Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Działanie 8.1.2 PO KL

                                                                       
 
Działanie 8.1.2 PO KL
 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „Nowa praca lub własna firma-wsparcie zwolnionych pracowników” realizowanego w ramach PO KL działanie 8.1.2.
 
Cel projektu
 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Nowa praca lub własna firma-wsparcie zwolnionych pracowników” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.
 
Celem Projektu jest stworzenia warunków umożliwiających uzyskanie nowego zatrudnienia lub otwarcie działalności gospodarczej, osobom zwolnionym z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
 
Adresat projektu
 
Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn z woj. świętokrzyskiego zamierzających podjąć zatrudnienie lub rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
 
Wsparciem zamierzamy objąć osoby bezrobotne zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpienia do projektu, w tym:
 • osoby bezrobotne (45 osób)
 • kobiety (22)
 • mężczyźni (23)
Projekt skierowany jest również do przedsiębiorców z sektora MŚP tworzących nowe stanowiska pracy w formie subsydiowanego zatrudnienia.
 
Formy wsparcia:
 
1. Wsparcie osób zamierzających podjąć dział. gosp. (25 uczestników projektu)
 • szkolenia grupowe
 • doradztwo indywidualne - zawodowe i psychologiczne oraz dot. sporządzenia biznes planu
 • przyznanie środków finansowych na uruchomienie firmy – do 30.000,00 PLN
 • przyznanie środków pomostowych w okresie pierwszych 6 miesięcy – do 700,00 PLN miesięcznie
 • doradztwo pomostowe
2. Subsydiowanie zatrudnienia (20 uczestników projektu)
 • szkolenia grupowe
 • indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne
 • Pracodawcy: refundacja kosztów zatrudnienia – do 1.450,00 PLN miesięcznie przez okres do 12 miesięcy
Ponadto Przedsiębiorca przystępujący do Projektu, zatrudniając nowego pracownika może otrzymać max. do 50% kosztów wynagrodzenia brutto oraz opłaconych od wynagrodzenia obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne pracownika (tj. składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe) przez okres maksymalnie 12 m-cy. Maksymalna kwota dofinansowania w formie subsydiowanego zatrudnienia wynosi 1.450,00 PLN/os./m-c.
 
Przykład 1:
 
Pracodawca zatrudnia 1 osobę w ramach projektu, za wynagrodzeniem 2.000,00 PLN brutto.
 
Przykładowy koszt pracodawcy za miesiąc wynosi 2.000,00 PLN brutto + 354,80 PLN (składki ZUS po stronie pracodawcy) = 2.354,80 PLN
 
Kwota wsparcia w ramach projektu: 2.354,80 PLN x 50% = 1.177,40 PLN
 
Pozostałe 50% kosztów stanowią wkład prywatny przedsiębiorcy, który wyniesie 1.177,40 PLN
 
Przykład 2:
 
Pracodawca zatrudnia 1 osobę w ramach projektu, za wynagrodzeniem 4.000,00 PLN brutto.
 
Przykładowy koszt pracodawcy za miesiąc wynosi 4.000,00 PLN brutto + 709,60 PLN (składki ZUS po stronie pracodawcy) = 4.709,60 PLN
 
Kwota wsparcia w ramach projektu: 4.709,60 PLN x 50% = 2.354,80 PLN 1.450,00 PLN (maksymalna kwota dofinansowania na jednego pracownika)
 
Wkład prywatny przedsiębiorcy wyniesie: 4.709,60 PLN - 1.450,00 PLN = 3.259,60 PLN
 
Rekrutacja
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa z dniem 13.01.2012r. godz. 12.00 ogłasza, iż zamyka nabór dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Projektu „Nowa praca lub własna firma – wsparcie zwolnionych pracowników” realizowany w ramach Działania 8.1.2 POKL (Moduł: SAMOZATRUDNIENIE). Tym samym informujemy, iż ostateczny termin składania Formularzy Rekrutacyjnych upływa 16.01.2012r. o godz. 12.00 (poniedziałek). Formularze Rekrutacyjne złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane przez SIPH. 
 
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa z dniem 30.04.2012r. godz. 12.00 ogłasza, iż zamyka nabór dla osób fizycznych i przedsiębiorców w ramach Projektu „Nowa praca lub własna firma – wsparcie zwolnionych pracowników” realizowany w ramach Działania 8.1.2 POKL (Moduł: SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE). Formularze Rekrutacyjne złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane przez SIPH.
 
  Raport z oceny Formularzy Rekrutacyjnych (Moduł: SAMOZATRUDNIENIE) - pobierz>>
 
Raport z oceny Biznes Planów (Moduł: SAMOZATRUDNIENIE) - pobierz>>
 
Harmonogram szkoleń (Moduł: SAMOZATRUDNIENIE) - pobierz>>
 
  Harmonogram szkoleń (Moduł: SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE) - pobierz>>
 
SAMOZATRUDNIENIE:
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, że Biznes Plany sporządzone przez osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Projektu „Nowa praca lub własna firma – wsparcie zwolnionych pracowników” POKL 8.1.2, należy złożyć w Biurze Projektu w terminie do 27.02.2012 r. do godz. 15.00. Biznes Plany złożone po tym terminie nie będą ocenie przez Komisję Oceny Wniosków.
 
Ponadto informujemy, że ocena złożonych Biznes Planów będzie prowadzona w dniach 28.02-29.02.2012 r. Tym samym wyników oceny należy się spodziewać w ciągu kilku dni od zakończenia prac Komisji Oceny Wnioksów.
 
Dokumenty do pobrania:
 
I. Samozatrudnienie (dla osób chcących założyć działalność gospodarczą):
 
1. Regulamin rekrutacji - pobierz>>
2. Formularz zgłoszeniowy - pobierz>>
3. Deklaracja udziału - pobierz>>
4. Karta oceny - pobierz>>
5. Regulamin przyznawania środków finansowych - pobierz>>
6. Wzór Biznes Planu - pobierz>>
7. Wzór harmonogramu rzeczowo - finansowego - pobierz>>
8. Oświadczenie pomoc publiczna - pobierz>>
9. Wniosek wsparcie finansowe - pobierz>>
10 Wbiosek wsparcie pomostowe - pobierz>>
 
II A. Subsydiowanie zatrudnienia (dla osób poszukujących zatrudnienia):
 
1. Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej 8.1.2. - pobierz>>
2. Formularz zgłoszeniowy osoba_fizyczna - pobierz>>
3. Deklaracja uczestnictwa - pobierz>>
4. Karta oceny osoba_ fizyczna- pobierz>>
5. Umowa szkoleniowa- pobierz>>
6. Wzór Biznes Planu - pobierz>>
7. Wzór harmonogramu rzeczowo - finansowego - pobierz>>
 
II B. Subsydiowanie zatrudnienia (dla przedsiębiorstw):
 
1. Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej 8.1.2. - pobierz>>
2. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy - pobierz>>
3. Oświadczenie_msp - pobierz>>
4. Karta oceny firmy - pobierz>>
5. Umowa z firmą - pobierz>>
6. Specyfikacja kosztów 8.1.2 - pobierz>>
 
Szczegółowe informacje dostępne telefonicznie lub w Biurze Projektu.
 
Przydatne linki
 
Biuro Projektu
 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
Tel. 041-344-43-92
II piętro
 
Osoby do kontaktu:
 
Iwona Topolska 041-344-43-92 w.23
Grzegorz Ściwiarski 041-344-43-92 w.33
Jarosław Bator 041-344-43-92 w.29
 
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer