Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Działanie 6.2 - Od pomysłu do biznesu

                                                
 
 
Działanie 6.2 PO KL
Od pomysłu do biznesu 
 
Komunikat
 
21/03/2011
  
W związku z procesem podpisywania umów na otrzymanie wsparcia finansowego oraz umów o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Projektu „Od pomysłu do biznesu” POKL 6.2, przypominamy o konieczności wniesienia zabezpieczenia realizacji przedsięwzięcia w postaci:
  
1. Aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
2. Weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (zgoda małżonka – jeśli dotyczy).
 
UWAGA – wymagane jest poręczenie osoby trzeciej.
  
  Wymagania w stosunku do poręczyciela:
- minimalny dochód 2.000,00 PLN brutto poświadczony stosownym zaświadczeniem
- zgoda na poręczenie współmałżonka (jeśli dotyczy)”  
 
___________________________________________________________________________________
01/03/2011
 
Raport z prac Komisji Oceniającej Biznes Plany - pobierz>>
 
22/11/2010
  
Raport z prac Komisji Rekrutacyjnej - pobierz>>
 
______________________________________________________________________________________
15/11/2010

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z dużą liczbą Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu „Od pomysłu do biznesu” wyniki rekrutacji dostępne będą na stronie internetowej SIPH od dnia 22 listopada 2010.

  
W związku z procesem podpisywania umów na otrzymanie wsparcia finansowego oraz umów o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Projektu „Od pomysłu do biznesu” POKL 6.2, przypominamy o konieczności wniesienia zabezpieczenia realizacji przedsięwzięcia w postaci:
  
1. Aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
2. Weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (zgoda małżonka – jeśli dotyczy).
 
UWAGA – wymagane jest poręczenie osoby trzeciej.
  
  Wymagania w stosunku do poręczyciela:
- minimalny dochód 2.000,00 PLN brutto poświadczony stosownym zaświadczeniem
- zgoda na poręczenie współmałżonka (jeśli dotyczy)”  
 
___________________________________________________________________________________
01/03/2011
 
Raport z prac Komisji Oceniającej Biznes Plany - pobierz>>
 
22/11/2010
  
Raport z prac Komisji Rekrutacyjnej - pobierz>>
 
______________________________________________________________________________________
15/11/2010

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z dużą liczbą Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu „Od pomysłu do biznesu” wyniki rekrutacji dostępne będą na stronie internetowej SIPH od dnia 22 listopada 2010.

01/03/2011
 
Raport z prac Komisji Oceniającej Biznes Plany - pobierz>>
 
22/11/2010
  
Raport z prac Komisji Rekrutacyjnej - pobierz>>
 
______________________________________________________________________________________
15/11/2010

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z dużą liczbą Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu „Od pomysłu do biznesu” wyniki rekrutacji dostępne będą na stronie internetowej SIPH od dnia 22 listopada 2010.

_____________________________________________________________________________________
 
05/10/2010
 
Zgodnie z zapisami §6 Pkt. II ppkt. 2 Regulaminu rekrutacji do projektu „Od pomysłu do biznesu", informujemy, że do dnia 05.10.2010r do godziny 8.30 wpłynęło 155 Formularzy rekrutacyjnych, co stanowi ponad trzykrotność liczby formularzy zgłoszeniowych w stosunku do liczby uczestników projektu planowanych przez Beneficjenta – Staropolską Izbę Przemysłowo – Handlową.
 
W związku z powyższym SIPH w dniu 06.10.2010 o godzinie 9.00 zamyka nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu.
 
Po wyżej wymienionym terminie Formularze zgłoszeniowe nie będą przyjmowane.
 
 ___________________________________________________________________________
 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach zaprasza Państwa do udziału w projekcie „Od pomysłu do biznesu” realizowanego w ramach PO KL działanie 6.2.
 
Cel projektu
 
Celem projektu jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie świętokrzyskim.
 
W ramach projektu planowane jest:
  • przeszkolenie oraz doradztwo indywidualne dla 50 osób
  • przyznanie środków finansowych dla min. 36 najlepszych przedsięwzięć gospodarczych wraz ze wsparciem i doradztwem pomostowym przez okres 6/12 m-cy.
Adresaci projektu
 
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które są mieszkańcami województwa świętokrzyskiego zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu).
 
Preferowane grupy wsparcia stanowią:
  • Osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym osoby długotrwale bezrobotne;
  • Kobiety, w tym powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci;
  • Osoby, które utraciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników;
  • Osoby do 25 roku życia;
  • Osoby po 45 roku życia.
Do udziału w projekcie zapraszamy również osoby zatrudnione.
 
Rekrutacja
 
Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach informuje, iż nabór uczestników do udziału w projekcie odbędzie się w dniach 4 - 8 października 2010r. w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie SIPH.
 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów: Formularza Rekrutacyjnego wraz z Deklaracją uczestnictwa w projekcie, Oświadczeniem Kandydata (do pobrania poniżej) oraz kserokopią dowodu osobistego poświadczonego własnoręcznie za zgodność z oryginałem.
 
Szczegółowe informacje dostępne są telefonicznie lub w Biurze Projektu.
 
„SIPH zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia naboru w przypadku wpłynięcia trzykrotnej liczby formularzy zgłoszeniowych w stosunku do liczby uczestników projektu planowanych przez Beneficjenta. Informacja o terminie wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Beneficjenta http://www.siph.com.pl/ najpóźniej 24 godziny przed końcem przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych.”
 
„Jednocześnie Realizator projektu zastrzega sobie prawo przedłużenia rekrutacji w przypadku niedostatecznego zainteresowania projektem.” 
 
Dokumenty do pobrania:
 
Regulamin rekrutacji - pobierz>>
Formularz_rekrutacyjny[1].doc - pobierz>>
Karta oceny - pobierz>>
Deklaracja uczestnictwa w projekcie - pobierz>>
Oświadczenie Kandydata - pobierz>>
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - pobierz>> 
 
Wzór Biznes Planu dla uczestników projektu - pobierz>>
 
Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - pobierz>>
Oświadczenie de minimis - pobierz>>
Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - pobierz>>
 
Wsparcie finansowe 6.2 - RAPORT FINANSOWY - pobierz>>
Wsparciepomostowe 6.2 - RAPORT FINANSOWY - pobierz>>
Harmonogram rzeczowo-finansowy - pobierz>>
 
1. Umowa sprzedaży - pobierz>>
2. Deklaracja - pobierz>>
3. Oświadczenie - pobierz>>
 
Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego  - pobierz>>
 
Przydatne linki
 
Biuro Projektu
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
Tel. 041-344-43-92
II piętro
 
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego.


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer