.eu/

- http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

- http://www.wup.kielce.pl/

- http:// www.mapadotacji.gov.pl/

 

  Biuro Projektu:

Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa

ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

Tel. 41 344-43-92

e-mail: sekretariat@siph.com.pl

II piętro

 

Osoby do kontaktu:

Wiesław Czepiel 41 344-43-92 w.28 w_czepiel@siph.com.pl

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych - ZIT (projekty konkursowe).


Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Program: RPO WŚ 10.4.2

Tytuł projektu: „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!”

Wartość Projektu: 3583699,00 PLN

Wkład własny: 78 660,00 PLN

Kwota dofinansowania: 3505039,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 046 144,15 PLN

Termin realizacji Projektu: 01.04.2017 r. – 31.12.2018 r.
Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer