Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

               

 
 
„Wspólnie przeciwdziałamy bezrobociu
– subsydiowane zatrudnienie. II edycja”

                                                       

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „Wspólnie przeciwdziałamy bezrobociu – subsydiowane zatrudnienie. II edycja” realizowanego w ramach PO KL działanie 6.1.1.

 

Cel projektu

 

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „ Wspólnie przeciwdziałamy bezrobociu – subsydiowane zatrudnienie. II edycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

 

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet i mężczyzn z województwa świętokrzyskiego poprzez stworzenia warunków umożliwiających uzyskanie nowego zatrudnienia.

 

Adresat projektu

 

Projekt skierowany jest do:

- bezrobotnych kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego,

- z wykształceniem minimum podstawowym,

- w wieku:

- 15-30 lat (bezrobotne przez okres minimum 6 m-cy), lub

- powyżej 50 roku życia,

- zamierzających podjąć zatrudnienie.

 

Uczestnik Projektu musi spełniać wszystkie powyższe kryteria.

 

Projekt skierowany jest również do przedsiębiorców z sektora MŚP tworzących nowe stanowiska pracy w formie subsydiowanego zatrudnienia.

 

Wsparcie

 

Formy wsparcia:

1. Indywidualny Plan Działań – analiza sytuacji zawodowej Uczestnika Projektu oraz ustalenie szeregu działań dostosowanych do sytuacji osobistej i lokalnego rynku pracy (2h/os.).

2. Indywidualne poradnictwo zawodowe - wyposażenie Uczestnika Projektu w niezbędną wiedzę dotyczącą własnych możliwości zawodowych oraz zagrożeń wynikających z braku wiedzy/ kwalifikacji/ uprawnień. Kontynuacją tego będzie wyposażenie Uczestnika Projektu w wiedzę dot. podnoszenia kwalifikacji zawodowych (diagnozy potrzeb udziału w warsztatach, szkoleniach, kursach, itp.). Planowana jest również pomoc w dokonaniu samooceny, a także w określeniu własnych szans na rynku pracy. W przygotowaniu prawidłowej diagnozy zawodowej przeprowadzane będą profesjonalne badania z wykorzystaniem kwestionariuszy i testów (2h/os.).

3. Subsydiowane zatrudnienie - refundacja dla Pracodawcy kosztów zatrudnienia Uczestnika Projektu do 50% kosztów wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne (składka emerytalna, rentowa i wypadkowa), maksymalnie 1.400 PLN na osobę miesięcznie przez okres do 12 miesięcy.

4. Wyposażenie lub doposażenie nowo utworzonego stanowiska pracy – refundacja dla Pracodawcy kosztów zakupu nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych osobie zatrudnianej do wykonywania obowiązków służbowych, jednorazowo maksymalnie 4.000 PLN na Uczestnika Projektu.

 

Subsydiowanie zatrudnienia:

Przykład 1:

 Pracodawca zatrudnia 1 osobę w ramach projektu, za wynagrodzeniem 2.000,00 PLN brutto.

 Przykładowy koszt pracodawcy za miesiąc wynosi 2.000,00 PLN brutto + 354,80 PLN (składki ZUS po stronie pracodawcy) = 2.354,80 PLN

 Kwota wsparcia w ramach projektu: 2.354,80 PLN x 50% = 1.177,40 PLN

 Pozostałe 50% kosztów stanowią wkład prywatny przedsiębiorcy, który wyniesie 1.177,40 PLN

 

Przykład 2:

 Pracodawca zatrudnia 1 osobę w ramach projektu, za wynagrodzeniem 4.000,00 PLN brutto.

 Przykładowy koszt pracodawcy za miesiąc wynosi 4.000,00 PLN brutto + 709,60 PLN (składki ZUS po stronie pracodawcy) = 4.709,60 PLN

 Kwota wsparcia w ramach projektu: 4.709,60 PLN x 50% = 2.354,80 PLN 1.400,00 PLN (maksymalna kwota dofinansowania na jednego pracownika)

 Wkład prywatny przedsiębiorcy wyniesie: 4.709,60 PLN - 1.400,00 PLN = 3.309,60 PLN

 

Wyposażenie lub doposażenie nowo utworzonego stanowiska pracy: 

Przykład 1:

Pracodawca posiada prawo do odzyskania podatku VAT (kwota kwalifikowana – wydatki netto).

Całkowity koszt wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: 4.920,00 PLN

Kwota wsparcia w ramach projektu: 4.000,00 PLN (wydatki netto).

Wkład własny pracodawcy: 920,00 PLN (wysokość podatku VAT).

 

Przykład 2:

Pracodawca posiada prawo do odzyskania podatku VAT (kwota kwalifikowana – wydatki netto).

Całkowity koszt wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: 5.535,00 PLN

Kwota wsparcia w ramach projektu: 4.000,00 PLN (wydatki netto – maksymalna kwota dofinansowania na jedno stanowisko pracy).

Wkład własny pracodawcy: 1.535,00 PLN (1.035,00 PLN wysokość podatku VAT + 500,00 PLN wydatki netto wykraczające poza ustalony limit).

 

Przykład 3:

Pracodawca posiada prawo do odzyskania podatku VAT (kwota kwalifikowana – wydatki netto).

Całkowity koszt wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: 3.690,00 PLN

Kwota wsparcia w ramach projektu: 3.000,00 PLN (wydatki netto).

Wkład własny pracodawcy: 690,00 PLN (wysokość podatku VAT).

 

Przykład 4:

Pracodawca nie posiada prawa do odzyskania podatku VAT (kwota kwalifikowana – wydatki brutto).

Całkowity koszt wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: 4.000,00 PLN

Kwota wsparcia w ramach projektu: 4.000,00 PLN (wydatki brutto).

Wkład własny pracodawcy: 0,00 PLN.

 

Rekrutacja

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że podjęto decyzję o wydłużeniu terminu naboru o kolejne 2 dni robocze, w związku z czym dokumenty aplikacyjne do udziału w projekcie można składać w terminie do 23 kwietnia 2014 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie SIPH.


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że podjęto decyzję o wydłużeniu terminu naboru o kolejne 5 dni roboczych, w związku z czym dokumenty aplikacyjne do udziału w projekcie można składać w terminie do 18 kwietnia 2014 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie SIPH.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że podjęto decyzję o wydłużeniu terminu naboru o kolejne 5 dni roboczych, w związku z czym dokumenty aplikacyjne do udziału w projekcie można składać w terminie do 11 kwietnia 2014 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie SIPH.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że podjęto decyzję o wydłużeniu terminu naboru o kolejne 5 dni roboczych, w związku z czym dokumenty aplikacyjne do udziału w projekcie można składać w terminie do 04 kwietnia 2014 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie SIPH.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że dokumenty aplikacyjne do udziału w projekcie można składać od 03 marca 2014 r. do 14 marca 2014 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie SIPH.

 

   

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia naboru formularzy rekrutacyjnych przed dniem 14.03.2014r., jeżeli liczba formularzy przekroczy 130% limitu miejsc przewidzianych do wsparcia. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej SIPH. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 1 dnia roboczego od dnia publikacji ww. informacji.

 

W przypadku wpłynięcia niedostatecznej liczby formularzy zgłoszeniowych SIPH zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu naboru.

  

Dokumenty aplikacyjne mogą składać zarówno osoby bezrobotne,  jak i przedsiębiorcy planujący utworzyć nowe miejsca pracy.

   

Powyższy nabór skierowany jest wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie świętokrzyskim oraz do osób bezrobotnych, z terenu województwa świętokrzyskiego.


Wyniki rekrutacji

 

Raport 1 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>    
Raport 2 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>
Raport 3 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>
Raport 4 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>
Raport 5 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>
Raport 6 Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków - pobierz>>


Dokumenty do pobrania

 

Dokumenty do pobrania (osoba bezrobotna oraz przedsiębiorca):

1. Regulamin Rekrutacji. pobierz>>

2. Zasady realizacji Projektu. pobierz>>

3. Wzór Raportu Komisji Rekrutacyjnej z kwalifikacji Kandydatów i Pracodawców. pobierz>>

 

Dokumenty do pobrania (osoba bezrobotna):

1. Wniosek Kandydata. pobierz>>

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. pobierz>>

3. Karta oceny wniosku Kandydata. pobierz>>

4. Wzór umowy z Kandydatem o świadczenie usług doradczych i poradnictwa zawodowego. pobierz>>

 

Dokumenty do pobrania (przedsiębiorca):

1. Wniosek Pracodawcy o organizację zatrudnienia subsydiowanego oraz o przyznanie środków finansowych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. pobierz>>

2. Oświadczenie o spełnieniu kryterium MSP. pobierz>>

3. Karta oceny wniosku Pracodawcy. pobierz>>

4. Wzór umowy z Pracodawcą dot. subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. pobierz>>

5. Wzór Specyfikacji kosztów – subsydiowanie zatrudnienia. pobierz>>

6. Wzór Specyfikacji kosztów – wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. pobierz>>

7. Wzór Oświadczenia VAT. pobierz>>

Niekompletna dokumentacja może zostać odrzucona na etapie oceny formalnej.

 

Szczegółowe informacje dostępne telefonicznie, mailowo lub w Biurze Projektu.

 

 

Przydatne linki

 

- http://www.efs.gov.pl/

 - http://www.europa.eu/

 - http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

 - http://www.wup.kielce.pl/

 

 

Biuro Projektu

 

Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa

ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

Tel. 41-344-43-92

e-mail: sekretariat@siph.com.pl

II piętro

 

Osoby do kontaktu:


Umowy o numerach 1-28: Artur Skóra 41-344-43-92 w.38

Umowy o numerach 29-55: Marcin Marcisz 41-344-43-92 w.51  

 

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PowrótStaropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer