Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalna Instytucja Finansująca


Z przyjemnością informujemy, ze Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, opierając się na rekomendacji Komisji konkursowej zadecydował o powierzeniu Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej roli Regionalnej Instytucji Finansującej w województwie świętokrzyskim. Umowa ramowa została podpisana 15 maja 2008r. SIPH będzie pełnić funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 
 
Wcześniej Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa świadczyła usługi Regionalnej Instytucji Finansującej w ramach Programu PHARE 2000 i PHARE 2001 SSG, Sektorowy Program PHARE 2002 oraz Regionalny Program PHARE 2002 SSG, PHARE 2003 Wsparcie Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw – Inwestycje w MSP w Technologie i Innowacje oraz PHARE 2003 SSG Regionalny Program Wsparcia dla MSP. W roku 2004 SIPH rozpoczęła realizację działań 2.1 i 2.3 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
 
W tej części serwisu zamieściliśmy informacje o wdrażanych przez Staropolską Izbę Przemysłowo - Handlową programach pomocowych  na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw zarówno w okresie przedakcesyjnym jak również po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
 

WDRAŻANY W LATACH 2007-2014
 Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jako Regionalna Instytucja Finansująca realizuje zadania związane z obsługą następujących Działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwanego dalej „PO IG":

Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych";

Działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej";

Działanie 3.3.1 „Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu";

Działanie 4.1 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R";

Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego";

Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym";

Pilotaż PO IG „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku";

Działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i Fazy rozwoju powiązań kooperacyjnych":

Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym";

Działanie 5.3 „Wspieranie ośrodków innowacyjności";

Działanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej";

Działanie 5.4.2 „Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej";

Działanie 6.1 .,Paszport do eksportu";

Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej";

Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B";

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ponadto RIF realizuje działania związane z programami zakończonymi PHARE, Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich (SP() RZL), Sektorowym Programem Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP).


WDRAŻANE W LATACH 2001-2007


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer