Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Nie ma takiej strony

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie ponadosiemdziesięcioma izbami gospodarczymi i organizacjami otoczenia biznesu z całej polski realizuje projekt KIGNET – Izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Celem projektu KIGNET jest zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług, podniesienie ich jakości oraz zwiększenie ich zasięgu na nowe grupy przedsiębiorstw.
 
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw jest niska i ma – z punktu widzenia ekonomii – nietrwałe podstawy. Potwierdzają to różnego rodzaju dane statystyczne i ekonomiczne. Konieczność zadbania o konkurencyjność polskiej gospodarki nie wynika tylko z jej kondycji, także wejście polskich przedsiębiorstw na Jednolity Rynek Europejski prowadzi do zetknięcia się z firmami, które korzystają ze wsparcia unijnego.
 
Jednym z istotnych, z punktu widzenia poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, warunków jest sprawnie funkcjonujące i odpowiadające na potrzeby przedsiębiorstw otoczenie instytucjonalne, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. W tworzeniu przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw pomagać ma właśnie Projekt KIGNET, który jest realizowany w ramach poddziałania 1.1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw to funkcjonalna ogólnopolska sieć świadcząca wysokiej jakości usługi na rzecz firm. Działalność sieci jest oparta na instytucjach wspierania przedsiębiorczości - izbach gospodarczych. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są firmy, które będą korzystać z rezultatów projektu: szerszej, bardziej dostępnej zarówno geograficznie jak i ilościowo oferty usług organizacji otoczenia biznesu.
 
Głównym celem Projektu było zwiększenie zasięgu, zakresu i jakości świadczonych przez izby usług dla przedsiębiorstw i społeczności lokalnych, uzyskanie trwałości tych usług w długim okresie czasu przez stworzenie mechanizmu ich samoistnego rozwoju, opracowywanie kompleksowych strategii, co zapewni polskim przedsiębiorstwom usługi doradcze i szkoleniowe na najwyższym poziomie. Powstanie odpowiednio rozwiniętej i spójnej sieci pozwoli wyrównać negatywne różnice w rozwoju przedsiębiorstw z różnych regionów oraz zwiększy konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.
 
Zasadniczą część sieci KIGNET, w której dotychczas uczestniczą 43 organizacje, stanowią podsieci usługowe o profilu merytorycznym lub funkcjonalnym, w skład których wchodzą izby, które wyraziły zainteresowanie danym obszarem oraz produkty lub usługi wynikające z udziału w tych podsieciach, w ich merytorycznym i/lub funkcjonalnym.
 
PROFIL MERYTORYCZNY – 17 podsieci
 • KIGNET Jednolity Rynek Europejski - koordynator Krajowa Izba Gospodarcza
 • KIGNET Rynki Zagraniczne - koordynator Krajowa Izba Gospodarcza
 • KIGNET Marka - koordynator Krajowa Izba Gospodarcza
 • KIGNET Kadry - koordynator Krajowa Izba Gospodarczo - Rechabilitacyjna w Warszawie
 • KIGNET e-Biznes - koordynator Krajowa Izba Gospodarcza
 • KIGNET Przedsiębiorczość - koordynator Polsko - Amerykańska Fundacja dla MŚP
 • KIGNET Marketing - koordynator Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o.o.
 • KIGNET Lex - koordynator Krajowa Izba Gospodarcza
 • KIGNET Finanse - koordynator Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa
 • KIGNET Innowacje - koordynator Krajowa Izba Gospodarcza
 • KIGNET Legalizacja- koordynator Krajowa Izba Gospodarcza
 • KIGNET Jakość - koordynator Krajowa Izba Gospodarcza
 • KIGNET Usługi Komunalne - koordynator Izba Przemysłowo - Handlowa Południowej Wielkopolski
 • KIGNET Ochrona Środowiska
 • KIGNET Biznes Partner- koordynator Dom Wydawniczy KIG Sp. z o.o. w Warszawie
 • KIGNET Lobbing -koordynator Krajowa Izba Gospodarcza
PROFIL FUNKCJONALNY – 3 podsieci
 • KIGNET Info
 • KIGNET Doradztwo
 • KIGNET Szkolenia
Stworzenie przez izby gospodarcze sieci usług dla przedsiębiorstw miało na celu między innymi: stworzenie wspólnych baz danych dostępnych dla członków sieci, innych izb, klientów, utworzenie grup eksperckich z różnych obszarów merytorycznych, świadczących usługi dla przedsiębiorstw zapośrednictwem członków sieci, stworzenie mechanizmu i instrumentów komunikacji i współpracy izb –uczestników podsieci, zdefiniowanie norm dla usług oferowanych przez sieć KIGNET, uzupełnienie braków infrastruktury dla świadczonych usług w izbach uczestniczących w KIGNET, stworzenie systemu ustawicznego szkolenia dla pracowników sieci oraz wspólną promocję usług poszczególnych sieci.
 
Ponadto działalność sieci KIGNET przyczynia się – zarówno na poziomie mikro (przedsiębiorstw) jak i makro (polskiej gospodarki) do łagodzenia problemów związanych z restrukturyzacją firm, promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia, w tym praktyk zawodowych młodzieży, równych szans kobiet na rynku pracy, promocji przedsiębiorczości, innowacyjności oraz popularyzacji i wdrażaniu działań służących budowie społeczeństwa informacyjnego w środowisku przedsiębiorców i organizacji otoczenia biznesu.
 
Wybór metod realizacji działań Projektu wynika z przeprowadzonej analizy potencjału i potrzeb organizacji otoczenia biznesu. Podejmowane działania opierają się przede wszystkim na dostarczeniu nowego i lepszego wykorzystywania istniejącego KNOW-HOW oraz KAPITAŁU.
 
Serdecznie Państwa zapraszamy do uczestnictwa przy tworzeniu izbowego systemu wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
 
 
Informacji udziela
 
Michał Kutek
tel/fax: 41 344 43 92 wew. 29
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer