Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

                                   Projekt „Staropolski Fundusz Kapitałowy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” -

„Inwestujemy w waszą przyszłość”

                                               

Ogłoszenie o naborze innowacyjnych pomysłów do projektu

„STAROPOLSKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY”

finansowanego w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka

Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.  

 

 

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach ogłasza nabór innowacyjnych pomysłów do  projektu „STAROPOLSKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.  

 

Celem projektu jest wsparcie kapitałowe  co najmniej 15 nowych przedsiębiorstw w których SIPH obejmie max. 49 % udziałów o wartości do 200 000,00 euro.


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa informuje o zamknięciu naboru wniosków do Projektu Staropolski Fundusz Kapitałowy w dniu 22.05.2015 r. do godziny 15.00. Liczba dotychczas zgłoszonych wniosków przekroczyła planowane wskaźniki. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nabór do Projektu Staropolski Fundusz Kapitałowy prowadzony jest w sposób ciągły od 24 lutego 2014 roku do odwołania. SIPH poinformuje  o zakończeniu naboru z tygodniowym wyprzedzeniem, o czym poinformuje na stronie internetowej Projektu.

 

Warunkiem kwalifikacji Pomysłu Biznesowego do objęcia wsparciem kapitałowym jest przesłanie do SIPH poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego (zgodnie z Instrukcją Wypełniania Formularza Zgłoszeniowego i Regulaminem) zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej, na adres:

 

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

www.siph.com.pl

Sekretariat@siph.com.pl

 

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN postępowania kwalifikacyjnego oraz inwestycyjnego w ramach projektu Staropolski Fundusz Kapitałowy  pobierz>>

· Załącznik nr 1 – Formularz Zgłoszeniowy do Projektu Staropolski Fundusz Kapitałowy  pobierz>>

· Załącznik nr 2 – Instrukcja Wypełniania Formularza Zgłoszeniowego  pobierz>>

· Załącznik nr 3 – Formularz Weryfikacji Formalnej  pobierz>>

· Załącznik nr 4 – Formularz Weryfikacji Merytorycznej  pobierz>>

· Załącznik nr 5 – Umowa o Zachowaniu Poufności  pobierz>>

· Załącznik nr 6 – Umowa o Preinkubację  pobierz>>

· Załącznik nr 7 – Polityka Inwestycyjna  pobierz>>

· Załącznik nr 8 - Formularz Weryfikacji Merytorycznej dokumentów z Preinkubacji pobierz>>

 

 

Osoba do kontaktu:

Wiesław Czepiel

041 344 43 92 wew. 28

W_czepiel@siph.com.pl


X   X   X

W dniu 05.12.2013 r. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa podpisała umowę z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu  „STAROPOLSKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej. 

Wartość projektu wynosi:  10 000 000,00 PLN

Kwota dofinansowania:  8 990 000,00 PLN

Kwota przeznaczona na wsparcie kapitałowe powstałych przedsiębiorstw:  9 510 000,00 PLN 


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest wzrost liczby nowopowstałych innowacyjnych firm w obszarach: biotechnologii, medycyny, OZE /ochrony środowiska, chemii oraz w innych branżach, w szczególności metalowo-odlewniczej i budowlanej.

Wyboru obszarów wsparcia dokonano na podstawie analizy strategicznych dokumentów rozwoju gospodarki kraju, jak i aktualizowanych obecnie Strategiach Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego i Regionalnej Strategii Innowacji. Również dotychczasowa działalność SIPH w zakresie wdrażania RSI oraz zarządzania Świętokrzysko-Podkarpackim klastrem budowlanym INNOVATOR pokrywa się ze wskazanymi obszarami gospodarki.

W ramach Projektu SIPH wesprze nowopowstałe podmioty gospodarcze w celu wytworzenia innowacyjnych przedsięwzięć mogących z powodzeniem konkurować na arenie krajowej i międzynarodowej.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez tworzenie, na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, zapewniając im doradztwo w zakresie tworzenia nowej firmy, zarządzania, badania i testowania produktów i technologii, świadczenie usług niezbędnych dla nowopowstałych firm a także zasilenie finansowe nowego przedsiębiorcy. SIPH zapewni optymalny dobór projektów poprzez stworzenie właściwych mechanizmów ich weryfikacji. Następnym istotnym elementem jakościowym jest zapewnienie kadry menadżerskiej rekrutowanej ze środowiska gospodarczego i przygotowanie jej poprzez transfer wiedzy i profesjonalna opiekę do prowadzenia projektów, a w przyszłości do zarządzania powstałymi firmami.

Realizacja projektu będzie składała sie z 2 głównych etapów:

1) Preinkubacja
2) Inkubacja (wejście kapitałowe)

Na pierwszym etapie pomysły zostaną skatalogowane i poddane wstępnej weryfikacji biznesowo-technologicznej przy udziale Zespołu Ekonomiczno-Inwestycyjnego. Pomysłodawcy będą weryfikowani pod kątem umiejętności organizacyjnych i menedżerskich. Na tym etapie zweryfikujemy i poddamy wstępnej ocenie 45 pomysłów.

Celem etapu pierwszego jest  wyłonienie 25 projektów, które przejdą do etapu Preinkubacji. Na tym etapie zostaną alokowane dla każdego Pomysłu usługi technologiczne (ekspertyzy, badania) i biznesowe (finansowe, prawne, badania rynku) celem wyłonienia najlepszych pomysłów do fazy Inkubacji (wejścia kapitałowego).

Po analizie kompletnych, przygotowanych w tym etapie Biznes Planów i dokumentacji technicznej zostaną wybrane najlepsze Pomysły celem ich Inkubacji.  Wynikiem 2 fazy (Inkubacja) będzie przekształcenie wyselekcjonowanych na etapie Preinkubacji 15 projektów, i ich finansowe zasilenie kwota do 200 tysięcy euro.

Procedura naboru i oceny merytorycznej napływających projektów:

 

  • Zgłoszenie pomysłu/innowacji (wstępny wniosek)
  • Analiza potencjału pomysłu (raport z oceny pomysłu),
  • Decyzja o preinkubacji.

 

Wstępny wniosek aplikacyjny będzie przygotowywany przez pomysłodawcę i obejmował będzie podstawowe informacje takie jak: krótki opis produktu/technologii i potencjalnych obszarów zastosowania; opisu problemu lub potrzeby, jakie ten produkt rozwiązuje; grupy docelowej i rynku; krótkiego opisu innowacyjności proponowanego rozwiązania; konkurencyjności oferty na rynku z analizą produktów, rozwiązań stosowanych przez konkurencje w tym alternatyw; opis proponowanego dalszego rozwoju tego produktu na rynku i preferowane przez pomysłodawcę podejście do komercjalizacji.

Wstępny wniosek aplikacyjny będzie poddany ocenie przez 3 członków Zespołu Ekonomiczno-Inwestycyjnego (skala punktowa 0-10). W przypadku uzyskania 6 punktów na 10 możliwych wniosek jest kierowany do kolejnego etapu, czyli analizy potencjału pomysłu.

W tej części przeprowadzana jest wstępna analiza SWOT projektu; potencjał rozwoju produktu lub technologii — analizie poddane są możliwości skalowalności tego przedsięwzięcia na inne kraje, czas potrzebny na wejście produktu na rynek tzw. „time to market"; trendy na tym rynku oraz pojemność rynku docelowego, ochrona własności intelektualnej — stan obecny; sama ocena pomysłodawcy/przedsiębiorcy pod kątem jego silnych, słabych stron oraz motywacji; ocena potencjału ekonomicznego przedsięwzięcia —analiza opłacalności projektu, czasu osiągnięcia tzw. „break event point" i analiza nakładów potrzebnych do realizacji projektu z uwzględnieniem ewentualnych kroków milowych.  Wynikiem tej fazy jest raport z oceny pomysłu, który zostaje przedłożony na posiedzeniu Zespołu Ekonomiczno-Inwestycyjnego, który to z kolei podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu do fazy preinkubacji.

Podmiot zaakceptowany do fazy inkubacji uzyskuje dodatkowo pakiet następujących usług: zakup koniecznych ekspertyz związanych z projektem; zakup ewentualnych raportów lub baz danych potrzebnych do sprawnej realizacji przedsięwzięcia; wsparcie w procesie pisania biznes planu przedsięwzięcia — łącznie z przygotowywaniem strategii firmy, strategii marketingowej, czy też przygotowania projekcji finansowych; zapewnienie dostępu do ekspertów branżowych; zapewnienie innych ekspertyz, usług doradczych w zakresie zakładania i zarządzania firmą, doradztwo w zakresie tworzenia nowej spółki kapitałowej, finansowania start-upów, doradztwo technologiczne - w zakresie testowania i wprowadzania nowej technologii lub produktu na rynek, wyceny firm będących na wczesnych etapach rozwoju oraz poszukiwania inwestorów prywatnych.

Dokumentacja z przeprowadzonych analiz, ekspertyz, usług doradczych, stworzona w fazie preinkubacji zostanie poddana weryfikacji przez Zespół Ekonomiczno-Inwestycyjny. Po pozytywnej ocenie ZEI oraz zatwierdzeniu przez PARP sprawozdania z preinkubacji, podjęta zostanie decyzja o wejściu kapitałowym i zawiązaniu spółki kapitałowej z pomysłodawcą przedsięwzięcia.

W okresie realizacji projektu Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zasili kapitałowo co najmniej 15 nowych przedsiębiorstw kwotą do 200 000,00 Euro, nie przekraczając 49 % udziałów w nowo powstałym przedsiębiorstwie. Przyjęta przez Fundusz strategia inwestycyjna obejmuje okres zaangażowania kapitałowego od 1,5-5 lat. Jednak w uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwiększenie lub skrócenie tego okresu.

 

FUNDUSZ przewiduje również zaangażowanie koinwestorów prywatnych w nowotworzone spółki. Udział tych środków (kapitału prywatnego) będzie stanowił co najmniej 10 %. kapitału FUNDUSZU w co najmniej 50 % przedsięwzięć.

Wszystkie środki pozyskane ze sprzedaży akcji lub udziałów w inkubowanych firmach przeznaczone zastana na kolejne inwestycje w inkubowane innowacyjne projekty. Umożliwi to nieprzerwaną działalność Staropolskiego Funduszu Kapitałowego i dalsze powstawanie innowacyjnych firm.

Planowany termin pierwszych wejść kapitałowych -05/06.2014 r.                                                                                                       


PowrótStaropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer