Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Fundusze Strukturalne

  Projekty realizowane obecnie


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty wdrażane w latach 2004-2007

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przesiębiorstw (SPO WKP)
 
Generator wniosków  pobierz>>

SIPH pragnie poinformować, że nie udziela rekomendacji żadnym firmom, instytucjom i osobom zajmującym się odpłatnym wypełnianiem wnioskówo przyznanie wsparcia, a powoływanie się na rzekomą rekomendację jest bezpodstawne. Równocześnie informujemy, iż pracownicy PARP oraz RIF nie zostali upoważnieni do odpłatnego świadczenia usług informacyjnych lub doradczychw zakresie opracowywania wniosków. Uprzejmie prosimy o niezwłoczne powiadomienie Prezesa PARP o naruszeniu powyższych zasad. Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać pod adresem internetowym www.parp.gov.pl/uwagi.html wiecej>>
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wznawia przyjmowanie wniosków o dotacje na inwestycje w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” działanie 2.3. Nowy termin składania wniosków to 29 grudnia 2005 r.
 
Jednocześnie informujemy, iż ogłoszenie dodatkowych terminów składania wniosków w 2007 r. będzie możliwe pod warunkiem powstania oszczędności w budżecie Działania 2.1 SPO WKP. Aktualne informacje będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej PARP oraz SIPH.
 
 
Lista przyznanego dofinansowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw: 

Program

Terminy

2.1 Sektorowy Program Operacyjny "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw poprzez doradztwo" (SPO WKP)

lista przyznanego dofinansowania - I tura

lista przyznanego dofinansowania - II tura
lista przyznanego dofinansowania - III tura
lista przyznanego dofinansowania - IV tura
lista przyznanego dofinansowania - V tura
lista przyznanego dofinansowania - VI tura
lista przyznanego dofinansowania - VII tura
lista przyznanego dofinansowania - VIII tura
lista przyznanego dofinansowania - IX tura
lista przyznanego dofinansowania - X tura
lista przyznanego dofinansowania - XI tura
lista przyznanego dofinansowania - XII tura
lista przyznanego dofinansowania - XIII tura

[Więcej na stronie: http://www.parp.gov.pl/strukturalny1.html]


Do godziny 15:00 w dniach:

·do 16 grudnia 2004 r.

·do 30 marca 2005 r.

·do 24 czerwca 2005 r.

·do 16 września 2005 r.

·do 5 grudnia 2005 r.

·do17 lutego 2006 r.
·do17 marca 2006 r.
·do21 kwietnia 2006 r.
·do19maja 2006 r.
·do23 czerwca 2006 r.
·do14lipca 2006 r.
·do11sierpnia 2006 r.
·do15września 2006 r.
·do13października 2006 r.
·do10listopada 2006 r.
·do08grudnia 2006 r.

2.3 Sektorowy Program Operacyjny "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw poprzez inwestycje" (SPO WKP)

lista przyznanego wsparcia - I tura

lista przyznanego wsparcia - II tura
lista przyznanego wsparcia - III tura


[Więcej na stronie: http://www.parp.gov.pl/strukturalny2.html]

Do godziny 15:00 w dniach:

·do 2 grudnia 2004 r.

·do 25 lutego 2005 r.

·do 20 maja 2005 r.

·do 18 sierpnia 2005 r.

·do7 listopada 2005 r.
·do 29 grudnia 2005 r.

1.1.2 Sektorowy Program Operacyjny "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw"

Dotacje na rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu (SPO WKP)

[Więcej na stronie: http://www.parp.gov.pl/strukturalny3.html]

Do godziny 15:00 w dniach:

·do 30 listopada 2004 r.

·do 15 maja 2005 r.

·do 15 listopada 2005 r.Wnioski z prac grup roboczych ds. oceny projektów
 
Liczba złożonych wniosków była bardzo duża, co świadczy o ogromnej popularności programu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”. Poziom wniosków był jednakże bardzo zróżnicowany, z przewagą projektów, które nie spełniały podstawowego kryterium programu więcej>>
 
Jak rozliczyć dotację SPO WKP - poradnik    pobierz>>

 
  
 
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 
Informacje podstawowe więcej>>
 
Zaproszenie do składania wniosków więcej>>
 
Lista dofinansowanych szkoleń i studiów podyplomowych w ramach działania 2.3a pobierz>>
 
Generator wniosków pobierz>>
 
Wytyczne dla wnioskodawców pobierz>>
 
Wzór kosztorysu pobierz>>
 
Instrukcja wypełniania wniosku pobierz>>
 
Człowiek najlepsza inwestycja - SPO RZL 2.3a więcej>>
 
 
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) koncentruje się na budowie otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa, poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Jest to generalny cel SPO RZL, a jego realizacja przyczyni się do rozwijania konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Równomierny rozwój gospodarki zapewni wzrost zatrudnienia i osiągnięcia spójności społecznej i ekonomicznej z Unią Europejską na poziomie zarówno regionalnym, jak i krajowym.
 
Cele SPO RZL zostaną osiągnięte poprzez realizację trzech Priorytetów:
  • Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i -społecznej,
  • Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
  • Priorytet 3: Pomoc techniczna
SPO RZL określa, jakie Działania mogą być podejmowane w ramach poszczególnych Priorytetów. Każdy projekt musi być przypisany do konkretnego Priorytetu i Działania.
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach jako RIF dla Województwa świętokrzyskiego zajmuje się wdrażaniem SPO RZL Działanie 2.3 schemat a.
 
Zadaniem SPO RZL Działanie 2.3 schemat a,jest doskonalenie kadr przedsiębiorstw, inwestowanie w wiedzę i umiejętności pracowników oraz menadżerów, celem zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i polskiej gospodarki.
 
Na realizację SPO RZL w latach 2004-2006, Polska otrzymała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w wysokości ponad 200 mln euro.
 
Z dofinansowania szkoleń mogą skorzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy poprzez udział w:
  • szkoleniach zawodowych, zarówno w zakresie ogólnego podwyższenia kwalifikacji i umiejętności, jak i zdobycia nowych, związanych ze zmianami technologicznymi ( kursy zawodowe, zastosowanie IT, szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii i innowacji),
  • szkoleniach menedżerskich, służących usprawnieniu zrządzania (zwłaszcza zasobami ludzkimi), identyfikacji potrzeb związanych z kwalifikacjami pracowników, poprawie organizacji pracy,
  • studiach podyplomowych w celu podwyższenia lub zdobycia nowych kwalifikacji,
  • stażach odbywających się w instytucjach naukowo-badawczych,
  • szkoleniach podwyższających umiejętności i kwalifikacje pracowników nisko wykwalifikowanych..

W ramach SPO RZL możliwe jest uzyskanie dotacji na pokrycie do 80 % poniesionych kosztów.

 

 

 

 

 

 

 Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer