Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

„Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji”.


„Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji”

 

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.4.1.


Cel projektu


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych (projekty konkursowe)”.


Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.


Cel ogólny projektu obejmuje wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród mieszkańców obszarów geograficznych województwa świętokrzyskiego wymagających szczególnego wsparcia tj. obszary wiejskie o najmniejszym dostępie do usług publicznych – Obszary Strategicznej Interwencji poprzez zaangażowanie do Projektu 150 osób (75 kobiet i 75 mężczyzn) oraz powstanie w 2018 r. min. 120 podmiotów gospodarczych i utrzymanie ich przez kolejne 12 miesięcy na drodze wsparcia inwestycyjnego, pomostowego oraz szkoleniowo-doradczego.


Adresat projektu


Projekt skierowany jest do osób: powyżej 29 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkałych na terenie obszarów wiejskich OSI – Obszaru Strategicznej Interwencji, tj. następujących gmin:

• powiat buski: Wiślica, Tuczępy, Stopnica, Solec-Zdrój, Pacanów, Nowy Korczyn, Gnojno

• powiat jędrzejowski: Wodzisław, Słupia Jędrzejowska, Oksa, Nagłowice, Małogoszcz, Imielno

• powiat kazimierski: Skalbmierz, Opatowiec, Kazimierza Wielka, Czarnocin; Bejsce

• powiat kielecki: Raków, Pierzchnica, Mniów, Łopuszno, Łagów, Bodzentyn

• powiat konecki: Stąporków, Smyków, Słupia (konecka), Ruda Maleniecka, Radoszyce, Gowarczów, Fałków

• powiat opatowski: Wojciechowice, Tarłów, Sadowie, Opatów, Lipnik, Iwaniska, Baćkowice

• powiat ostrowiecki: Waśniów, Kunów, Ćmielów, Bodzechów, Bałtów;

• powiat pińczowski: Złota, Michałów, Działoszyce

• powiat sandomierski: Wilczyce, Samborzec, Obrazów, Łoniów, Koprzywnica, Klimontów, Dwikozy

• powiat starachowicki: Wąchock, Mirzec

• powiat staszowski: Szydłów, Osiek, Oleśnica

• powiat skarżyski: Bliżyn

• powiat włoszczowski: Secemin, Radków, Moskorzew, Kluczewsko,

 


znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

• kobiety,

• osoby po 50 roku życia,

• z niepełnosprawnościami,

• długotrwale bezrobotne,

• niskowykwalifikowane.


Aby zakwalifikować się do projektu należy spełniać przynajmniej 1 z powyższych kryteriów.

 


Słownik pojęć:


Osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.


Osoba poszukująca pracy (pozostająca bez zatrudnienia) - osoba poszukująca zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zarejestrowana w Powiatowym/ Miejskim Urzędzie Pracy.


Osoba nieaktywna zawodowo/Osoba bierna - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.


Osoba odchodząca z rolnictwa – osoba zarejestrowana jako bezrobotna, posiadająca gospodarstwo rolne nie przekraczające 2 ha przeliczeniowe lub członek jego rodziny.


W efekcie udziału w projekcie nastąpi przejście osoby otrzymującej wsparcie z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).


Osoba długotrwale bezrobotna - definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:

- młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),

- dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.


Osoba niskowykwalifikowana (wg nomenklatury ISCED 3) to osoba, która zakończyła edukację na poziomie maksymalnie: Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane; Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające, Zasadnicza szkoła zawodowa.


Osoba powyżej 29 roku życia - do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.


Osoba po 50 roku życia - w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 50 lat. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.


 

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze, tj.:

- 16 godzinny cykl szkoleniowy w zakresie przedsiębiorczości oraz

- 5 godzin doradztwa w przygotowaniu biznes planu.

2. Wsparcie finansowe (inwestycyjne) w wysokości do 24.000 zł – bezzwrotna dotacja przeznaczona na wydatki związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, itp. niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

3. Wsparcie pomostowe w wysokości do 10800,00 zł (12 miesięcy x 900 zł) - bezzwrotna dotacja na bieżące koszty w pierwszych roku działalności firmy (ZUS, księgowość, najem lokalu, telefon, itp.).

4. Wsparcie pomostowe doradcze - 6 godzin doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozliczenia środków finansowych uzyskanych w ramach Projektu.


Wsparcie finansowe oraz pomostowe stanowi pomoc de minimis w formie dotacji bezzwrotnej w wysokości do 100% wydatków kwalifikowanych - wkład własny nie jest wymagany.

 


Rekrutacja

W ramach projektu planowane są 2 nabory, w każdym rekrutowane będą 75 osoby (razem 150 osób). Z każdej 75-cio osobowej grupy minimum 60 osób otrzyma wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w sumie min. 120 firm).

 

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że pierwszy nabór do udziału w projekcie będzie prowadzony od 08.11.2017 do 17.11.2017 do godziny 15.00.
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że nabór do projektu „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” zostaje wydłużony do dnia 24.11.2017 r.
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że nabór do projektu „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” zostaje wydłużony do dnia 01.12.2017 r. 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że nabór do projektu „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” zostaje wydłużony do dnia 08.12.2017 r. 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że nabór do projektu „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” zostaje wydłużony do dnia 15.12.2017 r. 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że nabór do projektu „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” zostaje wydłużony do dnia 22.12.2017 r. 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że nabór do projektu „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” zostaje wydłużony do dnia 05.01.2018 r. 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że zamknęła pierwszy etap w ramach pierwszego naboru. Ogłoszenie wyników ww etapu planowane jest w terminie do 17.01.2018 r.  Jednocześnie SIPH informuje, że nabór do projektu „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” w ramach drugiego etapu prowadzony będzie do dnia 19.01.2018 r.do godz. 15.00.
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że nabór do projektu „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” zostaje wydłużony do dnia 02.02.2018 r. 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że nabór do projektu „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” zostaje wydłużony do dnia 16.02.2018 r. 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że nabór do projektu „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” zostaje wydłużony do dnia 02.03.2018 r. 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach ogłasza drugi nabór do udziału w projekcie, który będzie prowadzony w terminie od 16.04.2018 do 27.04.2018 do godziny 15.00.Wyniki naboru nr 1 - pobierz>>
Wyniki naboru nr 2 - pobierz>>
Wyniki naboru nr 3 - pobierz>>
Wyniki naboru nr 4 - pobierz>>


Wyniki oceny BP – Raport nr 1- pobierz>>

Wyniki oceny BP – Raport nr 2 - pobierz>>

Wyniki oceny BP – Raport nr 3 - pobierz>>

Wyniki oceny BP – Raport nr 4 - pobierz>>1. Szanowni Państwo, Informujemy, że wyniki dotyczące oceny Biznesplanów w ramach projektu „Samozatrudnienie w OSI-Obszarze Strategicznej Interwencji” będą zamieszczone na stronie internetowej w dniu 28 marca 2018 roku.

2. Szanowni Państwo, Informujemy, że wyniki dotyczące oceny Formularzy Rekrutacyjnych w ramach projektu „Samozatrudnienie w OSI-Obszarze Strategicznej Interwencji” będą zamieszczone na stronie internetowej w dniu 28 marca 2018 roku.


  Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin Rekrutacji - pobierz>>

2. Formularz rekrutacyjny - pobierz>>

2a. Formularz rekrutacyjny .doc - pobierz>>

3. Deklaracja uczestnictwa - pobierz>>

4. Oświadczenie o ustalonym profilu pomocy dla os.bezrobotnej - pobierz>>

5. Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo i lub niskowykwalifikowanej - pobierz>>

6. Oświadczenie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej - pobierz>>

7. Karta Oceny Formularza Rekrutacyjnego - pobierz>>

8. Umowa szkoleniowo-doradcza - pobierz>>

9. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - pobierz>>

10. Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego wsparcia - pobierz>>

11. Biznes plan - pobierz>>

11a. Biznes plan .doc - pobierz>>

12. Karta Oceny Biznesplanu - pobierz>>

13. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - pobierz>>

14. Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis - pobierz>>

15. Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_1511201) - pobierz>>

16. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego - pobierz>>

17. Umowa o przyznanie wsparcia finansowego - pobierz>>

18. Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego - pobierz>>

19. Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego - pobierz>>

20. Umowa o świadczenie usług doradczych po otrzymaniu wsparcia - pobierz>>

21. Rozliczenie wsparcia pomostowego - pobierz>>

22. Oświadczenie osoby niepełnosprawnej - pobierz>>

23. Rozliczenie wsparcia finansowego - pobierz>>

24. Rozliczenie wsparcia finansowego - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów zgodnie 

      z biznesplanem – pobierz >>>


INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

SIPH informuje uczestników projektu „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji”, że z dniem 18.12.2017 r. nastąpiła zmiana Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości polegająca na usunięciu z regulaminu następujących zapisów znajdujących się w §2 -Wydatkowanie środków wsparcia finansowego, w punktach 4 i 5:

 

4. Podatek VAT poniesiony w związku z wydatkowaniem wsparcia jest kwalifikowalny zawsze niezależnie od tego czy uczestnik projektu ma możliwość jego odzyskania.

 

5. Obowiązek przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez uczestnika projektu będącego płatnikiem VAT dotyczy zarówno dotacji inwestycyjnej, jak również środków finansowych przyznanych w ramach wsparcia pomostowego.

 

W załączeniu nowy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - do pobrania (pdf)ZAPYTANIE OFERTOWE 1/17

Zapytanie ofertowe dla psychologów do składania ofert na badanie predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu "Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji" (RPSW.10.04.01-26-0053/17-00)


zapytanie ofertowe - pobierz>>
załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego - pobierz>>
załącznik nr 2 - wzór życiorysu - pobierz>>Dziękujemy oferentom za przygotowanie i złożenie ofert.

Na podstawie dokumentów dostarczonych w terminie do 08.11.2017 r. SIPH dokonała wyboru poniższych oferentów:

1. Pracownia NATA Doradztwo, Szkolenia, Edukacja Małgorzata Borkowska-Rumas.

2. Centrum Usług Medycznych i Szkoleniowych Gaj Aneta.

3. Anna Łuczak.


ZAPYTANIE OFERTOWE 1/18

Zapytanie ofertowe na wynajem sali szkoleniowej w ramach projektu "Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji" (RPSW.10.04.01-26-0053/17-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

zapytanie ofertowe - pobierz>>
wzór oferty - pobierz>>


ZAPYTANIE OFERTOWE 2/18

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na „Usługa cateringowa” w celu realizacji projektu "Samozatrudnienie w OSI-Obszarze Strategicznej Interwencji" (RPSW.10.04.01-26-0053/17-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

zapytanie ofertowe - pobierz>>
wzór oferty - pobierz>>


ZAPYTANIE OFERTOWE 3/18

Zapytanie ofertowe dla wykładowców do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Samozatrudnienie w OSI-Obszarze Strategicznej Interwencji" (RPSW.10.04.01-26-0053/17-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

zapytanie ofertowe - pobierz>>
wzór oferty - pobierz>>
życiorys zawodowy - pobierz>>  Przydatne linki:

- http://www.efs.gov.pl/

- http://www.europa.eu/

- http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

- http://www.wup.kielce.pl/

- http:// www.mapadotacji.gov.pl/

 


Biuro Projektu:

Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa

ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

Tel. 41-344-43-92

e-mail: sekretariat@siph.com.pl

II piętro

 

Osoby do kontaktu:

Piotr Brych 41-344-43-92 w.47 p_brych@siph.com.pl

Łukasz Porębski 41-344-43-92 w.51 l_porebski@siph.com.pl

Mirosław Piwowarczyk 41-344-43-92 w.37 m_piwowarczyk@siph.com.pl


 


Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych (projekty konkursowe)”.


Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Program: RPO WŚ 10.4.1

Tytuł projektu: Samozatrudnienie w OSI-Obszarze Strategicznej Interwencji

Wartość Projektu: 5.000.269,00 PLN

Wkład własny: 107.100,00 PLN

Kwota dofinansowania: 4.893.169,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4.250.228,65 PLN

Termin realizacji Projektu: 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r.


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer