Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Korzyści

Korzyści wynikające z członkostwa w Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej:
 
  • sieć kontaktów poprzez firmy członkowskie Izby,
  • kontakty z instytucjami rządowymi i pozarządowymi,
  • promowanie firm członkowskich,
  • reprezentowanie interesów firm zrzeszonych wobec organów władz państwowych (aktywny lobbing),
  • specjalistyczne usługi w zakresie doradztwa prawnego i gospodarczego,
  • seminaria, szkolenia, konferencje, spotkania z przedstawicielami świata polityki i gospodarki,
  • comiesięczny newsletter SIPH

Istnieje również możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodu składek członkowskich w Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na podstawie Art. 16 ust. 1 pkt. 37c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
Pkt. 37c ww. Ustawy mówi, że „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne”.
 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa funkcjonuje na podstawie Ustawy o Izbach Gospodarczych co oznacza, że jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców i pracodawców, działającą na podstawie odrębnych ustaw.
 
 
Informacji udziela

Jarosław Bator
Specjalista ds. kontaktów z firmami członkowskimi
tel.: 041 344 43 92 wew. 29
e-mail: j_bator@siph.com.pl  


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer