Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt Leonardo da Vinci

              
 
Udział Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej ( jako jedynej instytucji z Polski i państw Europy Środkowej) w międzynarodowym programie Leonardo da Vinci
 
Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa w Kielcach przystąpiła do realizacji międzynarodowego projektu na poziomie Unii Europejskiej.
 
W dniu 22 października 2010 w m. Kristianstad w Szwecji- odbyło się inauguracyjne spotkanie instytucji realizujących międzynarodowy projekt „ Metodologiczne narzędzia dla rozwoju nowych umiejętności dla przyszłych miejsc pracy ( JS TOOLBOX) w ramach programu: Transfer Innowacji, Wielostronny Projekt Leonardo da Vinci.
 
Celem Projektu jest m.in.:
 • opracowanie wspólnotowych standardów średniego kształcenia zawodowego (VET) do roku 2020 na poziomie Unii Europejskiej, 
 • określenie średnio- i długo-okresowych potrzeb rynku pracy i przedsiębiorców w zakresie edukacji zawodowej pracowników, 
 • ustalenie kwalifikacji i umejętności przyszłych pracowników w powiązaniu z perspektywami rozwoju regionalnych rynków pracy.
Efektem realizacji Projektu będą opracowane standardy unijne VET obejmujące kierunki kształcenia zawodowego, z uwzględnieniem nowych kierunków edukacyjnych na poziomie średnim – do stosowania w państwach Unii Europejskiej.
 
Projekt skupi się na przyszłych potrzebach edukacyjnych ( szkolnictwo zawodowe) w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem aktualnych i przyszłych trendów rozwojowych gospodarki unijnej.
 
Jednym z efektów związanych z realizacją projektów będzie uzyskanie odpowiedzi: jacy szkoleniowcy będą potrzebni w przyszłości do prowadzenia kształcenia zawodowego w UE, jakie kwalifikację będą oni musieli posiadać dla zapewnienia najwyższych standardów prowadzonych przez nich szkoleń, w jaki sposób powiązane zostaną bieżące potrzeby szkolenia zawodowego z nowymi kierunkami rozwoju rynków w UE.
 
Zakończenie realizacji projektu przewidziano na 30 września 2012 r.
 
Partnerami tego Projektu, zakwalifikowanymi przez Komisję Europejską są instytucje z 5 państw Unii Europejskiej:
1. Uniwersytet Folkuniversitetet Uppsala – Szwecja;
2. Instytut DymitraGrecja;
3. Instytut Documenta – Hiszpania;
4.Revalentu Konsultant – Holandia;
5. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach - Polska;
 
Dla Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej szczególnym wyróżnieniem jest nasz udział w tym prestiżowym międzynarodowym projekcie, którego efekty będą wykorzystane w odniesieniu do wszystkich państw Unii Europejskiej.
 
Jesteśmy jedyną instytucją w Polsce i wśród nowych państw członkowskich UE, która będzie opracowywała wspólnie z pozostałymi 4 państwami – Partnerami z UE standardy unijne związane ze stosowaniem praktyk VET (Vocational Educational Training).Działania zaplanowane do realizacji przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w ramach powyższego projektu są zgodne z postanowieniami decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.11.2006 ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L327/45 z 25.11.2006). 
 
 
Zdjęcie uczestników Projektu ze spotkania inauguracyjnego w Szwecji 22.10.2010:
Przedstawiciele SIPH Kielce:3 z lewej – Wojciech Dawiec i 7 z lewej – Dorota Tekieli - Bisińska
 
Na pierwszym spotkaniu w Kristianstadt /Szwecja w październiku 2010 r. Parterów uczestniczących w realizacji Projektu określony został jego cel: Dostosowanie przyszłych szkoleń w zakresie edukacji zawodowej do średniookresowych potrzeb związanych z rozwojem umiejętności i nowych zawodów w odniesieniu do prognoz rozwoju regionalnego rynku pracy. Efektem realizacji projektu będzie opracowanie metodologicznych narzędzi dla przyszłych potrzeb rozwoju wiedzy i umiejętności. Partnerzy Projektu ( z Polski, Grecji, Holandii, Hiszpanii i Szwecji) uczestniczący w spotkaniu w Szwecji zobowiązali się do zorganizowania – każdy w swoim regionie- warsztatów z udziałem instytucji prowadzących działalność w branży edukacji zawodowej. Warsztaty powinny dotyczyć analizy edukacji zawodowej na lata 2015-2020.
 
Drugie robocze spotkanie Parterów uczestniczących w realizacji Projektu odbyło się w m. Santander / Cantabria- Hiszpania /w dn. 15-17.06.2011 r. Podczas tego międzynarodowego spotkania Partnerów przedstawiciele Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach zaprezentowali własne opracowania:
 • „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi” ( prezentacja: Wojciech Dawiec z SIPH);
 • „Szkolnictwo zawodowe w Polsce i woj. świętokrzyskim” (prezentacja: Dorota Teklieli – Bisińska z SIPH Kielce).
Projekt powinien uwzględniać analizę rynku budowlanego w woj. świętokrzyskim (SIPH Kielce ocenę regionalnego rynku budowlanego oparła na analizie ok. 600 firm budowlanych z naszego regionu).
 
Partnerzy realizujący Projekt powinni także uwzględnić w swoich opracowaniach:
 • partnerstwo sektora edukacji zawodowej z biznesem;
 • wybór jednej branży z określeniem jak będzie się ona zmieniała w przyszłości;
 • zaproponowanie sposobu przygotowania organizacji szkolnictwa zawodowego do przyszłych zmian w sektorze wybranym przez Partnera z państwa uczestniczącego w realizacji Projektu.

Zdjęcie przedstawicieli SIPH Kielce ( z lewej i z prawej strony zdjęcia) z roboczego spotkania w Santander - Cantabria w dn.15-17.06.2011 w ramach realizacji projektu Leonardo da Vinci.
 
Zasadne będzie również dokonanie w Projekcie analizy:
 • minimalnych wymogów dotyczących partnerstwa między organizacjami edukacji zawodowej i sektorem biznesu;
 • oceny przyszłych potrzeb sektora biznesu;
a także ustalenie na czym będzie polegało takie partnerstwo z biznesem.
 
W swoich opracowaniach Partnerzy będą także opierali się na danych statystycznych związanych z analizowaną branżą.
 
Pod koniec września 2011 Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach przekazała do Lidera Projektu ( Folkuniversitetet w Uppsali – Szwecja) raport z dotychczasowej realizacji Projektu. Przedmiotowy Raport uwzględnia m.in.:
 • opracowanie planu działań w Projekcie Leonardo da Vinci;
 • zebranie danych i informacji z UE i instytucji krajowych w celu realizacji Projektu;
 • ciągłe uaktualnianie danych, uwzględnianie nowych wymagań i przepisów zarówno z UE, jak i instytucji krajowych związanych z opracowywanym Projektem;
 • Prezentacje realizacji Projektu przez SIPH na spotkaniach z przedstawicielami instytucji zagranicznych ( Norwegia, Niemcy, Ukraina) a także instytucji i uczelni krajowych;
W okresie od listopada 2010 do końca września 2011 Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach , jako Partner nr 3 w Projekcie zorganizowała 16 warsztatów tematycznych z udziałem instytucji rządowych, samorządowych, edukacyjnych, jednostkami wsparcia biznesu, szkołami zawodowymi, Urzędem Statystycznym, itd.
 
Trzecie międzynarodowe spotkanie Partnerów realizujących Projekt odbyło się w Polsce – w Kielcach w dn. 15-16 grudnia 2011r. Gospodarzem tego spotkania była Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach - Partner 3 w realizowanym Projekcie. Nasza Izba gościła w tych dniach Partnerów z Cypru, Holandii, Grecji i Szwecji. Podczas międzynarodowego spotkania w Kielcach omówiono m.in. postęp prac przy realizacji Projektu i określenie dalszych działań Partnerów. Ustalono także procedury przeprowadzenia przez każdego z Partnerów warsztatów roboczych w ich regionach, związanych z realizacją Projektu.
 
Podczas spotkania w Kielcach Koordynator projektu uznał, że Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa odbyła już wymagane regionalne warsztaty w swoim regionie.
 
Koordynator projektu (Folkuniversitetet Uppsala ze Szwecji) podczas spotkania w Kielcach przekazał zestaw 5 tzw. Pakietów Roboczych ustalających wspólne narzędzia dla dostosowania szkolenia zawodowego (VET) do przyszłych potrzeb rynku pracy w zakresie wiedzy i umiejętności. Projekt każdego z Partnerów będzie uwzględniał przyszłe potrzeby rynku pracy związane z oczekiwanymi kwalifikacjami i umiejętnościami pracowników w perspektywie wieloletniej, wraz z odniesieniem do zawodowych potrzeb szkoleniowych – na przykładzie regionu reprezentowanego przez każdego Partnera Projektu.
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach jako partner w międzynarodowym projekcie “ JS Toolbox – Nowe Umiejętności dla Przyszłych Miejsc Pracy” ( program Transfer of Innowacji, wielostronny projekt Leonardo Da Vinci – Uczenie się przez całe życie) zorganizowała w dniu 29 lutego 2012 r. finalne warsztaty związane z realizacją projektu.
Uczestnikami warsztatów byli: przedstawiciele instytucji szkolnictwa zawodowego, Kuratorium Oświaty, regionalnych instytucji rządowych, samorządowych, poza-rządowych, regionalnej izby rzemieślników i przedsiębiorców. Celem finalnych warsztatów było omówienie zagadnień związanych z systemem edukacji zawodowej, przyszłymi potrzebami rynku pracy w województwie świętokrzyskim i ustalenie rozwiązań mających na celu jak najlepsze dostosowanie edukacji zawodowej do przyszłych miejsc pracy w sektorze budowlanym w regionie.
 

Warsztaty SIPH 29.02.2012 (Pr. Leonardo da Vinci)
 
Program warsztatów podzielony został na 2 części:
a) Prezentacja przez SIPH Kielce stanu istniejącego w sektorze budowlanym i edukacja zawodowa w branży budowlanej w woj. świętokrzyskim.
b) Perspektywy rozwoju systemu edukacji zawodowej I branży budowlanej w województwie świętokrzyskim , z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych I wewnętrznych.
Warsztaty obejmowały także: prezentacje SIPH Kielce, dyskusję uczestników warsztatów (prowadzoną przez SIPH Kielce), wypełnienie kwestionariusza ( opracowanego przez SIPH Kielce) dotyczącego oceny i wniosków związanych z tematyką warsztatów, oraz sformułowanie wniosków końcowych do uwzględnienia w projekcie „ Nowe umiejętności dla przyszłych miejsc pracy”.
Ustalenia i wnioski z warsztatów zostaną uwzględnione w projekcie opracowywanym przez SIPH. Zostaną one także wykorzystane do przedstawienia konkretnych rozwiązań zaproponowanych do wdrożenia w naszym województwie i do przekazania do instytucji UE jako nasz wkład w poprawę I dostosowanie rynku europejskiego do nowych potrzeb na runku pracy w branży budowlanej.
 
W dniach 31 maja i 01 czerwca 2012 r. odbyło się czwarte międzynarodowe spotkanie Partnerów realizujących Projekt. Spotkanie odbyło się w Maastricht w Holandii, państwie partnera (Revalento) uczestniczącego w realizacji Projektu JS Toolbox. Podczas tego spotkania każdy Partner projektu zaprezentował przebieg realizacji własnego projektu z uwzględnieniem : prognozowania rozwoju edukacji zawodowej w swoim regionie, dostosowania edukacji zawodowej do potrzeb rynku w wybranej branży wraz z narzędziami stosowanymi do realizacji projektu. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprezentowała wyniki warsztatów przeprowadzonych w latach 2010-2012 związanych rozwojem nowych umiejętności dla potrzeb przyszłego rynku pracy w wybranym sektorze. Łącznie przeprowadziliśmy 17 warsztatów projektowych z udziałem przedsiębiorców, instytucji rządowych, samorządowych, szkół zawodowych instytucji otoczenia biznesu. Warsztaty podsumowujące w ramach projektu nasza Izba zorganizowała w dn. 29 lutego 2012r. Wnioski i uwagi uczestników wszystkich warsztatów zostały uwzględnione w projekcie SIPH i w pełni zaaprobowane przez Koordynatora Projektu.
 
Spotkanie w Maastricht było także miejscem dyskusji między partnerami projektu Koordynator projektu ( Folkuniversitetet Uppsala – Szwecja) przedstawił parterom kierunki rozwoju JS Toolbox. Opracowana została finalna koncepcja realizacji Projektu poprzez połączenie wkładu Partnerów w spójny zestaw narzędzi do pracy ( „toolbox”). Ustalone zostały kryteria partnerstwa w projekcie, tendencje w zakresie zatrudnienia w odniesieniu do przyszłego rynku pracy. W ramach projektu wydana zostanie ulotka informacyjna o JS Toolbox – przetłumaczona na języki partnerów Projektu, przedstawiająca: podstawy realizacji projektu, cel jego wdrożenia, próbę wdrożenia wspólnych standardów odniesienia dla wszystkich Partnerów.
 
5 międzynarodowe spotkanie – warsztaty ,, w ramach realizacji projektu Leonardo da Vinci: „Metodologiczne narzędzia dla rozwoju nowych umiejętności dla przyszłych miejsc pracy” odbyło się 30.08.2012r. w m. Larisa w Grecji. Ze strony SIPH w spotkaniu tym uczestniczyli: p. Dorota Tekieli-Bisińska, Agnieszka Górska i Grzegorz Ściwiarski.
Każdy partner projektu zaprezentował koncepcję własnego projektu, wraz z propozycją stosowanych narzędzi. Podczas spotkania koordynator projektu zaprezentował metodologie stosowane przez partnerów Projektu, jak również branże objęte projektem Leonardo da Vinci. W przypadku SIPH branżą wiodącą jest budownictwo i budownictwo mieszkaniowe.
Celem spotkania było omówienie wkładu każdego partnera w integrację wszystkich metod i narzędzi stosowanych w realizacji projekty JS Toolbox. Wnioski końcowe spotkania w Larisie zostały opracowane na podstawie wspólnych dyskusji między partnerami.
Zebrani uczestnicy zaprezentowali metody i krótki opis ich projektu, z uwzględnieniem współpracy biznesu i rozwoju edukacji zawodowej dorosłych.
Uczestnicy spotkana ustalili, że konieczne jest, aby wszelkie narzędzia i metody opisujące obszar edukacji i prowadzenia nowoczesnej działalności biznesowej w budownictwie zostały zaprezentowane w czytelny i aktualny sposób.
Odrębną kwestią pozostaje rozpropagowanie opracowań przez każdego z partnerów Projektu.
Załącznik do Programu ze Spotkania 30.08.2012 w m. Larisa określa m.in. zadania i terminy ich realizacji. Zadania te obejmują m.in. raportowanie i monitoring wewnętrzny.
 
 


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer