Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca dla Ciebie„Praca dla Ciebie!”


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w projekcie „ Praca dla Ciebie ” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.2.1.

 


Cel projektu


Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnienie grupy 60 osób pozostających bez zatrudnienia. Osoby te otrzymają wsparcie w formie przygotowania Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwa zawodowego.


Przedsiębiorcy zatrudniający w/w osoby otrzymają dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz części kosztów wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach projektu.


Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo, kobiet lub mężczyzn, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

- osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne),

- osoba po 50 roku życia,

- kobieta,

- osoba z niepełnosprawnością,

- osoba długotrwale bezrobotna.


Projekt skierowany jest również do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą 

w województwie świętokrzyskim, tworzących nowe stanowiska pracy.


Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:


1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia - Indywidualny plan działania.

2. Poradnictwo zawodowe - wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji z punktu widzenia odnalezienia się na rynku pracy.

3. Subsydiowanie zatrudnienia - refundacja kosztów zatrudnienia do 50% kosztów wynagrodzenia brutto (wraz z kosztami pracodawcy), maksymalnie do 1.400,00 PLN na osobę miesięcznie przez okres do 12 miesięcy.

4. Wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy - refundacja kosztów zakupu nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych osobie zatrudnianej do wykonywania obowiązków służbowych, jednorazowo maksymalnie do 6.000,00 PLN na uczestnika projektu.

Wsparcie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy stanowi pomoc de minimis.

 


Rekrutacja


Nabór Uczestników w terminie 14-30 maja 2018 r. Wnioski przyjmowane będą w godz. od 8.00 do 15.00.

W wyniku naboru zakwalifikowane do projektu zostanie 60 osób.

Z uwagi na duże zainteresowanie programem „Praca dla Ciebie” oraz pojawiającymi się sygnałami o zamiarze aplikowania przez przedsiębiorców o zatrudnienie większej liczby Uczestników projektu, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, w celu zapewnienia udzielenia wsparcia jak największej liczbie przedsiębiorców, zastrzega sobie prawo reglamentowania ilości osób skierowanych do pracy do jednego przedsiębiorcy.
Zamknięcie naboru do projektu „Praca dla Ciebie”.
Niniejszym Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zamyka nabór wniosków do programu „Praca dla Ciebie”. Zgodnie z paragrafem 5 pk. 2. Regulaminu rekrutacji zamknięcie naboru nastąpi w terminie 1 dnia roboczego od dnia publikacji ww. informacji, tj. w dniu 16.05.2018 r.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wznawia nabór do projektu „Praca dla Ciebie” w ramach RPO WŚ 10.2.1. Nabór dotyczy wyłącznie osób biernych zawodowo. Przyjmowanie wniosków od dnia 18.06.2018 r. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu.

 


Niniejszym Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zamyka nabór wniosków do programu „Praca dla Ciebie”. Zgodnie z paragrafem 5 pk. 2. Regulaminu rekrutacji zamknięcie naboru nastąpi w terminie 1 dnia roboczego od dnia publikacji ww. informacji, tj. w dniu 20.06.2018 r.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa ogłasza wyniki naboru wniosków do programu „Praca dla Ciebie” - pobierz>>


Dokumenty do pobrania:


Ogólne

 


 

Dla Przedsiębiorców

 • deklaracja wekslowa dla osób fizycznych.doc - pobierz>>
 • deklaracja wekslowa dla osób prawnych.doc - pobierz>>
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis rozporządzenie KE nr 1407/2013.xls - pobierz>>
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.xls - pobierz>>
 • karta oceny pracodawcy.pdf - pobierz>>
 • oświadczenie MŚP.doc - pobierz>>
 • oświadczenie VAT.doc - pobierz>>
 • specyfikacja kosztów.doc - pobierz>>
 • specyfikacja kosztów wyposażenia.doc - pobierz>>
 • umowa z pracodawcą.pdf - pobierz>>
 • weksel.pdf - pobierz>>
 • wniosek pracodawcy.doc - pobierz>>
 • wniosek pracodawcy.pdf - pobierz>>

 


 

Dla Uczestników Projektu

 • karta oceny kandydata.pdf - pobierz>>
 • oświadczenie dot. ustalonego profilu pomocy dla osoby bezrobotnej.doc - pobierz>>
 • oświadczenie o statusie.doc - pobierz>>
 • umowa o świadczenie usług.pdf - pobierz>>
 • wniosek kandydata.doc - pobierz>>
 • wniosek kandydata.pdf - pobierz>>

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zapytanie ofertowe dla doradców zawodowych do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa zawodowego w ramach projektu " Praca dla Ciebie " (RPSW.10.02.01-26-0044/17-00).


zapytanie ofertowe - pobierz>>

załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego - pobierz>>

załącznik nr 2 - wzór życiorysu - pobierz>>

 

Na podstawie dokumentów dostarczonych w terminie do 18.05.2018 r. SIPH dokonała wyboru poniższych oferentów:

 

1. Nowocień Tomasz Szkolenia Doradztwo i Usługi 

2. „ALEF” Centrum Nauki, Rozwoju i Doradztwa Anna Wrzoskiewicz 

3. Firma Doradczo-Szkoleniowa VERENE Iwona Mazur

 

Dziękujemy oferentom za przygotowanie i złożenie ofert.

 


Przydatne linki:

- http://www.efs.gov.pl/

- http://www.europa.eu/

- http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

- http://www.wup.kielce.pl/

- http:// www.mapadotacji.gov.pl/

 


Biuro Projektu:

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

Tel. 41-344-43-92

e-mail: sekretariat@siph.com.pl

II piętro

 

Osoby do kontaktu:

Jolanta Sobala 41-344-43-92 w. 24 j_sobala@siph.com.pl

Bartłomiej Grzegorczyk 41-344-43-92 w.35 b_grzegorczyk@siph.com.pl

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)”.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Program: RPO WŚ 10.2.1

Tytuł projektu: Praca dla Ciebie

Wartość Projektu: 2754480,00 PLN

Wkład własny: 1008000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1746480,00 PLN

Termin realizacji Projektu: 01.05.208 r. – 31.10.2019 r.
Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer