Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Nie ma takiej strony

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju
 
Twarzą w twarz z rynkiem pracy – Model Zatrudnienia Przejściowego
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jest jednym z Partnerów w projekcie „Twarzą w twarz z rynkiem pracy – Model Zatrudnienia Przejściowego” w ramach IW EQUAL.
 
Partnerstwo na rzecz Rozwojuwspółtworzą różne instytucje i środowiska: pozarządowe organizacje samopomocowe, pracodawcy ze sfery biznesu i administracji publicznej, samorządy lokalne, placówki akademickie z Warszawy i Kielc.
 
Celem Partnerstwa na rzecz Rozwoju jest zbadanie możliwości uwarunkowania zastosowania w Polsce formuły Modelu Zatrudnienia Przejściowego i Zatrudnienia Niezależnego w ramach międzynarodowego modeludomu–klubu oraz sprawdzenie w praktyce ich przydatnościi skuteczności. Podejmowane działania będą zmierzały do uzyskania zmian w powszechnej świadomości społeczeństwa, szczególnie stereotypów związanych z postrzeganiem osób z problemami zdrowia psychicznego jako obywateli niezdolnych do prowadzenia samodzielnie życia i podejmowania pracy zawodowej.
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jest odpowiedzialna w ramach projektu za promowaniem Modelu Zatrudnienia Przejściowego wśród zrzeszonych podmiotów i dostarczenie dla pracodawców informacji związanych z zatrudnianiem osób z problemami zdrowia psychicznego. W ramach podejmowanych działań zorganizuje seminaria problemowe, informacyjno-edukacyjne dla przedsiębiorców w zakresie rynku pracy i odpowiedzialnego biznesu, zdiagnozuje postawy pracodawców wobec zatrudnienia osób z problemamizdrowia psychicznego, a także przeprowadzi szkolenia i treningi zawodowe dla uczestników projektu w partnerstwie kieleckim. Pracodawcy uzyskająwiedzę w zakresie odpowiedzialnego biznesu i elastycznych form zatrudnienia, modelu domu-klubu, formuły Zatrudnienia Przejściowego oraz dialogu społecznego. Działanie realizowane przez SIPH będą zmierzały do podniesienia świadomości wśród przedsiębiorców, że osoby z problemami zdrowia psychicznego mogą być dobrymi pracownikami oraz dzięki zaangażowaniu w projekt, firmy mają możliwości polepszenie społecznego wizerunku swojego przedsiębiorstwa.
 
 
Szkolania dla Partnerów projektu:
 
1. W dniu 28 grudnia 2006, Partnerzy podprojektu kieleckiego, Członkowie oraz pracownicy Kieleckiego Domu pod Fontanną uczestniczyli w szkoleniu pt „Elastyczne formy zatrudnienia - problemy i korzyści”. Szkolenie prowadził ekspert Państwowej Inspekcji Pracy.
 
2. W dniu 30 marca i 19 kwietnia 2007, Partnerzy podprojektu kieleckiego oraz Członkowie, pracownicy Kieleckiego Domu pod Fontanną wzięli udział w szkoleniach na temat „Zarządzanie projektem” – I i II zorganizowanym przez Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową. Celem szkolenia było dostarczenie wiedzy na temat efektywnych metod planowania, realizowania projektu, kontroli, racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów oraz zakończenia projektu
 
                  
 
3. W dniu 5 czerwca 2007 odbyło się kolejne szkolenie dla Partnerów projektu pn „Komunikacja w zespole projektowym” zorganizowane przez SIPH. Celem szkolenia było dostarczenie wiedzy na temat umiejętność budowania pozytywnych relacji w zespole, niezbędnych w pracy zespołowej oraz zapobieganie konfliktom związanym z zaburzeniami procesu komunikacji.
 
4. W dniu 12 października 2007 Partnerzy podprojektu kieleckiego wzięli udział w zorganizowanym przez SIPH szkoleniu „Zarządzanie finansowe i rozliczanie projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”. Uczestnicy uzyskali na szkoleniu wiedzę z zakresu zarządzania finansami projektu, kontroli, monitoringu i ewaluacji, kwalifikowalności kosztów, a także cenne informacje dotyczące najczęściej popełnianych błędów w trakcie realizacji projektu.
 
                    
 
5. W siedzibie Staropolskiej Izby Przemysłowo- Handlowej odbyło się 6 grudnia 2007r. kolejne szkolenie dla Partnerów projektu „Twarzą w twarz z rynkiem pracy- Model Zatrudnienia Przejściowego”. Tematyką szkolenia było „Zastosowanie Prawa zamówień publicznych przy realizacji projektów z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej”. Uczestnicy szkolenia poznali zasady systemu zamówień publicznych oraz kolejność działań podejmowanych przez Zamawiającego w procesie wnioskowania i udzielania zamówienia publicznego z wykorzystaniem środków unijnych.
 
6. Kolejne z cyklu szkoleń dla Partnerów projektu „Twarzą w twarz z rynkiem pracy- Model Zatrudnienia Przejściowego” zostało zorganizowane przez Staropolską Izbę Przemysłowo- Handlową i odbyło się 6 lutego 2008r. W trakcie szkolenia pod nazwą „Praktyczne aspekty wypełniania dokumentów aplikacyjnych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki” uczestnicy uzyskali wiedzę na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a w szczególności zagadnień dotyczących priorytetów i działań dla projektów na rzecz rozwoju społecznego. Zapoznali się także z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych, kolejnością wypełniania poszczególnych części wniosku, zapisywania, edytowania, przeliczania kosztów/budżetu, sprawdzania poprawności wprowadzonych danych. Poznali także zasady tworzenia budżetu projektu- powiązanie budżetu z celami projektu i harmonogramem działań, zasady kwalifikowalności projektu i wydatków oraz mieli możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu konstruowania budżetu oraz harmonogramu zadań.
 
                     
 
 
Zakończono realizację badania postaw pracodawców wobec zatrudniania osób z problemami zdrowia psychicznego
 
Zwiększenie zatrudnienia oraz zwalczanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie na rynku pracy jest jednym z warunków osiągnięcia spójności społecznej i gospodarczej regionów Unii Europejskiej. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner w projekcie „Twarzą w twarz z rynkiem pracy – Model Zatrudnienia Przejściowego” w ramach IW EQUAL prowadzi badanie kieleckiego rynku pracy pod kątem szans tworzenia miejsc zatrudnienia przejściowego dla osób z problemami zdrowia psychicznego.
 
 
Spotkania z przedsiębiorcami
 
 
Model Zatrudnienia Przejściowego w praktyce
 
Dla nich to szansa powrotu do pełnego życia, dla pracodawców – szansa uzyskania dobrze przygotowanego pracownika i realizacji idei społecznie odpowiedzialnego biznesu.
 
28 czerwca 2007 r. w Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej odbyło się spotkanie dla pracodawców pod hasłem „Model Zatrudnienia Przejściowego w praktyce”. Doświadczenia związane z realizacją projektu „Twarzą w twarz z rynkiem pracy – Model Zatrudnienia Przejściowego” omawiali przedstawiciele Partnerstwa, biura EQUAL i Kieleckiego Domu-Klubu   więcej>>


Twarzą w twarz z rynkiem pracy- odpowiedzialny biznes w projektach finansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
12 grudnia 2007 roku Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa zorganizowała w Ostrowcu Świętokrzyskim spotkanie z przedstawicielami firm i instytucji promujące idee odpowiedzialnego biznesu oraz Model Zatrudnienia Przejściowego.
 
Uczestnicy spotkania poznali założenia projektu „Twarzą w twarz z rynkiem pracy- Model Zatrudnienia Przejściowego”, zasady Zatrudnienia Przejściowego, możliwości jakie ta formuła daje zaangażowanym stronom, dotychczasowe doświadczenia biznesu ze współpracy z niepełnosprawnymi, a także wstępne wyniki badań przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego, dotyczące ich opinii na temat zatrudniania osób z kryzysami zdrowia psychicznego   więcej>>
 
 
1. Wizyta studyjna w Danii
 
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych stanowi poważny problem społeczny i ekonomiczny w każdym państwie Unii Europejskiej. Ogólnie można powiedzieć, że skuteczność systemu zatrudniania osób niepełnosprawnych i ustawodawstwa antydyskryminacyjnego jest uzależniona od poziomu świadomości społeczeństwa, szczególnie pracodawców, oraz rozwoju gospodarczego danego kraju. Komisja Europejska daje możliwość za pomocą Inicjatywy WspólnotowejEQUAL adoptowaniaskutecznych koncepcji rozwiązań i wymiany doświadczeń z państwami, które osiągają wysokie wskaźniki w obszarze zatrudnienia i metod walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych. więcej>>2. Zatrudnienie Przejściowe
 
Program Zatrudnienia Przejściowego (ZP) jest integralną częścią modelu domu-klubu. Tytułowa „przejściowość” zatrudnienia oznacza, że:
 • zatrudnienie jednego członka domu-klubu w jednym miejscu nie trwa dłużej, niż 9 miesięcy - nie ma być dla nikogo docelowym, tylko „przejściowym” miejscem pracy
 • zadania określone przez pracodawcę wykonuje na zmianę - „przejściowo” - na ogół dwóch członków danego domu-klubu (czasem jest to większa liczba osób)
ZP odbiega od rozwiązań adresowanych do osób ze statusem niepełnosprawności: zatrudniany Członek domu-klubu nie jest pytany i nie musi posiadać orzeczenia o niepełnosprawności, a pracodawca nie korzysta z refundacji kosztów wynagrodzenia tej osoby. Pracodawca i zatrudniana w trybie ZP osoba mogą uzyskać wiele korzyści zarówno o charakterze ekonomiczno-rynkowym, jak i społecznym  więcej>>


Poniżej przedstawiamy Pracodawców, którzy stworzyli Miejsca Zatrudnienia Przejściowego w
podprojekcie kieleckim:
Aktualnie funkcjonujące Miejsca Zatrudnienia Przejściowego
1.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Kielce – 2 miejsca
 
 
Zakończone funkcjonowanie Miejsc Zatrudnienia Przejściowego:
1. Urząd Miasta Kielce - 1 miejsce
2. Powiatowy Urząd Pracy Kielce - 2 miejsca
3. Biuro Turystyczne ABEX - 1 miejsce
 
 
Przygotowanie do uruchomienia Miejsc Zatrudnienia Przejściowego:
1. Biuro Brokerskie - 1 miejsce
2. Urząd Miasta Kielce - 1 miejsce
 
Partnerstwo Kieleckie:
 • Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego i Kielecki Dom pod Fontanną– Kielce
 • Biuro Turystyczne ABEX – Kielce
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Kielce
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
 • Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa – Kielce
 • Świętokrzyskie Biuro Brokerskie – Kielce
 • Miasto Kielce

Partnerstwo Warszawskie

 • Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego w Warszawie i Warszawski Dom pod Fontanną.
 • Agencja Turystyki Językowej LINGWISTA – Warszawa
 • Urząd Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
 • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie SZANSA
 • Urząd Pracy miasta stołecznego Warszawy
Zapraszamy również na stronę projektu: http://www.twarzawtwarz.pl


3. Nowa strona internetowa Kieleckiego Domu pod Fontanną
 
Własną stronę internetową uruchomił Kielecki Dom pod Fontanną. Pod adresem http://www.kdpf.kielce.pl/ można zobaczyć wnętrza oraz dowiedzieć się więcej o pierwszej tego typu placówce w województwie świętokrzyskim.
 
Kielecki Dom pod Fontanną jest adresowany do osób po kryzysach zdrowia psychicznego. Placówka tworzy warunki i szanse do takiego rozwoju własnych możliwości i umiejętności, które pozwalają na aktywne i satysfakcjonujące kierowanie własnym życiem. Wszystkie prace w Domu wykonywane są wspólnie przez Członków i nieliczny, z założenia, personel. Członkowie w sekcjach uczą się między innymi języka angielskiego, obsługi programów komputerowych, racjonalnego dysponowania budżetem oraz nabywają umiejętności poruszania się po rynku pracy. Częścią działalności Kieleckiego Domu pod Fontanną jest testowanie Modelu Zatrudnienia Przejściowego. Jest to forma zatrudnienia, dzięki której osoby z problemami zdrowia psychicznego mają szansę podjęcia pracy lub też powrotu na rynek pracy po długim okresie choroby. Obecnie Członkowie Kieleckiego Domu pod Fontanną pracują w ramach Zatrudnienia Przejściowego w Urzędzie Miasta Kielce oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach.
 
 
 
4. Społeczna odpowiedzialność biznesu - (CSR)
 
W jaki sposób przedsiębiorca, zajęty codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, ma zapewnić firmie zdobycie długoterminowej przewagi konkurencyjnej? Przez obsługę dotychczasowych i zdobywanie nowych klientów, poprzez rozwijanie (wdrażanie, wprowadzanie, oferowanie) nowych produktów i usług, oraz przede wszystkim przez dochodowość (zyskowność) (dobre wyniki finansowe). Społeczna odpowiedzialność w biznesie (CSR) może pomóc Państwu osiągnąć powyższe cele.
 
Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu - (CSR)?
 
„Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają problematykę społeczną i ekologiczną w swojej działalności komercyjnej i stosunkach z zainteresowanymi stronami. Zgodnie z tą koncepcją przedsiębiorstwa decydują się wykroczyć poza minimalne wymogi prawne i zobowiązania wynikające z układów zbiorowych w celu uwzględnienia potrzeb społecznych. Poprzez CSR przedsiębiorstwa każdej wielkości mogą, we współpracy z zainteresowanymi stronami, przyczynić się do pogodzenia celów gospodarczych, społecznych i i ekologicznych. Z tego względu koncepcja CSR staje się coraz ważniejsza na świecie oraz w UE i stanowi element dyskusji na temat globalizacji, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju. W Europie działania na rzecz CSR odzwierciedlają potrzebę ochrony wspólnych wartości i zwiększenia poczucia solidarności i spójności   więcej>>
 
Przykłady firm  stosujących CSR   pobierz>>
 
Źródło: REALIZACJA PARTNERSTWA NA RZECZ WZROSTU GOSPODARCZEGO I ZATRUDNIENIA: UCZYNIENIE EUROPY LIDEREM W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW, KOMUNIKAT KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, Bruksela 22.03.2006
 
 
5. Folder Partnerstwa na Rzecz Rozwoju
 
Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa w ramach projektu „Twarzą w twarz z rynkiem pracy- Model Zatrudnienia Przejściowego”, opublikowała folder promocyjno- informacyjny poświęcony formule Zatrudnienia Przejściowego.
 
Folder jest skierowany do przedsiębiorców, którzy do swojej działalności gospodarczej włączają także aspekty społeczne, osób zainteresowanych tematyką odpowiedzialnego biznesu, które chcą poznać założenia projektu, możliwości jakie Model Zatrudnienia Przejściowego daje stronom zaangażowanym w realizację projektu, opinie pracodawców oraz Partnerów projektu. Zapraszamy do zapoznania się z Folderem  pobierz>>
 
 
 
Informacje do pobrania:
 • Elastyczne formy zatrudnienia   pobierz>>
 • Zasady dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  pobierz>>
 
 
 
 
 
 
Informacji udziela
 
 
Sylwia Zieja
tel: 41 368 02 78
fax: 41 368 02 78


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer