Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

                                      

Działanie 8.1.2 PO KL

 

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „Nowa praca lub własna firma-wsparcie zwolnionych pracowników – II edycja” realizowanego w ramach PO KL działanie 8.1.2.

 

Cel projektu

 

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „ Nowa praca lub własna firma-wsparcie zwolnionych pracowników – II edycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Celem Projektu jest stworzenia warunków umożliwiających uzyskanie nowego zatrudnienia lub otwarcie działalności gospodarczej, osobom zwolnionym z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

 

Adresat projektu

 

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn z woj. świętokrzyskiego zamierzających podjąć zatrudnienie lub rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Wsparciem zamierzamy objąć osoby bezrobotne w wieku 15-67 lat, z wykształceniem minimum podstawowym, zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Projekt skierowany jest również do przedsiębiorców z sektora MŚP tworzących nowe stanowiska pracy w formie subsydiowanego zatrudnienia.

 

Wsparcie

 

Formy wsparcia:

1. Wsparcie osób zamierzających podjąć dział. gosp. (30 uczestników projektu)

- szkolenia grupowe

- doradztwo indywidualne - zawodowe oraz dot. sporządzenia biznes planu

- przyznanie środków finansowych na uruchomienie firmy – do 30.000,00 PLN

- przyznanie środków pomostowych w okresie pierwszych 6 miesięcy – do 700,00 PLN miesięcznie

- doradztwo pomostowe

2. Subsydiowanie zatrudnienia (15 uczestników projektu)

- szkolenia grupowe

- indywidualne poradnictwo zawodowe

- refundacja kosztów zatrudnienia – do 1.450,00 PLN miesięcznie przez okres do 12 miesięcy

 

Przedsiębiorca przystępujący do Projektu, zatrudniając nowego pracownika może otrzymać max. do 50% kosztów wynagrodzenia brutto oraz opłaconych od wynagrodzenia obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne pracownika (tj. składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe) przez okres maksymalnie 12 m-cy. Maksymalna kwota dofinansowania w formie subsydiowanego zatrudnienia wynosi 1.450,00 PLN/os./m-c.

 

 

Przykład 1:

 

Pracodawca zatrudnia 1 osobę w ramach projektu, za wynagrodzeniem 2.000,00 PLN brutto.

 

Przykładowy koszt pracodawcy za miesiąc wynosi 2.000,00 PLN brutto + 354,80 PLN (składki ZUS po stronie pracodawcy) = 2.354,80 PLN

 

Kwota wsparcia w ramach projektu: 2.354,80 PLN x 50% = 1.177,40 PLN

 

Pozostałe 50% kosztów stanowią wkład prywatny przedsiębiorcy, który wyniesie 1.177,40 PLN

 

Przykład 2:

 

Pracodawca zatrudnia 1 osobę w ramach projektu, za wynagrodzeniem 4.000,00 PLN brutto.

 

Przykładowy koszt pracodawcy za miesiąc wynosi 4.000,00 PLN brutto + 709,60 PLN (składki ZUS po stronie pracodawcy) = 4.709,60 PLN

 

Kwota wsparcia w ramach projektu: 4.709,60 PLN x 50% = 2.354,80 PLN 1.450,00 PLN (maksymalna kwota dofinansowania na jednego pracownika)

 

Wkład prywatny przedsiębiorcy wyniesie: 4.709,60 PLN - 1.450,00 PLN = 3.259,60 PLN

 

 

Rekrutacja


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia naboru formularzy rekrutacyjnych przed dniem 14.02.2014r., jeżeli liczba formularzy przekroczy 200% limitu miejsc przewidzianych do wsparcia. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej SIPH. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 1 dnia roboczego od dnia publikacji ww. informacji.

 

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że nabór do projektu został zakończony.


Raport z oceny Formularzy Rekrutacyjnych (Moduł: SAMOZATRUDNIENIE) -pobierz>>


Raport z oceny Biznes Planów - pobierz>>


Wniosek wsparcie finansowe - pobierz>>

Wniosek wsparcie pomostowe - pobierz>>

Harmonogram rzeczowo-finansowy - pobierz>>

Wzór oświadczenia o pomocy - pobierz>>


W przypadku wpłynięcia niedostatecznej liczby formularzy zgłoszeniowych SIPH zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu naboru.

Dokumenty aplikacyjne mogą składać zarówno osoby bezrobotne, jak i firmy planujące utworzyć nowe miejsca pracy.

Powyższy nabór skierowany jest wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie świętokrzyskim oraz do osób bezrobotnych, z terenu województwa świętokrzyskiego.

 

 

DOKUMENTACJA ROZLICZENIOWA:

- moduł samozatrudnienie :

1.szczegółowe zestawienie wydatków WF – wsparcie finansowe - pobierz>>

2. rozliczenie WP – wsparcie pomostowe - pobierz>>

3. oświadczenie WF - pobierz>>

- moduł subsydiowane zatrudnienie:

1. rozliczenie miesięczne SUB - pobierz>>

 Dokumenty do pobrania

 

I. Samozatrudnienie (dla osób chcących założyć działalność gospodarczą):

1. Regulamin rekrutacji.

2. Formularz zgłoszeniowy.

3. Deklaracja udziału.

4. Karta oceny.

5. Regulamin przyznawania środków finansowych.

6. Wzór Biznes Planu

 

II A. Subsydiowanie zatrudnienia (dla osób poszukujących zatrudnienia):

1. Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej 8.1.2.

2. Formularz zgłoszeniowy osoba_fizyczna.

3. Deklaracja uczestnictwa.

4. Karta oceny osoba_ fizyczna.

5. Umowa szkoleniowa.

 

II B. Subsydiowanie zatrudnienia (dla przedsiębiorstw):

1. Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej 8.1.2.

2. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy.

3. Oświadczenie_msp.

4. Karta oceny firmy.

5. Umowa z firmą.

 

 

Szczegółowe informacje dostępne telefonicznie lub w Biurze Projektu.

 

 

Przydatne linki

 

- http://www.efs.gov.pl/

 

- http://www.europa.eu/

 

- http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

 

- http://www.wup.kielce.pl/

 

 

Biuro Projektu

 

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
Tel. 041-344-43-92
e-mail: sekretariat@siph.com.pl
II piętro

 

Osoba do kontaktu:

Artur Żońca 041-344-43-92 w.45


 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

PowrótStaropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer