Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Arbitrażu i Mediacji

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą realizuje projekt pn. "Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Arbitrażu i Mediacji w województwie świętokrzyskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości.

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania poprzez utworzenie Centrum Arbitrażu i Mediacji w województwie świętokrzyskim oraz uruchomienie jego działalności w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r.

 

W ramach projektu zorganizowanych będzie 6 dwudniowych szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych w formie wykładów i warsztatów, zwanych dalej Szkolenie; każde Szkolenie po 16 godzin oraz 4 jednodniowe panele dyskusyjne.

 

Adresat projektu

 

Grupę docelową Szkoleń w liczbie120 osób stanowią trzy podgrupy uczestników (po 40 osób każda) przedstawicieli:

a) sądownictwa (sędziowie, urzędnicy i inni pracownicy zatrudnieni w sądach powszechnych);

b) prokuratury (prokuratorzy, urzędnicy i inni pracownicy zatrudnieni w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury);

c) środowiska mediatorów (mediatorzy i inni pracownicy centrów działających w zakresie mediacji, w sprawach gospodarczych. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest zatrudnienie lub zaangażowanie zawodowe w innej formie w jednostce zlokalizowanej na terenie woj. świętokrzyskiego.

 

 Celem projektu (P) jest utworzenie i funkcjonowanie CAM w województwie świętokrzyskim w Kielcach.

Realizowany od1.04.2018 r. do 30.11.2019 r. w II etapach:

 

Etap I - 1.04-31.07.2018 r. to: Utworzenie CAM tj.:

  1. Opracowanie dokumentów organizacyjnych CAM, w tym co najmniej statutu, regulaminu mediacji oraz kompletu wzorów umów, wniosków, formularzy niezbędnych do funkcjonowania CAM, w oparciu o opracowane przez CAM-K standardy.
  2. Uruchomienie CAM

 

Etap II - od1.08.2018 r.do 30.11.2019 r.to: Zapewnienie funkcjonowania CAM (przez okres min. 12m-cy od momentu utworzenia tj.:

1. Zarządzanie bieżącą działalnością CAM, administrowanie i aktualizowanie podstroną uruchomionego przez CAM-K narzędzia informatycznego dla mediacji, a także informowanie CAM-K o bieżącej działalności.

2. Podjęcie17 postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych, przez doświadczonych mediatorów.

3. Przeprowadzenie co najmniej 6 szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych dla minimum120 osób, dla przedstawicieli środowisk sądów, prokuratur oraz mediatorów, po 2 szkolenia, z udziałem 20 osób dla każdego środowiska. Trenerzy spełnią wymagania w zakresie doświadczenia.

4. Organizacja 4 paneli dyskusyjnych (forum wymiany doświadczeń) angażujących interesariuszy mediacji w sprawach gospodarczych; tj środowiska wymiaru sprawiedliwości, mediatorów, pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej i innych instytucji, przedsiębiorców, absolwentów studiów.


W rezultacie Projektu:

- zostanie utworzone i uruchomione CAM, działające zgodnie ze standardami CAM-K;

- minimum 72 osoby ze środowiska wymiaru sprawiedliwości oraz 36 ze środowiska mediatorów w województwie świętokrzyskim podniesie kompetencje i poszerzy wiedzę w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych;

- minimum 100 osób interesariuszy (przedstawicieli różnych środowisk) mediacji gospodarczych w regionie weźmie udział w 4 panelach dyskusyjnych.

W trakcie Projektu zostanie podjętych 17 mediacji  w sprawach gospodarczych,  a po zakończeniu Projektu w ciągu 2 lat, zostanie podjętych 34 postępowań. Projekt realizowany w partnerstwie przez SIPH - jako Lidera i KIG, jako Partnera.

 

BUDŻET PROJEKTU: 1.144.808,56 zł

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe nr 1
zapytanie - pobierz>>
formularz - pobierz>>
oświadczenie - pobierz>>

Zapytanie ofertowe nr 2
zapytanie aktualizacja - pobierz>>
formularz aktualizacja - pobierz>>
oświadczenie - pobierz>>

Zapytanie ofertowe nr 3
zapytanie - pobierz>>
załącznik - pobierz>>
formularz - pobierz>>
oświadczenie - pobierz>>

Zapytanie ofertowe nr 4
zapytanie - pobierz>>
formularz - pobierz>>
oświadczenie - pobierz>>

Informacja o wyborze wykonawców - pobierz>>


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer