Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Nie ma takiej strony

WSPARCIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY PIĘĆDZIESIĄTY ROK ŻYCIA
 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa zrealizowała projekt, którego głównym celem było utrzymanie aktywności zawodowej osób powyżej 50 roku życia chcących zmienić lub poprawić swoją sytuację na rynku pracy poprzez wsparcie w podejmowaniu działalności gospodarczej.
 
Osobom, które wzięły udział w projekcie była udzielana pomoc w podejmowaniu działalności gospodarczej głównie poprzez:
 
1.coaching i doradztwo związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej
 
2.poradnictwo psychologiczne
 
3.szkolenia związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej, w zakresie
 • Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej
  • Okoliczności, jakimi należy się kierować przy wyborze formy organizacyjno-prawnej dla działalności gospodarczej,
  • Wymagania, jakie należy spełnić, aby zostać przedsiębiorcą
  • Okoliczności o charakterze ekonomicznym, które należy wziąć poduwagę przy planowaniu działalności gospodarczej
  • Działania, które należy podjąć, aby założyć działalność gospodarczą
  • Koszty założenia firmy i przysługujące ulgi
  • Obowiązki przedsiębiorcy oraz przysługujące prawa
  • Formy zatrudniania pracowników i związane z tym obowiązki
  • Podstawowe źródła finansowania rozwoju formy
 • Zasady tworzenia biznesplanu:
  • Korzyści płynące z przygotowania dobrego biznesplanu dla firmy
  • Sposób wykonania analizy rynku i konkurencji
  • Dostępne źródła finansowania oraz ich porównanie
  • Zasady przygotowywania niezbędnych projekcji finansowych napotrzeby biznes planu
 • Programy Operacyjne i strukturę zarządzania funduszami Unii Europejskiej:
  • Podmioty uprawnione od ubiegania się o środki finansowe oraz typy projektów, na które można uzyskać wsparcie
  • Formę i wartość dofinansowania
  • Kryteria oceny zgłaszanych projektów (wniosków)
  • Zasady obowiązujące przy realizacji projektu
  • Dziewięć działań wspierających przedsiębiorców z sektora MSP
  • Ogólne zasady budowy
4.udzielanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie refundacji części (maksymalnie 50%) wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które zostały poniesionych w okresie 6 miesięcy od dnia rejestracji oraz w formie refundacji do 100% wydatków związanych ze składkami na: obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych poniesionych w okresie 6 miesięcy od dnia rejestracji działalności gospodarczej
 
 
 
 
Informacji udziela
 
Jolanta Zawierucha
tel/fax: 41 344 43 92 wew. 29
e-mail: j_zawierucha@siph.com.pl


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer