Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Nie ma takiej strony

WSPARCIE ZATRUDNIENIA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA
 
 Dzięki dotacjom unijnym w ramach jednego tylko projektu przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego utworzyli 80 miejsc pracy. Zatrudnienie znaleźli odchodzący z rolnictwa mieszkańcy wsi.
 
To efekt realizacji przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową projektu „Wsparcie zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.3. Zakładał on pozyskanie ofert pracy od pracodawców z województwa świętokrzyskiego oraz nabór osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem i skojarzenie ich w celu zatrudnienia na utworzonych w ramach projektu subsydiowanych miejscach pracy. Przedsięwzięcie to było efektem umowy SIPH z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.
 
Rezultaty projektu podsumowano na uroczystym spotkaniu w Hotelu Gromada w Cedzynie. Dziękując SIPH za partnerstwo wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Arkadiusz Piecyk podkreślił, że akcesja Polski do Unii Europejskiej otworzyła drogę do realizacji projektów, dzięki którym można z wyprzedzeniem reagować na zmiany zachodzące na rynku pracy. – Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaliśmy instrumenty nowoczesnej polityki zatrudnienia, mamy większy wpływ na sytuację na regionalnym rynku pracy – stwierdził. Z kolei prezydent SIPH Ryszard Zbróg podziękował przedsiębiorcom za udział w projekcie. – Projekt był niezwykle pożyteczny: służył z jednej strony poprawie sytuacji ludzi zagrożonych bezrobociem lub bezrobotnych, z drugiej pomógł przedsiębiorcom w tworzeniu miejsc pracy, a więc przyczynił się do rozwoju ich firm. Za sukces Izby uznaję niezwykle interesujące i skuteczne wykorzystanie środków unijnych – powiedział.
 
Potwierdzeniem słów prezydenta SIPH była wypowiedź Jerzego Kowalika z Połańca. W swojej firmie producent okien utworzył 5 stanowisk pracy dla osób odchodzących z rolnictwa, na co tylko w 2007 roku otrzymał refundację w wysokości 73 tysięcy złotych.
 
Realizujący przedsięwzięcie z ramienia SIPH przedstawili jego efekty, a licznie przybyłym przedsiębiorcom wręczono dyplomy uczestnictwa w projekcie.
 
Przebieg realizacji projektu
 
Beneficjenci ostateczni projektu to osoby zamieszkujące obszary wiejskie i miasta do 20 tysięcy mieszkańców – rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, chcące podjąć zatrudnienie w sektorach pozarolniczych. W 2005 r. bezrobotnych zamieszkałych na wsi było ponad 40 tys., co stanowiło 54,7% ogółu bezrobotnych w województwie. Wskaźnik długotrwale bezrobotnych jest wyższy na wsi niż w mieście (56,1%). Długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na wsi cechuje niższy poziom wykształcenia w porównaniu do mieszkańców miast. W trakcie subsydiowanego zatrudnienia beneficjenci pozyskiwali nowe umiejętności poprzez szkolenie na stanowiskach pracy i tym samym poprawili swoją sytuacje na rynku pracy.
 
W ramach przygotowania projektu SIPH dokonała rozpoznania sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego na podstawie dostępnych danych i analiz statystycznych. Izba dokonała również wstępnego rozpoznania potrzeb pracodawców na podstawie rozmów bezpośrednich oraz dotychczas realizowanych projektów w zakresie subsydiowanego zatrudnienia.
 
Ocena potrzeb beneficjentów ostatecznych została przeprowadzona poprzez ankietyzację kandydatów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. W trakcie trwania projektu zastosowano monitoring czasu pracy, warunków pracy, efektywności przyuczenia do nowego zawodu, który jest prowadzony na podstawie dokumentów przedkładanych przez pracodawców oraz na miejscu - w przedsiębiorstwach. Ocena indywidualna pozyskiwana w trakcie monitoringu działań była elementem weryfikującym płatności na rzecz przedsiębiorstw. Dofinansowanie zatrudnienia wynosiło do 65% kosztów zatrudnienia (kosztów kwalifikowanych: płaca brutto wraz z obowiązującymi składkami ZUS z wyłączeniem składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Nowe miejsca pracy musiały być utrzymane przez co najmniej 2 lata.
 
Rezultaty
 
Projekt realizowany był w województwie świętokrzyskim od 1 czerwca 2006 r. do 30 czerwca 2008 r. Poprzedziła go kampania informacyjna, skierowana do potencjalnych uczestników: przedsiębiorstw oraz osób poszukujących zatrudnienia poza rolnictwem. Kampania była realizowana za pośrednictwem mediów (prasy i radia), plakatów, ulotek (dystrybuowanych na terenie całego województwa w urzędach pracy, urzędach gmin), podczas spotkań z przedsiębiorcami i potencjalnymi beneficjentami w wybranych miastach regionu. Pracownicy SIPH brali także udział w giełdach pracy.
 
W rezultacie zatrudnienie znalazło 26 kobiet i 54 mężczyzn. Największą aktywność wykazali przedsiębiorcy z powiatu kieleckiego, staszowskiego, buskiego, starachowickiego, skarżyskiego oraz z Kielc.
 
Zawody, w jakich zostali zatrudnieni beneficjenci, to m.in.: pracownik budowlany, sprzedawca/kasjer, operator maszyn/urządzeń, sprzątaczka, montażysta, aparatowy procesu odzysku i unieszkodliwiania odpadów, kierowca, księgowa, stolarz, dozorca, magazynier, kosmetyczka, ślusarz, elektromechanik i pakowacz. Średnia płaca brutto pracownika w kwietniu 2008 r. wyniosła 1435 PLN.
 
W zupełnie innym świecie
 
Wśród osób, które znalazły zatrudnieni dzięki projektowi SIPH, znalazła się Edyta Walczyńska. Mieszka we wsi Jasionna, położonej 45 kilometrów od Kielc. Jest jedną z 5 córek właścicieli gospodarstwa rolnego o powierzchni 12 hektarów. W 2006 roku skończyła studia w zakresie marketingu na Wydziale Zarządzania Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, ale nie znalazła pracy, więc wróciła na wieś. Ponieważ wszystkie jej siostry wyjechały z rodzinnego domu, rodzice na panią Edytę przepisali gospodarstwo. Przez kilkanaście miesięcy pomagała w pracach polowych i przy hodowli zwierząt, aż od znajomego dowiedziała się, że jest szansa na pracę w Świętokrzyskim Centrum Inwestycyjnym w Kielcach w ramach projektu SIPH „Wsparcie zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa”. Złożyła dokumenty i po rozmowie kwalifikacyjnej oraz weryfikacji przez zespół projektu została skierowana do pracy w ŚCI. Od 6 grudnia 2007 r. pracuje jako specjalista ds. funduszy europejskich. Wzięła udział w kilku szkoleniach o tej tematyce, m.in. w organizowanym przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową szkoleniu „Doradca europejski – moje kwalifikacje na rynku pracy”. Do jej obowiązków należy m.in. gromadzenie informacji o możliwościach uzyskania dotacji i pisanie dla przedsiębiorców wniosków o dofinansowanie.
 
– Jestem teraz w zupełnie innym świecie. W gospodarstwie dni są monotonne, podobne do siebie. W nowej pracy mogę wykorzystać wiedzę zdobytą podczas studiów i ciągle uczę się czegoś nowego. Dzięki licznym spotkaniom, kontaktom z klientami nabrałam pewności siebie, której mi brakowało – podkreśla Edyta Walczyńska.
 
Świętokrzyskie Centrum Inwestycyjne zajmuje się projektowaniem inwestycji i wykonywaniem usług budowlanych. Kierujący nim Tomasz Pokrzepa zatrudnił w ramach projektu jeszcze 4 osoby. Trzy z nich pracują na budowach, a jedna pełni funkcję kierownika biura.
 
– Jestem zadowolony z wszystkich pracowników, zatrudnionych w ramach projektu Staropolskiej Izby i nie zamierzam się z nimi rozstawać po ustaniu dofinansowania – mówi prezes Tomasz Pokrzepa.
Także inni przedsiębiorcy są zadowoleni z efektów i deklarują chęć współpracy w ramach przyszłych projektów o podobnym charakterze
 
 
Strona projektu zobacz>>
 
STAROPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA oraz WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH zapraszają do udziału w projekcie „Wsparcie zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa” finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach programu Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.3.
 
Celem projektu jest zmiana kwalifikacji zawodowych osób odchodzących z rolnictwa poprzez subsydiowane zatrudnienie w zakładach pracy na terenie województwa świętokrzyskiego. Projekt zakłada pozyskanie ofert zatrudnienia od pracodawców spośród małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie prowadzony będzie nabór osób pracujących w sektorze rolniczym. Skojarzenie ofert zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy doprowadzi do zatrudnienia w wybranych przedsiębiorstwach na utworzonych w ramach programu nowych miejscach pracy.
 
Zatrudnienie wymienionych osób ma na celu dostosowanie mieszkańców wsi do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych oraz przygotowanie ich do wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy. W trakcie subsydiowanego zatrudnienia beneficjenci pozyskiwać będą nowe umiejętności poprzez szkolenie na stanowiskach pracy i tym samym wpływać na poprawę swojej sytuacji na rynku pracy.
 
 
Kto może uczestniczyć:
 
Beneficjenci:
  • osoby zamieszkujące obszary wiejskie i miasta do 20 tysięcy mieszkańców - rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne oraz,
  • inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sektorach pozarolniczych, na stanowiskach pracy zorganizowanych w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Pracodawcy:
  • przedsiębiorstwa z sektora MSP z terenu woj. świętokrzyskiego.


Przystępującym do udziału w projekcie pracodawcom przysługuje refundacja w wysokości

65 % kosztów zatrudnienia w okresie maksymalnie 19 miesięcy.


 
 
 
 
Biuro projektu:
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
 
 
 
Informacji udziela
 
Piotr Brych
tel: 41 344 43 92 wew.28
fax: 41 344 43 92 wew. 30
e-mail: p_brych@siph.com.pl
 
 
Beata Drąg
tel: 41 344 43 92 wew.44
fax: 41 344 43 92 wew. 30


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer