Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Inwestycje w zgodzie z naturą

Inwestycje w zgodzie z naturą – szkolenia dla przedsiębiorstw realizujących inwestycje finansowane ze środków publicznych

                           

Miło nam poinformować, iż Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach z myślą o przedsiębiorcach realizuje projekt szkoleniowy, przygotowujący do prowadzenia procesu inwestycyjnego w zgodzie z wymogami przepisów o ochronie środowiska. Unijne dyrektywy w tej dziedzinie zostały przetransponowane do prawa polskiego. Przestrzeganie norm dotyczących środowiska jest warunkiem nie tylko wykonania inwestycji, ale także uzyskania wsparcia ze środków unijnych i budżetu państwa. Wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego niezbędna jest wiedza o wymogach i procedurach dotyczących wpływu inwestycji na środowisko, którą mogą uzyskać podczas szkoleń w ramach niniejszego projektu.
 
Projekt „Inwestycje w zgodzie z naturą – szkolenia dla przedsiębiorstw realizujących inwestycje finansowane ze środków publicznych” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
 
Obszar realizacji projektu: województwo świętokrzyskie.
 
Celem projektu jest przygotowanie kadry zarządzającej, właścicieli oraz pracowników firm do realizacji inwestycji finansowanych ze środków UE w zgodzie z wymogami prawa ochrony środowiska.
 
Cel ten realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:
 • organizacja 10 szkoleń z zakresu wpływu inwestycji na środowisko naturalne oraz procesu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • przygotowanie uczestników do sporządzania raportów oddziaływania inwestycji na środowisko i innych dokumentów dot. OOŚ,
 • zapoznanie uczestników z obowiązującymi aktami prawnymi zarówno krajowymi jak i wspólnotowymi w zakresie ochrony środowiska i ciążącymi na przedsiębiorcach obowiązkami,
 • przygotowanie uczestników pod kątem aplikowania o środki unijne na realizację inwestycji i związanych z tym procesem obowiązków i wymagań odnośnie ochrony środowiska,
 • przekazanie uczestnikom wiedzy na temat tego, gdzie szukać informacji o środowisku.
W ramach projektu zrealizowany zostanie cykl 10 szkoleń, każdy w wymiarze 64 godzin, rozłożonych na 8 dni roboczych (średnio 2-3 razy w tygodniu), każdy po 8 godzin szkoleniowych, dla grup 15-sto osobowych.
Tematyka szkoleń: część teoretyczna - łącznie 28godzin/grupę; część warsztatowa - łącznie 36 godzin/grupę.
 1. Dzień l (8h) - Unia Europejska i jej funkcjonowanie, zrównoważony rozwój gospodarczy
 2. Dzień II (8h) - Polityki Unii Europejskiej - Polityka ochrony środowiska
 3. Dzień III (8h) - wymagania Unii europejskiej w aspekcie spełniania przez inwestorów wymagań ochrony środowiska
 4. Dzień IV i V (12h) Projekty inwestycyjne, dla których wymagane jest postępowanie w sprawie ochrony środowiska -procedura aplikacyjna - warsztaty
 5. Dzień V (4h) Plany i przedsięwzięcia oddziałujące na obszary Natura 2000
 6. Dzień VI (8h) Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko - procedury i zalecenia - warsztaty
 7. Dzień VII (8h) - Opracowanie i przygotowanie raportu oddziaływanie inwestycji na środowisko - warsztaty
 8. Dzień VIII (8h) -Opracowanie i przygotowanie raportu oddziaływanie inwestycji na środowisko - warsztaty.
Uczestnikami projektu będą przedsiębiorcy i ich pracownicy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa świętokrzyskiego, delegowani na szkolenia przez firmy.
 
Realizacja projektu w znaczący sposób wpłynie na wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich i podniesienia konkurencyjności firm województwa świętokrzyskiego na rynku. Projekt jest zgodny z Planem Działań na rok 2009 w zakresie prowadzenia szkoleń związanych z wdrażaniem technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku. Projekt wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji w zakresie optymalnego wykorzystania funduszy UE oraz w Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego w tworzeniu warunków zrównoważonego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania systemów ekologicznych.
 
Rekrutacja prowadzona będzie poprzez akcję informacyjną w Internecie mediach (prasa, regionalne rozgłośnie radiowe), podczas spotkań i konferencji z udziałem przedsiębiorstw organizowanych przez Izbę. Informacje o szkoleniach dotrą również do urzędów gmin w województwie świętokrzyskim. Przewiduje się duże zainteresowanie projektem, szczególnie wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 
Formularz zgłoszeniowy - pobierz>>
 
Wypełniony i podpisany formularz prosimy o przesłanie pocztą, faksem, mailem (scan) lub dostarczenie osobiście do Biura Projektu SIPH.
 
 
BIURO PROJEKTU:
Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa
ul. Sienkiewicza 53, Ip.
25-002 Kielce
Tel: 041344 43 92 wew.: 35, 38, 45.
Fax: 041344 43 92 wew.: 30
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
 
Przydatne linki:
portal Europejskiego Funduszu Społecznego: http://www.efs.gov.pl/
portal Funduszy Strukturalnych: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/
Instytucja Wdrażająca - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach: http://www.wup.kielce.pl/
 Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer