Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

                     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moja szansa: praca
 
 

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie Moja szansa: praca realizowanego w ramach PO KL działanie 7.2.1.


Cel projektu


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „ Moja szansa: praca ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2.1. „ Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.


Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna bezrobotnych kobiet i mężczyzn z województwa świętokrzyskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie warunków umożliwiających uzyskanie zatrudnienia.


Adresaci projektu

 

1. Projekt skierowany jest do:

  • osób fizycznych w wieku 15-30 lat,
  • zamieszkujące na obszarze powiatu kieleckiego ziemskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ( z wyjątkiem miasta Kielce)
  • osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowy Biurze Pracy (przez okres minimum 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu.

 


2. W Projekcie uczestniczyć mogą podmioty gospodarcze z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) z siedzibą w województwie świętokrzyskim, tworzący nowe stanowiska pracy.


Wsparcie


Formy wsparcia:

1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne – identyfikacja problemów związanych z zagrożeniem wykluczeniem społecznym i poszukiwanie sposobów ich rozwiązania (4h/os.).


2. Grupowe poradnictwo psychospołeczne (4h/os.). wyposażenie Uczestnika Projektu w niezbędną wiedzę dotyczącą m. in. skutecznej komunikacji, sposobów radzenia sobie ze stresem, umiejętności asertywnego zachowania, rozwijania umiejętności w zespole oraz rozwijania umiejętności społecznych.


3. Indywidualne poradnictwo zawodowe – z zakresu m. in. pomocy w identyfikacji trudności w zdiagnozowaniu własnych potrzeb, wykształcenie aktywnej postawy prorynkowej, uzupełnienie wiadomości i umiejętności zawodowych (2h/os.).


4. Subsydiowane zatrudnienie - refundacja dla Pracodawcy kosztów zatrudnienia Uczestnika Projektu do 100% kosztów wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne (składka emerytalna, rentowa i wypadkowa), maksymalnie do 1.990,00 PLN na osobę miesięcznie przez okres do 12 miesięcy.


5. Wyposażenie lub doposażenie nowo utworzonego stanowiska pracy – refundacja dla Pracodawcy kosztów zakupu nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych osobie zatrudnianej do wykonywania obowiązków służbowych, jednorazowo maksymalnie do 2.000 PLN na Uczestnika Projektu.


Rekrutacja

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że nabór do projektu został zakończony.


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że podjęto decyzję o wydłużeniu terminu naboru o 1 dzień roboczy, w związku z czym dokumenty aplikacyjne do udziału w projekcie można składać w terminie do 24 kwietnia 2014 r. w godz.od 8.00 do 14.00 w siedzibie SIPH.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że podjęto decyzję o wydłużeniu terminu naboru o 2 dni robocze, w związku z czym dokumenty aplikacyjne do udziału w projekcie można składać w terminie do 23 kwietnia 2014 r. w godz.od 8.00 do 15.00 w siedzibie SIPH.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że dokumenty aplikacyjne do udziału w projekcie można składać od 10 kwietnia 2014 r. do 18 kwietnia 2014 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie SIPH.


W przypadku wpłynięcia niedostatecznej liczby formularzy zgłoszeniowych SIPH zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu naboru.


Dokumenty aplikacyjne mogą składać zarówno osoby bezrobotne, jak i przedsiębiorcy planujący utworzyć nowe miejsca pracy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki rekrutacji


Raport Komisji Rekrutacyjnej z oceny Wniosków pobierz>>

Raport Komisji Rekrutacyjnej nr 2 - pobierz>>

Raport Komisji Rekrutacyjnej nr 3 - pobierz>>

Raport Komisji Rekrutacyjnej nr 4 - pobierz>>

Raport Komisji Rekrutacyjnej nr 5 - pobierz>>

Raport Komisji Rekrutacyjnej nr 6 - pobierz>>

Raport Komisji Rekrutacyjnej nr 7 - pobierz>>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty do pobrania


Dokumenty do pobrania (osoba bezrobotna oraz przedsiębiorca):

1. Regulamin Rekrutacji - pobierz>>

2. Zasady realizacji Projektu - pobierz>>

3. Wzór Raportu Komisji Rekrutacyjnej z kwalifikacji Kandydatów i Pracodawców - pobierz>>


Dokumenty do pobrania (osoba bezrobotna):

1. Wniosek Kandydata - pobierz>>

3. Karta oceny wniosku Kandydata - pobierz>>

4. Wzór umowy z Kandydatem o świadczenie usług doradczych i poradnictwa zawodowego - pobierz>>


Dokumenty do pobrania (przedsiębiorca):

1. Wniosek Pracodawcy o organizację zatrudnienia subsydiowanego oraz o przyznanie środków finansowych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - pobierz>>

2. Oświadczenie o spełnieniu kryterium MSP - pobierz>>

3. Karta oceny wniosku Pracodawcy - pobierz>>

4. Wzór umowy z Pracodawcą dot. subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - pobierz>>

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz>>

6. Wzór Specyfikacji kosztów – subsydiowanie zatrudnienia - pobierz>>

7. Wzór Specyfikacji kosztów – wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - pobierz>>

8. Wzór Oświadczenia VAT - pobierz>>

9. Deklaracja wekslowa dla osób fizycznych - pobierz>>

10. Deklaracja wekslowa dla osób prawnych - pobierz>>

11. Weksel - pobierz>>Niekompletna dokumentacja może zostać odrzucona na etapie oceny formalnej.


Szczegółowe informacje dostępne telefonicznie, mailowo lub w Biurze Projektu.


Przydatne linki

- http://www.efs.gov.pl/

- http://www.europa.eu/

- http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

- Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Kontakt


Biuro Projektu

Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa

ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

Tel. 41-344-43-92

e-mail: sekretariat@siph.com.pl

I piętro

Osoby do kontaktu:

Jolanta Zawierucha 41-344-43-92 w. 24

Bartłomiej Grzegorczyk 41-344-43-92 w. 35

Jarosław Bator 41-344-43-92 w. 29


Projekt realizowany na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PowrótStaropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer