Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Nie ma takiej strony

Dzięki dotacjom unijnym w ramach jednego tylko projektu przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego utworzyli 83 miejsca pracy. Zatrudnienie znaleźli zagrożeni utratą pracy po restrukturyzacji przedsiębiorstw.
 
To efekt realizacji przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową projektu „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi poprzez subsydiowanie zatrudnienia w nowym miejscu pracy”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.4. Zakładał on pozyskanie ofert pracy od pracodawców z województwa świętokrzyskiego oraz nabór osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem i skojarzenie ich w celu zatrudnienia na utworzonych w ramach projektu subsydiowanych miejscach pracy. Przedsięwzięcie to było efektem umowy SIPH z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.
 
Rezultaty projektu podsumowano na uroczystym spotkaniu w Hotelu Gromada w Cedzynie. Dziękując SIPH za partnerstwo wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Arkadiusz Piecyk podkreślił, że akcesja Polski do Unii Europejskiej otworzyła drogę do realizacji projektów, dzięki którym można z wyprzedzeniem reagować na zmiany zachodzące na rynku pracy. – Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaliśmy instrumenty nowoczesnej polityki zatrudnienia, mamy większy wpływ na sytuację na regionalnym rynku pracy – stwierdził. Z kolei prezydent SIPH Ryszard Zbróg podziękował przedsiębiorcom za udział w projekcie. – Projekt był niezwykle pożyteczny: służył z jednej strony poprawie sytuacji ludzi zagrożonych bezrobociem lub bezrobotnych, z drugiej pomógł przedsiębiorcom w tworzeniu miejsc pracy, a więc przyczynił się do rozwoju ich firm. Za sukces Izby uznaję niezwykle interesujące i skuteczne wykorzystanie środków unijnych – powiedział.
 
Potwierdzeniem słów prezydenta SIPH była wypowiedź Jerzego Kowalika z Połańca. W swojej firmie producent okien utworzył 17 stanowisk pracy dla osób z upadającego przedsiębiorstwa, na co tylko w 2007 roku otrzymał refundację w wysokości 308 tysięcy złotych. Pozwoliło to na dynamiczny rozwój działalności, znaczny wzrost obrotów i inwestycje.
 
Realizujący przedsięwzięcie z ramienia SIPH przedstawili jego efekty, a licznie przybyłym przedsiębiorcom wręczono dyplomy uczestnictwa w projekcie.
 
Przebieg realizacji projektu
 
Beneficjenci ostateczni projektu to pracownicy w szczególności przemysłu lekkiego, chemicznego, cukrowniczego, a także sektora ochrony zdrowia. To osoby w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn ich nie dotyczących, osoby zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub jest w stanie likwidacji, osoby, które utraciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników, pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
 
Projekt zakładał utworzenie 70 miejsc pracy i subsydiowanie zatrudnienia nowo przyjętych pracowników w wysokości 65% kosztów wynagrodzenia brutto oraz opłaconych od wynagrodzenia obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Pracodawcy uczestniczący w projekcie zostali zobowiązani do utrzymania powstałych miejsc pracy przez minimum 24 miesiące.
 
Zasadniczą trudnością było skojarzenie uczestników projektu w taki sposób by proponowane działania wychodziły naprzeciw potrzebom beneficjentów oraz lokalnego i regionalnego rynku pracy. W trakcie przygotowania projektu SIPH dokonała rozpoznania sytuacji na rynku pracy kontaktując się z Powiatowymi Urzędami Pracy i przedsiębiorstwami. Powstała baza osób oraz przedsiębiorstw, która służyła kojarzeniu potrzeb zakładów pracy z możliwościami osób objętych procesami restrukturyzacji i poszukujących zatrudnienia.
 
W trakcie trwania projektu zastosowano monitoring czasu pracy, warunków pracy, efektywności przyuczenia do nowego zawodu. Dokonywany był na podstawie dokumentów przedkładanych przez pracodawców oraz na miejscu – w przedsiębiorstwach.
 
Rezultaty
 
Projekt realizowany był w województwie świętokrzyskim od 1 czerwca 2006 r. do 30 czerwca 2008 r. Poprzedziła go kampania informacyjna, skierowana do potencjalnych uczestników: przedsiębiorstw oraz osób poszukujących zatrudnienia poza rolnictwem. Kampania była realizowana za pośrednictwem mediów (prasy i radia), plakatów, ulotek (dystrybuowanych na terenie całego województwa w urzędach pracy, urzędach gmin), podczas spotkań z przedsiębiorcami i potencjalnymi beneficjentami w wybranych miastach regionu. Pracownicy SIPH brali także udział w giełdach pracy.
 
Zatrudnienie znalazło 37 kobiet i 46 mężczyzn. W trakcie realizacji powstały oszczędności, co umożliwiło zwiększenie liczby beneficjentów ostatecznych z 70 do 83 osób. Największą aktywność, jeśli chodzi o udział w projekcie, wykazali przedsiębiorcy z powiatu kieleckiego, buskiego, staszowskiego, sandomierskiego oraz Kielc. Średnia płaca brutto pracownika w kwietniu 2008 r. wyniosła 1 840 PLN.
 
W wyniku realizowanych przedsięwzięć beneficjenci zostali wyposażeni w nowe umiejętności, umożliwiające ponowne zatrudnienie i wykonywanie nowych zawodów. Pracują m.in. jako: handlowiec, księgowy, specjalista ds. kadrowych, masarz, mechanik, elektryk, monter, krawiec/szwacz, sekretarka, stolarz, lakiernik i specjalista ds. public relations.
 
W nowej roli
 
Właśnie na tym ostatnim stanowisku pracuje Anna Kita. To dla niej zawodowa zmiana o 180 stopni. Na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach skończyła w 2002 roku inżynierię środowiska, kierunek zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Pracowała w biurach projektowych. Do końca 2006 roku projektowała instalacje sanitarne w niewielkiej firmie budowlanej, która nie sprostała rosnącej konkurencji i została zlikwidowana. Skorzystała z szansy, jaką stworzył projekt SIPH „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi poprzez subsydiowanie zatrudnienia w nowym miejscu pracy”. Zdecydowała się spróbować swoich sił jako specjalista ds. public relations w Przedsiębiorstwie Geologicznym w Kielcach.
 
– To zupełnie inny charakter pracy, ale dla mnie zmiana zdecydowanie na lepsze. Odpowiadam za wizerunek firmy, kontakty z klientami – mówi Anna Kita.
 
Aby sprostać nowym wyzwaniom Anna Kita musiała się uczyć zawodu. Najpierw ukończyła 3-dniowe szkolenie dla specjalistów PR, dofinansowane ze środków unijnych, a potem podyplomowe studia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi i public relations w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach, także dofinansowane z funduszy unijnych. Przedsiębiorstwo Geologiczne pokryło 20 procent kosztów studiów.
 
– Firma stworzyła mi komfortowe stanowisko i możliwość dokształcania. Jestem zadowolona z pracy, lepiej zarabiam – podkreśla Anna Kita.
 
Także kierownictwo Przedsiębiorstwo Geologiczne pozytywnie ocenia udział w projekcie SIPH.
 
– Nie reklamowaliśmy sie, nie mieliśmy folderów i gadżetów, bo nie miał się tym kto zająć. Gdy na stronie internetowej Staropolskiej Izby przeczytałam o projekcie, postanowiłam skorzystać z szansy. Oprócz pani Anny zatrudniliśmy po jednej osobie w księgowości i w marketingu. Wszystkie znakomicie się sprawdziły, więc ich stanowiska zostaną utrzymane po zakończeniu projektu – twierdzi wicedyrektor Anna Tomala.
Także inni przedsiębiorcy są zadowoleni z efektów i deklarują chęć współpracy w ramach przyszłych projektów o podobnym charakterze
 
 
Strona projektu zobacz>>


STAROPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA oraz WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH zapraszają do udziału w projekcie „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi poprzez subsydiowanie zatrudnienia w nowym miejscu pracy” finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.4.
 
Celem projektu jest zmiana kwalifikacji zawodowych pracowników przemysłów i sektorów podlegających restrukturyzacji, a także innych osób zagrożonych utratą zatrudnienia w wyniku procesów restrukturyzacyjnych w celu umożliwienia tym osobom wykonywania nowych zawodów. Projekt zakłada pozyskanie ofert pracy od pracodawców spośród małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa świętokrzyskiego. Jednocześnie prowadzony będzie nabór osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem. Skojarzenie ofert zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy doprowadzi do zatrudnienia w wybranych przedsiębiorstwach na utworzonych w ramach programu nowych miejscach pracy. W trakcie subsydiowanego zatrudnienia beneficjenci pozyskiwać będą nowe umiejętności poprzez szkolenie na stanowiskach pracy i tym samym wpływać na poprawę swojej sytuacji na rynku pracy.
 
 
Kto może uczestniczyć:
 
Beneficjenci:
  • pracownicy przemysłów, w szczególności takich jak: przemysł lekki, chemiczny, cukrowniczy a także pracowników sektora ochrony zdrowia,
  • pracownicy w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników,
  • osoby zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub, który jest w stanie likwidacji,
  • osoby, które utraciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych jako bezrobotne przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące lub poszukujących pracy przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
Pracodawcy:
  • przedsiębiorstwa z sektora MSP z terenu woj. świętokrzyskiego.
 
 

Przystępującym do udziału w projekcie pracodawcom przysługuje refundacja w wysokości

65 % kosztów zatrudnienia w okresie maksymalnie 19 miesięcy.

 
 


Biuro projektu

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
 
 
Informacji udziela:
 
 
Piotr Brych
tel: 41 344 43 92 wew.28
fax: 41 344 43 92 wew. 30
e-mail: p_brych@siph.com.pl
 
 
Beata Drąg
tel: 41 344 43 92 wew.44
fax: 41 344 43 92 wew. 30
e-mail: b_drag@siph.com.plStaropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer