Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

„Szukasz Pracy? Skorzystaj!”

„Szukasz Pracy? Skorzystaj!”

 

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w partnerstwie z EDU Virtual Łukasz Łagan zaprasza do udziału w projekcie „ Szukasz Pracy? Skorzystaj!” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.2.2.


Cel projektu

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnienie grupy 80 osób pozostających bez zatrudnienia. Osoby te otrzymają wsparcie w formie przygotowania Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwa zawodowego.


Przedsiębiorcy zatrudniający w/w osoby otrzymają dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz części kosztów wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach projektu.


Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo, kobiet lub mężczyzn, zamieszkałych na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF – Kielecki Obszar Funkcjonalny obejmuje: miasto Kielce oraz gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk), które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

- osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne),

- osoba po 50 roku życia,

- kobieta,

- osoba z niepełnosprawnością,

- osoba długotrwale bezrobotna.

Projekt skierowany jest również do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
z siedzibą w województwie świętokrzyskim, tworzących nowe stanowiska pracy.

 

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia - Indywidualny plan działania.

2. Poradnictwo zawodowe - wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji z punktu widzenia odnalezienia się na rynku pracy.

3. Subsydiowanie zatrudnienia - refundacja kosztów zatrudnienia do 50% kosztów wynagrodzenia brutto (wraz z kosztami pracodawcy), maksymalnie do 1.400,00 PLN na osobę miesięcznie przez okres do 12 miesięcy.

4. Wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy - refundacja kosztów zakupu nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych osobie zatrudnianej do wykonywania obowiązków służbowych, jednorazowo maksymalnie do 7.000,00 PLN na uczestnika projektu.

 

Wsparcie w zakresie subsydiowanego zatrudnienia oraz na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy stanowi pomoc de minimis.

 

Rekrutacja

W ramach projektu planowany jest jeden nabór w terminie 14-30 czerwca 2017 r., w wyniku którego zakwalifikujemy do projektu 80 osób. Wnioski przyjmowane będą do godziny 15.00.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Szukasz Pracy? Skorzystaj!” w ramach RPO WŚ 10.2.2 do dnia 14.07.2017 r.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Szukasz Pracy? Skorzystaj!” w ramach RPO WŚ 10.2.2 do dnia 04.08.2017 r.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu "Szukasz Pracy? Skorzystaj!” w ramach RPO WŚ 10.2.2 do dnia 12.09.2017 r. 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Szukasz Pracy? Skorzystaj!” w ramach RPO WŚ 10.2.2 do dnia 29.09.2017 r.
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Szukasz Pracy? Skorzystaj!” w ramach RPO WŚ 10.2.2 do dnia 13.10.2017 r. W obecnym naborze preferowane są kobiety.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Szukasz Pracy? Skorzystaj!” w ramach RPO WŚ 10.2.2 do dnia 31.10.2017 r. W obecnym naborze preferowane są kobiety.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Szukasz Pracy? Skorzystaj!” w ramach RPO WŚ 10.2.2 do dnia 17.11.2017 r. W obecnym naborze preferowane są kobiety.
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Szukasz Pracy? Skorzystaj!” w ramach RPO WŚ 10.2.2 do dnia 15.12.2017 r. W obecnym naborze preferowane są kobiety.
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje o zamknięciu naboru do projektu „Szukasz Pracy? Skorzystaj!” w ramach RPO WŚ 10.2.2 z dniem 15.12.2017 r.


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wznawia nabór do projektu „Szukasz Pracy? Skorzystaj!” w ramach RPO WŚ 10.2.2 do dnia 28.02.2018 r. W obecnym naborze preferowane są kobiety.


 


Raport nr 1 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>

Raport nr 2 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>

Raport nr 3 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>

Raport nr 4 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>

Raport nr 5 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków pobierz>>

Raport nr 6 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków  pobierz>> 

Raport nr 7 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>

Raport nr 8 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>

Raport nr 9 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków pobierz>>

Raport nr 10 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>


Dokumenty do pobrania:

Ogólne

- regulamin rekrutacji - pobierz>>

- zasady realizacji projektu - pobierz>>

- wzór raportu komisji - pobierz>>


Dla Przedsiębiorców

- deklaracja wekslowa dla osób fizycznych - pobierz>>

- deklaracja wekslowa dla osób prawnych - pobierz>>

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis rozporządzenie KE
  nr 1407/2013 - pobierz>>

 -karta oceny pracodawcy - pobierz>>

- oświadczenie MŚP - pobierz>>

- oświadczenie VAT - pobierz>>

- specyfikacja kosztów - pobierz>>

- specyfikacja kosztów wyposażenia - pobierz>>

- umowa z pracodawcą - pobierz>>

- weksel - pobierz>>

- wniosek pracodawcy - pobierz>>

- wniosek pracodawcy - pobierz>>


 

Dla Uczestników Projektu

karta oceny kandydata - pobierz>>

oświadczenie dot. ustalonego profilu pomocy dla osoby bezrobotnej - pobierz>>

oświadczenie o statusie - pobierz>>

umowa o świadczenie usług - pobierz>>

wniosek kandydata - pobierz>>

wniosek kandydata - pobierz>>


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

 

Zapytanie ofertowe nr 1 dla doradców zawodowych do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa zawodowego w ramach projektu "Szukasz pracy? Skorzystaj!" (RPSW.10.02.02 26-0021/16-00).

 

zapytanie ofertowe - pobierz>>

załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego - pobierz>>

załącznik nr 2 - wzór życiorysu - pobierz>>


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2


Zapytanie ofertowe nr 2 dla doradców zawodowych do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa zawodowego w ramach projektu "Szukasz pracy? Skorzystaj!" (RPSW.10.02.02 26-0021/16-00).

 

zapytanie ofertowe - pobierz>>

załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego - pobierz>>

załącznik nr 2 - wzór życiorysu - pobierz>>


 

 

Przydatne linki:

- http://www.efs.gov.pl/

- http://www.europa.eu/

- http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

- http://www.wup.kielce.pl/

- http:// www.mapadotacji.gov.pl/

 

Biuro Projektu:

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

Tel. 41-344-43-92

e-mail: sekretariat@siph.com.pl

II piętro

 

Osoby do kontaktu:

Jolanta Zawierucha 41-344-43-92 w.24 j_zawierucha@siph.com.pl

Bartłomiej Grzegorczyk 41-344-43-92 w.35 b_grzegorczyk@siph.com.pl

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.2.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia - ZIT (projekty konkursowe)”.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Program: RPO WŚ 10.2.2

Tytuł projektu: Szukasz pracy? Skorzystaj!

Wartość Projektu: 3764 640,00 PLN

Wkład własny: 1344 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 2420 640,00 PLN

Termin realizacji Projektu: 01.06.2017 r. – 30.11.2018 r.


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer